BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 81 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.94% 12.45% 1,720,295,445 21/04/2564
-0.69% 0.01% 941,902,563 21/04/2564
-0.58% 13.90% 6,633,217,311 21/04/2564
-0.45% 14.35% 2,194,654,059 21/04/2564
BKA
-1.22% 21.62% 2,707,556,640 21/04/2564
-1.12% 21.94% 861,654,244 21/04/2564
BKD
-1.08% 21.95% 4,281,968,548 21/04/2564
0.42% 14.85% 595,771,688 21/04/2564
-2.13% 15.40% 3,798,435,454 21/04/2564
0.25% 16.30% 260,374,360 21/04/2564
BTK
2.02% 22.40% 714,908,681 21/04/2564
BTP
0.28% 15.20% 11,686,459,992 21/04/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.24% 106,631,176,610 21/04/2564
0.01% 0.24% 801,473,563 21/04/2564
0.02% 0.27% 39,016,663,220 21/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% 0.58% 1,792,149,487 20/04/2564
0.25% 0.30% 36,861,475,981 21/04/2564
0.29% 0.57% 24,079,766,525 21/04/2564
0.19% - 760,954,229 21/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.44% 35.24% 350,057,678 21/04/2564
-0.28% 1.17% 769,397,402 21/04/2564
0.20% 5.08% 6,872,773,017 19/04/2564
1.74% - 145,012,047 19/04/2564
0.66% - 262,725,407 19/04/2564
1.19% - 540,519,169 19/04/2564
0.30% 4.25% 12,373,115,191 21/04/2564
-1.08% - 1,567,302,490 21/04/2564
0.52% - 1,242,029,454 14/01/2564

กองทุนรวม SSF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.42% 23.30% 2,025,265,456 21/04/2564
4.80% - 673,773,954 19/04/2564
0.13% - 114,254,758 19/04/2564
-1.17% - 1,524,412,604 21/04/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.90% 17.95% 8,721,023,641 21/04/2564
-0.63% 15.75% 58,788,004,677 21/04/2564
-0.65% 10.70% 32,425,311,267 21/04/2564
0.27% 15.31% 1,162,485,150 21/04/2564

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 4.24% 4,108,144,796 21/04/2564
-0.40% 33.39% 801,311,774 21/04/2564
0.55% 59.38% 371,780,233 20/04/2564
0.92% 18.58% 3,127,474,876 21/04/2564
0.87% 20.75% 6,588,862,436 19/04/2564
5.10% - 2,471,921,148 20/04/2564
-0.66% 15.28% 13,302,275,184 21/04/2564
-0.58% 10.43% 23,187,606,357 21/04/2564
0.36% 0.13% 9,772,735,311 21/04/2564
4.28% 41.70% 1,179,165,156 19/04/2564
3.59% 0.06% 1,233,106,650 21/04/2564
-2.90% 53.76% 948,332,552 20/04/2564
5.54% 67.05% 4,625,243,738 19/04/2564
1.24% 7.74% 189,159,328 21/04/2564
1.65% 18.69% 3,581,490,258 21/04/2564
3.15% 55.15% 1,488,703,636 21/04/2564
0.28% 14.89% 3,968,721,607 21/04/2564
-0.50% 13.29% 7,869,729,203 21/04/2564
0.01% 0.29% 2,737,819,238 21/04/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.43% 33.11% 351,058,458 21/04/2564
0.57% 60.47% 4,370,950,638 20/04/2564
-3.84% 52.24% 798,859,006 20/04/2564
0.87% 20.86% 4,694,741,667 19/04/2564
2.22% 48.99% 7,688,041,616 20/04/2564
5.24% 67.53% 3,002,980,896 19/04/2564
4.15% 41.26% 1,676,587,783 19/04/2564
3.60% - 3,965,601,958 19/04/2564
1.47% 12.38% 415,583,066 19/04/2564
2.44% 8.62% 67,010,994 19/04/2564
5.63% 68.19% 7,473,090,138 19/04/2564
-1.37% 16.40% 698,215,566 20/04/2564
0.07% - 8,100,229,237 09/12/2563
0.09% - 11,571,824,989 15/12/2563
0.09% - 8,093,955,689 23/12/2563
0.11% - 11,034,804,927 06/01/2564
0.05% 0.42% 7,075,911,164 18/02/2564
0.87% 5.78% 4,778,149,830 19/04/2564
6.74% - 3,070,634,363 19/04/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.32% 8.45% 1,817,034,859 21/04/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.58% 0.19% 1,004,823,554 21/04/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,581 28/02/2564
0.00% 5.64% 242,581 28/02/2564
0.00% 80.72% 242,581 28/02/2564
0.00% -3.73% 242,581 28/02/2564
1.28% -0.04% 242,581 28/02/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th