BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 102 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% 6.64% 1,664,106,206 18/05/2565
-1.46% 6.94% 871,325,738 18/05/2565
-2.24% 0.01% 5,844,221,936 18/05/2565
-0.88% 6.15% 2,107,486,235 18/05/2565
BKA
-0.94% 5.37% 2,806,789,957 18/05/2565
-0.95% 5.60% 784,328,757 18/05/2565
BKD
-0.90% 5.47% 3,899,527,748 18/05/2565
-1.62% 6.62% 503,248,723 18/05/2565
-0.77% 7.09% 3,604,572,225 18/05/2565
-3.12% - 258,246,674 18/05/2565
-1.06% 4.84% 241,497,107 18/05/2565
BTK
-3.96% 10.99% 664,532,229 18/05/2565
BTP
-0.44% 1.47% 10,078,564,395 18/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.22% 104,484,010,173 18/05/2565
0.02% 0.24% 827,128,472 18/05/2565
0.02% 0.24% 37,323,686,800 18/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.08% -2.45% 966,084,947 17/05/2565
-0.86% -1.21% 24,899,651,152 18/05/2565
-0.92% -1.36% 20,349,371,354 18/05/2565
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.09% -10.78% 353,629,076 18/05/2565
-1.47% -3.99% 655,098,713 18/05/2565
-1.64% 1.56% 5,316,981,431 13/05/2565
-6.01% -9.21% 516,044,441 13/05/2565
-1.88% -3.07% 424,585,483 13/05/2565
-3.54% -5.19% 810,588,985 13/05/2565
-1.20% -0.32% 9,662,135,788 18/05/2565
-2.46% - 1,919,675,789 18/05/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 19,456,082 17/05/2565
-5.28% - 201,733,794 17/05/2565
-0.87% 5.36% 2,655,626,657 18/05/2565
-15.22% -25.79% 791,782,173 13/05/2565
-13.80% - 110,321,688 13/05/2565
-1.58% 1.02% 194,585,312 13/05/2565
- - 52,448,684 13/05/2565
-0.84% 2.64% 1,890,908,916 18/05/2565
-6.10% - 197,320,723 13/05/2565
-10.25% - 83,849,370 13/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.58% 0.43% 8,160,886,274 18/05/2565
-1.18% 5.81% 54,214,898,824 18/05/2565
-1.00% 4.87% 29,660,821,823 18/05/2565
-0.43% 1.77% 1,183,452,776 18/05/2565

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.16% 0.43% 4,235,771,100 18/05/2565
-2.68% 5.33% 861,470,991 18/05/2565
-3.93% -14.38% 371,130,189 17/05/2565
-1.57% 0.34% 2,983,642,621 18/05/2565
-9.50% -8.21% 6,651,200,614 13/05/2565
-7.28% -22.43% 2,771,504,622 17/05/2565
-1.22% 5.79% 13,352,649,986 18/05/2565
-1.08% 4.54% 23,236,995,302 18/05/2565
-1.26% -2.14% 9,603,149,689 18/05/2565
-16.21% -28.07% 330,933,690 13/05/2565
-8.40% -8.44% 1,366,032,907 13/05/2565
-6.19% 5.75% 1,331,029,722 18/05/2565
-13.93% -21.20% 291,153,792 13/05/2565
-8.29% 10.97% 1,375,062,954 17/05/2565
-7.17% -3.02% 6,545,034,687 13/05/2565
-1.80% 1.84% 203,357,128 18/05/2565
-6.40% - 1,070,475,205 13/05/2565
-0.77% 6.91% 3,634,994,802 18/05/2565
-3.45% -3.56% 1,353,488,211 18/05/2565
-0.44% 1.67% 4,165,086,077 18/05/2565
-10.76% - 243,016,457 13/05/2565
-9.29% - 1,102,548,576 18/05/2565
-0.76% 6.09% 8,198,103,263 18/05/2565
0.02% 0.17% 3,478,448,880 18/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.72% 5.47% 289,527,808 18/05/2565
-3.97% -14.17% 4,268,128,532 17/05/2565
-7.73% 15.29% 1,344,569,224 17/05/2565
-9.50% -8.27% 5,644,720,016 13/05/2565
-5.52% -26.93% 6,335,381,616 17/05/2565
-14.12% - 853,586,119 13/05/2565
-16.01% -26.65% 2,185,678,972 13/05/2565
-8.36% -8.65% 3,193,463,231 13/05/2565
-3.03% - 148,617,332 13/05/2565
-13.98% -21.19% 1,899,439,985 13/05/2565
-3.37% -5.75% 261,938,827 13/05/2565
-0.56% 2.35% 56,987,925 13/05/2565
-7.22% -2.99% 8,322,437,834 13/05/2565
-4.44% -15.29% 630,189,693 17/05/2565
0.03% - 9,710,212,541 24/02/2565
0.03% - 12,136,160,050 23/03/2565
0.03% - 2,012,987,410 18/05/2565
0.02% - 3,909,568,093 18/05/2565
0.05% - 5,769,647,624 04/11/2564
0.04% - 3,176,148,516 24/11/2564
0.07% - 14,592,632,824 18/05/2565
0.05% - 4,079,949,567 30/11/2564
0.02% - 2,513,696,353 13/01/2565
0.01% - 11,126,022,829 20/01/2565
0.03% - 5,757,091,294 10/02/2565
-2.53% -3.04% 3,417,390,005 13/05/2565
-6.37% -1.91% 4,409,630,983 13/05/2565
-10.74% - 1,744,414,641 13/05/2565
-9.09% - 2,141,677,651 18/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.83% 2.04% 1,639,616,949 18/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.20% 5.75% 1,012,417,324 18/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% 80.72% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th