BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 100 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.04% 3.61% 1,637,238,076 30/06/2565
-5.05% 3.06% 843,748,728 30/06/2565
-4.69% -3.37% 5,810,144,467 30/06/2565
-3.39% 4.19% 2,049,887,517 30/06/2565
BKA
-3.97% 3.25% 2,767,164,243 30/06/2565
-3.96% 3.48% 774,642,017 30/06/2565
BKD
-3.91% 3.40% 3,835,008,288 30/06/2565
-3.70% 4.87% 490,925,856 30/06/2565
-4.31% 4.61% 3,509,711,218 30/06/2565
-7.05% - 247,057,969 30/06/2565
-3.23% 3.05% 238,209,999 30/06/2565
BTK
-4.39% 7.42% 639,838,958 30/06/2565
BTP
-4.19% -2.22% 9,816,157,016 30/06/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 104,870,416,442 30/06/2565
0.02% 0.27% 842,695,910 30/06/2565
0.02% 0.25% 39,700,709,290 30/06/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.60% -2.59% 902,290,840 29/06/2565
-0.24% -1.12% 23,812,098,854 30/06/2565
-0.22% -1.21% 20,508,223,386 30/06/2565
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.75% -13.20% 335,303,319 30/06/2565
-0.75% -4.34% 646,784,364 30/06/2565
-0.99% -0.10% 5,189,809,342 28/06/2565
-1.30% -13.07% 517,217,082 28/06/2565
-0.58% -4.14% 403,753,965 28/06/2565
-0.86% -7.68% 789,693,521 28/06/2565
-0.97% -1.11% 9,555,891,968 30/06/2565
-6.78% - 1,812,612,893 30/06/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% - 19,903,274 29/06/2565
13.03% - 237,299,374 29/06/2565
-3.93% 3.28% 2,638,967,504 30/06/2565
1.15% -32.72% 826,458,642 28/06/2565
-5.99% - 108,892,413 28/06/2565
-0.96% -0.47% 199,639,353 28/06/2565
-4.34% - 56,877,068 28/06/2565
-2.93% 1.13% 1,869,693,056 30/06/2565
-3.93% - 198,978,699 28/06/2565
-2.72% - 84,648,100 28/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.04% -2.74% 8,124,960,211 30/06/2565
-4.73% 1.87% 52,446,874,971 30/06/2565
-3.79% 1.82% 28,841,969,706 30/06/2565
-4.14% -1.92% 1,168,402,048 30/06/2565

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.49% -0.60% 4,212,356,221 30/06/2565
-4.45% 0.12% 827,019,172 30/06/2565
0.56% -13.69% 382,606,204 29/06/2565
-2.02% -2.89% 2,985,644,922 30/06/2565
-0.71% -13.20% 6,881,260,628 28/06/2565
12.47% -18.76% 3,194,249,682 29/06/2565
-4.68% 1.99% 12,995,210,201 30/06/2565
-4.28% 1.15% 22,625,142,153 30/06/2565
-0.29% -1.90% 9,604,807,356 30/06/2565
1.10% -35.10% 348,005,672 28/06/2565
-6.44% -17.10% 1,329,761,543 28/06/2565
1.09% 12.40% 1,383,903,670 30/06/2565
-5.95% -32.03% 283,840,912 28/06/2565
-2.89% -0.66% 1,319,327,108 29/06/2565
-4.49% -12.33% 6,441,072,801 28/06/2565
-1.69% -2.55% 202,336,305 30/06/2565
-4.13% - 1,075,444,867 28/06/2565
-4.31% 4.38% 3,522,608,904 30/06/2565
-7.13% -12.53% 1,274,125,579 30/06/2565
-4.15% -2.00% 4,123,563,756 30/06/2565
-2.80% - 247,421,039 28/06/2565
-2.21% - 1,178,450,875 30/06/2565
-3.54% 4.07% 8,094,009,108 30/06/2565
0.03% 0.22% 3,548,573,130 30/06/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.49% -0.02% 279,384,655 30/06/2565
0.53% -13.50% 4,371,618,163 29/06/2565
-1.71% 3.17% 1,292,812,540 29/06/2565
-0.73% -13.22% 5,773,010,947 28/06/2565
13.83% -24.77% 7,351,077,044 29/06/2565
-8.47% -40.15% 826,397,192 28/06/2565
1.26% -33.97% 2,252,542,319 28/06/2565
-6.44% -17.17% 3,051,669,872 28/06/2565
-4.43% - 222,419,771 28/06/2565
-6.04% -32.36% 1,829,836,079 28/06/2565
-4.82% -9.55% 242,048,992 28/06/2565
-2.79% -2.71% 55,175,911 28/06/2565
-4.48% -12.33% 7,779,465,763 28/06/2565
-0.17% -21.24% 603,680,700 29/06/2565
0.03% - 5,764,719,367 30/06/2565
0.03% - 2,012,981,486 01/06/2565
0.02% - 3,910,182,148 15/06/2565
0.03% - 9,429,624,738 30/06/2565
0.02% - 6,295,129,883 30/06/2565
0.01% - 7,188,479,360 30/06/2565
0.02% - 14,602,038,832 30/06/2565
-0.03% - 10,498,962,068 30/06/2565
-0.03% - 7,107,090,760 30/06/2565
0.09% -4.38% 3,449,906,705 28/06/2565
-4.06% -10.88% 4,390,260,863 28/06/2565
-2.78% - 1,706,583,471 28/06/2565
-2.18% - 2,272,046,906 30/06/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.71% -2.53% 1,622,230,873 30/06/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.18% 12.49% 1,027,450,373 30/06/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% 80.72% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th