BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 97 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.50% 6.31% 1,607,247,996 27/01/2565
0.19% 0.80% 883,653,807 27/01/2565
-0.83% 5.28% 5,744,571,820 27/01/2565
0.77% 8.75% 2,114,677,718 27/01/2565
BKA
1.18% 10.42% 2,788,696,911 27/01/2565
1.21% 10.59% 805,276,587 27/01/2565
BKD
1.23% 10.24% 3,833,732,319 27/01/2565
0.90% 12.49% 590,649,110 27/01/2565
0.87% 13.02% 3,751,105,208 27/01/2565
0.53% 11.81% 252,160,102 27/01/2565
BTK
4.32% 19.86% 702,620,464 27/01/2565
BTP
-1.87% 2.54% 10,258,757,825 27/01/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.20% 104,321,315,720 27/01/2565
0.03% 0.17% 781,516,872 27/01/2565
0.02% 0.22% 38,200,137,391 27/01/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% -0.58% 1,220,160,719 26/01/2565
-0.04% -0.13% 28,962,022,203 27/01/2565
-0.08% -0.09% 20,619,163,925 27/01/2565
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.96% 3.64% 371,141,963 27/01/2565
-1.41% -1.82% 699,814,430 27/01/2565
-0.23% 4.87% 5,702,096,406 25/01/2565
-6.85% -2.37% 516,847,575 25/01/2565
-1.84% -0.77% 410,610,888 25/01/2565
-3.95% -1.11% 807,747,511 25/01/2565
-0.97% 1.77% 10,032,274,550 27/01/2565
-2.89% - 1,002,690,094 27/01/2565

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.43% - 217,665,174 26/01/2565
1.00% 10.08% 2,545,656,537 27/01/2565
-13.66% -13.43% 930,781,305 25/01/2565
-16.37% - 120,945,966 25/01/2565
-0.25% 3.98% 188,615,362 25/01/2565
0.72% 5.79% 1,839,476,162 27/01/2565
-12.84% - 200,328,228 25/01/2565
-13.32% - 85,646,640 25/01/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.00% 2.29% 8,184,468,014 27/01/2565
0.12% 8.00% 55,592,299,014 27/01/2565
0.33% 6.13% 30,621,945,776 27/01/2565
-1.83% 2.75% 1,188,963,004 27/01/2565

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.40% 2.38% 4,292,968,542 27/01/2565
-1.51% 14.48% 889,118,007 27/01/2565
2.67% -6.42% 407,854,102 26/01/2565
-2.02% 2.46% 2,953,729,011 27/01/2565
-12.97% -10.93% 6,869,571,171 25/01/2565
-5.69% -5.79% 3,253,303,803 26/01/2565
-0.14% 7.90% 13,309,868,652 27/01/2565
-0.03% 5.60% 23,322,519,191 27/01/2565
-0.15% -0.67% 10,064,845,928 27/01/2565
-14.46% - 387,285,983 25/01/2565
-9.07% 5.41% 1,517,722,442 25/01/2565
-0.56% 7.76% 1,294,740,818 27/01/2565
-17.12% - 325,754,790 25/01/2565
-0.26% 36.44% 1,508,479,470 26/01/2565
-8.83% 10.41% 6,956,387,339 25/01/2565
-3.23% 2.33% 197,663,341 27/01/2565
-14.01% - 1,081,826,656 25/01/2565
2.89% 16.33% 3,713,845,039 27/01/2565
-3.93% 13.98% 1,429,673,970 27/01/2565
-1.80% 2.72% 4,138,488,768 27/01/2565
-14.05% - 247,221,353 25/01/2565
1.49% - 1,068,637,092 27/01/2565
0.64% 8.03% 8,126,872,334 27/01/2565
0.01% 0.10% 3,117,618,249 27/01/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.59% 14.37% 307,010,362 27/01/2565
2.79% -6.24% 4,636,535,359 26/01/2565
-0.43% 37.92% 1,458,131,202 26/01/2565
-13.08% -10.99% 5,879,646,243 25/01/2565
-4.11% -13.65% 7,677,436,594 26/01/2565
-11.38% - 1,060,509,399 25/01/2565
-14.49% -13.94% 2,727,066,529 25/01/2565
-9.05% 5.06% 3,495,910,270 25/01/2565
-17.58% - 2,257,699,138 25/01/2565
-1.35% 2.87% 310,638,777 25/01/2565
-2.24% 10.97% 63,941,858 25/01/2565
-8.80% 10.89% 9,222,479,283 25/01/2565
-11.51% -17.36% 677,875,487 26/01/2565
0.03% - 9,708,062,635 27/01/2565
0.02% - 12,129,199,618 27/01/2565
0.05% - 2,009,783,452 27/01/2565
0.05% - 3,903,787,933 27/01/2565
0.05% - 5,769,647,624 04/11/2564
0.04% - 3,176,148,516 24/11/2564
0.05% - 4,079,949,567 30/11/2564
0.02% - 2,513,696,353 13/01/2565
0.01% - 11,126,022,829 20/01/2565
0.04% - 5,756,932,357 27/01/2565
-1.75% 1.22% 3,841,977,734 25/01/2565
-13.96% - 4,484,847,649 25/01/2565
-14.52% - 1,889,216,568 25/01/2565
2.42% - 2,362,761,748 27/01/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.48% 2.71% 1,624,880,687 27/01/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.44% 7.88% 823,939,436 27/01/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% 80.72% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th