BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 100 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.04% 2.09% 1,618,579,410 23/06/2565
-4.44% 1.71% 838,293,273 23/06/2565
-3.99% -4.42% 5,753,598,499 23/06/2565
-2.28% 2.47% 2,033,395,088 23/06/2565
BKA
-2.96% 1.82% 2,751,949,797 23/06/2565
-2.97% 2.01% 771,339,165 23/06/2565
BKD
-2.89% 2.00% 3,820,705,973 23/06/2565
-3.25% 2.99% 486,927,468 23/06/2565
-3.14% 3.98% 3,503,577,910 23/06/2565
-4.55% - 249,021,482 23/06/2565
-1.82% 2.06% 237,986,309 23/06/2565
BTK
-3.85% 7.20% 640,595,536 23/06/2565
BTP
-2.50% -2.57% 9,788,827,342 23/06/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 103,556,021,109 23/06/2565
0.02% 0.26% 842,647,727 23/06/2565
0.02% 0.25% 37,826,069,901 23/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% -2.41% 902,887,792 22/06/2565
-0.13% -1.06% 24,052,317,299 23/06/2565
-0.10% -1.15% 20,491,013,520 23/06/2565
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.09% -12.43% 341,917,609 23/06/2565
-0.53% -4.29% 649,012,829 23/06/2565
-0.59% -0.28% 5,191,830,940 21/06/2565
-1.32% -13.27% 508,459,227 21/06/2565
-0.39% -4.19% 396,942,582 21/06/2565
-0.77% -7.70% 781,411,040 21/06/2565
-0.78% -1.18% 9,543,140,679 23/06/2565
-4.82% - 1,820,016,648 23/06/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% - 19,375,109 22/06/2565
6.31% - 225,847,250 22/06/2565
-2.96% 1.84% 2,624,670,447 23/06/2565
-2.45% -32.65% 788,344,553 21/06/2565
-4.32% - 105,394,128 21/06/2565
-0.58% -0.66% 199,118,334 21/06/2565
-4.78% - 54,642,550 21/06/2565
-2.20% 0.09% 1,861,575,948 23/06/2565
-4.60% - 191,293,513 21/06/2565
-1.62% - 81,585,961 21/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.77% -4.10% 8,008,871,591 23/06/2565
-3.65% 1.10% 52,390,142,086 23/06/2565
-2.89% 1.18% 28,833,574,124 23/06/2565
-2.45% -2.25% 1,164,870,137 23/06/2565

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.01% -0.49% 4,213,045,599 23/06/2565
-1.13% 0.46% 834,836,367 23/06/2565
-1.26% -14.49% 372,876,925 22/06/2565
-1.77% -4.25% 2,939,903,675 23/06/2565
-2.43% -14.95% 6,596,934,362 21/06/2565
5.57% -18.41% 3,074,096,865 22/06/2565
-3.63% 1.19% 12,967,613,783 23/06/2565
-3.42% 0.46% 22,590,368,371 23/06/2565
-0.13% -1.82% 9,619,520,298 23/06/2565
-2.53% -34.72% 331,258,445 21/06/2565
-3.00% -16.36% 1,308,565,910 21/06/2565
2.60% 13.00% 1,397,598,133 23/06/2565
-4.22% -31.57% 276,202,064 21/06/2565
-5.72% -0.73% 1,289,670,870 22/06/2565
-1.97% -12.24% 6,271,607,669 21/06/2565
-2.45% -3.86% 198,516,842 23/06/2565
-4.80% - 1,032,934,523 21/06/2565
-3.21% 3.76% 3,517,101,994 23/06/2565
-4.65% -10.63% 1,284,039,790 23/06/2565
-2.46% -2.34% 4,108,491,044 23/06/2565
-1.54% - 238,175,715 21/06/2565
2.28% - 1,153,855,631 23/06/2565
-2.39% 2.44% 8,040,559,087 23/06/2565
0.02% 0.21% 3,548,872,818 23/06/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.20% 0.28% 280,707,471 23/06/2565
-1.29% -14.29% 4,261,291,832 22/06/2565
-4.37% 2.96% 1,275,984,646 22/06/2565
-2.43% -14.96% 5,538,595,917 21/06/2565
6.74% -24.65% 6,988,223,853 22/06/2565
-7.24% -41.65% 802,435,692 21/06/2565
-2.55% -33.89% 2,154,452,323 21/06/2565
-3.01% -16.46% 3,024,632,279 21/06/2565
-4.49% - 187,406,320 21/06/2565
-4.24% -31.85% 1,784,609,648 21/06/2565
-2.01% -9.17% 242,947,215 21/06/2565
0.35% -0.83% 55,557,224 21/06/2565
-1.97% -12.26% 7,631,305,155 21/06/2565
-5.26% -23.51% 576,813,733 22/06/2565
0.02% - 5,763,993,900 23/06/2565
0.03% - 2,012,981,486 01/06/2565
0.02% - 3,910,182,148 15/06/2565
0.02% - 9,428,860,603 23/06/2565
-0.01% - 6,294,128,141 23/06/2565
-0.02% - 7,187,334,169 23/06/2565
-0.03% - 14,599,116,664 23/06/2565
-0.01% - 10,496,552,303 23/06/2565
- - 7,104,885,822 23/06/2565
0.72% -4.28% 3,437,269,442 21/06/2565
-4.80% -11.41% 4,232,503,878 21/06/2565
-1.66% - 1,649,337,665 21/06/2565
1.85% - 2,229,599,132 23/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.44% -3.86% 1,598,671,222 23/06/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.69% 13.10% 1,037,685,800 23/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% 80.72% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th