BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 83 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.97% 6.11% 1,761,920,677 18/06/2564
4.21% -13.93% 908,667,755 18/06/2564
4.83% 7.92% 6,766,978,031 18/06/2564
5.95% 9.74% 2,231,884,008 18/06/2564
BKA
4.74% 14.29% 2,768,370,788 18/06/2564
4.77% 14.51% 863,485,789 18/06/2564
BKD
4.72% 14.52% 4,317,893,967 18/06/2564
4.25% 8.11% 595,001,162 18/06/2564
3.18% 9.95% 3,884,596,854 18/06/2564
4.97% 10.34% 261,428,092 18/06/2564
BTK
2.64% 13.61% 689,296,540 18/06/2564
BTP
6.12% 16.12% 11,536,878,387 18/06/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.21% 103,399,472,746 18/06/2564
0.01% 0.18% 815,078,290 18/06/2564
0.02% 0.24% 37,111,308,193 18/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 0.77% 1,765,317,097 17/06/2564
0.08% 0.65% 35,745,102,788 18/06/2564
0.08% 1.15% 24,464,698,462 18/06/2564
0.04% - 765,022,800 18/06/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.17% 25.89% 438,321,593 18/06/2564
0.01% 0.38% 738,499,686 18/06/2564
2.29% 4.28% 6,702,690,454 16/06/2564
3.11% - 211,866,645 16/06/2564
0.80% - 366,426,601 16/06/2564
1.89% - 591,874,779 16/06/2564
1.39% 3.90% 11,993,009,643 18/06/2564
1.39% - 1,586,725,900 15/06/2564
0.52% - 1,242,029,454 14/01/2564

กองทุนรวม SSF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.65% 15.86% 2,105,201,386 18/06/2564
8.35% - 690,673,114 16/06/2564
2.09% - 119,132,087 16/06/2564
2.17% 9.92% 1,540,168,171 18/06/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.59% 11.28% 8,981,264,551 18/06/2564
5.66% 10.87% 59,485,919,535 18/06/2564
4.54% 6.91% 32,669,572,895 18/06/2564
6.08% 16.20% 1,228,183,290 18/06/2564

กองทุนรวม RMF
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.06% 4.07% 4,124,702,240 18/06/2564
3.59% 24.37% 813,059,598 18/06/2564
1.98% 45.70% 390,716,129 17/06/2564
4.71% 11.81% 3,206,767,884 18/06/2564
4.60% 23.75% 6,819,559,029 16/06/2564
2.35% - 2,777,590,095 17/06/2564
5.49% 10.43% 13,469,661,087 18/06/2564
4.41% 6.49% 23,368,054,012 18/06/2564
0.07% 0.96% 9,765,788,352 18/06/2564
- - 246,999,608 16/06/2564
2.52% 36.53% 1,235,385,891 16/06/2564
-2.82% 4.19% 1,218,155,519 18/06/2564
- - 140,949,537 16/06/2564
7.53% 72.11% 1,052,473,620 17/06/2564
3.70% 55.28% 4,863,828,638 16/06/2564
4.78% 0.67% 195,202,590 18/06/2564
3.13% 13.48% 3,630,965,459 18/06/2564
4.74% 39.43% 1,524,116,947 18/06/2564
6.08% 15.82% 4,113,660,718 18/06/2564
5.62% 9.19% 8,124,167,435 18/06/2564
0.00% 0.22% 2,717,057,024 18/06/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.68% 23.87% 344,319,859 18/06/2564
1.97% 46.81% 4,529,897,569 17/06/2564
8.08% 67.87% 907,337,306 17/06/2564
4.58% 23.82% 4,862,739,764 16/06/2564
3.72% 44.65% 8,462,290,814 17/06/2564
9.06% 55.66% 3,012,419,113 16/06/2564
2.43% 35.99% 2,034,660,999 16/06/2564
4.43% - 3,804,681,810 16/06/2564
0.60% 9.58% 432,750,348 16/06/2564
0.01% 9.53% 68,822,410 16/06/2564
3.74% 56.51% 7,746,399,830 16/06/2564
3.94% 3.79% 699,036,834 17/06/2564
0.07% - 8,100,229,237 09/12/2563
0.09% - 11,571,824,989 15/12/2563
0.09% - 8,093,955,689 23/12/2563
0.11% - 11,034,804,927 06/01/2564
0.05% 0.42% 7,075,911,164 18/02/2564
2.02% 5.68% 4,558,887,252 16/06/2564
5.61% - 3,172,368,280 16/06/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.97% 0.90% 1,808,972,761 18/06/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.82% 4.33% 943,011,570 18/06/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,643 30/04/2564
0.00% 5.64% 242,643 30/04/2564
0.00% 80.72% 242,643 30/04/2564
0.00% -3.73% 242,643 30/04/2564
1.28% -0.04% 242,643 30/04/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th