BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 100 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.78% 3.59% 1,636,565,766 27/06/2565
-2.93% 3.40% 850,200,848 27/06/2565
-2.60% -2.75% 5,817,734,314 27/06/2565
-1.61% 4.20% 2,056,382,458 27/06/2565
BKA
-1.94% 3.34% 2,774,419,140 27/06/2565
-1.96% 3.53% 777,897,660 27/06/2565
BKD
-1.89% 3.50% 3,851,711,253 27/06/2565
-1.93% 4.85% 492,640,474 27/06/2565
-2.44% 5.28% 3,534,428,979 27/06/2565
-4.08% - 250,537,469 27/06/2565
-0.90% 3.80% 239,757,106 27/06/2565
BTK
-2.53% 8.39% 647,038,413 27/06/2565
BTP
-2.03% -1.64% 9,911,663,764 27/06/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 104,064,694,260 27/06/2565
0.02% 0.27% 842,676,844 27/06/2565
0.02% 0.25% 38,601,212,536 27/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.31% -2.43% 903,017,208 24/06/2565
-0.35% -1.11% 24,005,885,851 27/06/2565
-0.34% -1.20% 20,484,223,362 27/06/2565
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -12.17% 342,878,390 27/06/2565
-0.59% -4.46% 646,492,993 27/06/2565
-1.13% -0.53% 5,170,447,532 23/06/2565
-1.90% -13.90% 507,096,228 23/06/2565
-0.59% -4.35% 401,625,228 23/06/2565
-1.11% -8.08% 780,966,244 23/06/2565
-0.76% -0.83% 9,557,356,647 27/06/2565
-4.51% - 1,834,422,033 27/06/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% - 19,781,566 24/06/2565
14.26% - 234,899,075 24/06/2565
-1.94% 3.36% 2,648,292,613 27/06/2565
-1.16% -33.48% 792,032,899 23/06/2565
-2.03% - 109,060,497 23/06/2565
-1.09% -0.89% 198,501,953 23/06/2565
-4.60% - 54,994,217 23/06/2565
-1.55% 1.14% 1,873,575,578 27/06/2565
-5.21% - 189,600,280 23/06/2565
-0.75% - 82,103,220 23/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% -1.97% 8,162,116,797 27/06/2565
-2.66% 2.58% 52,897,844,808 27/06/2565
-2.15% 2.39% 29,048,546,079 27/06/2565
-1.98% -1.31% 1,179,094,461 27/06/2565

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.08% -0.27% 4,223,440,265 27/06/2565
-1.56% 1.81% 841,746,513 27/06/2565
2.65% -13.18% 381,703,075 24/06/2565
0.16% -2.10% 2,998,183,600 27/06/2565
0.57% -12.15% 6,852,490,783 23/06/2565
13.15% -16.35% 3,178,801,949 24/06/2565
-2.59% 2.70% 13,102,487,721 27/06/2565
-2.50% 1.80% 22,799,311,688 27/06/2565
-0.43% -1.88% 9,616,694,822 27/06/2565
-1.06% -35.53% 333,389,392 23/06/2565
-4.47% -17.21% 1,315,143,115 23/06/2565
2.17% 13.17% 1,394,931,063 27/06/2565
-1.94% -30.53% 285,288,315 23/06/2565
-2.02% 0.87% 1,321,356,371 24/06/2565
-3.54% -13.23% 6,279,679,705 23/06/2565
-1.00% -2.20% 202,170,034 27/06/2565
-5.45% - 1,022,964,264 23/06/2565
-2.47% 5.04% 3,546,692,351 27/06/2565
-4.17% -8.96% 1,291,735,732 27/06/2565
-1.99% -1.41% 4,159,816,691 27/06/2565
-0.64% - 240,154,053 23/06/2565
-2.32% - 1,169,544,501 27/06/2565
-1.71% 4.14% 8,127,826,487 27/06/2565
0.03% 0.22% 3,537,939,347 27/06/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.62% 1.66% 283,461,443 27/06/2565
2.61% -12.99% 4,359,432,828 24/06/2565
-1.05% 4.74% 1,300,767,150 24/06/2565
0.56% -12.17% 5,752,402,653 23/06/2565
15.14% -23.01% 7,269,610,179 24/06/2565
-8.31% -42.40% 790,712,915 23/06/2565
-1.20% -34.75% 2,157,342,064 23/06/2565
-4.47% -17.28% 3,016,937,152 23/06/2565
-4.76% - 205,663,501 23/06/2565
-2.00% -30.86% 1,840,340,969 23/06/2565
-2.33% -9.44% 242,209,737 23/06/2565
0.71% -1.14% 55,799,288 23/06/2565
-3.56% -13.29% 7,606,304,239 23/06/2565
-0.76% -20.74% 601,657,446 24/06/2565
0.02% - 5,763,766,495 27/06/2565
0.03% - 2,012,981,486 01/06/2565
0.02% - 3,910,182,148 15/06/2565
0.02% - 9,428,576,509 27/06/2565
0.01% - 6,294,338,167 27/06/2565
0.01% - 7,187,685,896 27/06/2565
0.01% - 14,600,501,870 27/06/2565
-0.03% - 10,498,807,940 27/06/2565
-0.04% - 7,106,907,066 27/06/2565
0.43% -4.62% 3,433,916,005 23/06/2565
-5.44% -13.38% 4,179,734,040 23/06/2565
-0.75% - 1,657,160,246 23/06/2565
-2.36% - 2,257,950,316 27/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.99% -2.16% 1,621,385,090 27/06/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.26% 13.27% 1,037,282,050 27/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% 80.72% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th