BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 100 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.04% 3.61% 1,643,855,932 01/07/2565
-5.05% 3.06% 848,949,537 01/07/2565
-4.69% -3.37% 5,830,840,587 01/07/2565
-3.39% 4.19% 2,051,727,818 01/07/2565
BKA
-3.97% 3.25% 2,781,222,734 01/07/2565
-3.96% 3.48% 776,092,328 01/07/2565
BKD
-3.91% 3.40% 3,841,885,312 01/07/2565
-3.70% 4.87% 492,704,566 01/07/2565
-4.31% 4.61% 3,518,662,637 01/07/2565
-7.05% - 246,832,918 01/07/2565
-3.23% 3.05% 239,465,150 01/07/2565
BTK
-4.39% 7.42% 641,677,169 01/07/2565
BTP
-4.19% -2.22% 9,823,774,771 01/07/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 105,342,382,600 01/07/2565
0.02% 0.27% 842,703,332 01/07/2565
0.02% 0.25% 39,940,440,414 01/07/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.60% -2.59% 902,703,500 30/06/2565
-0.24% -1.12% 23,792,838,648 01/07/2565
-0.22% -1.21% 20,515,944,481 01/07/2565
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.75% -13.20% 336,661,958 01/07/2565
-0.75% -4.34% 647,317,428 01/07/2565
-0.99% -0.10% 5,187,551,944 29/06/2565
-1.30% -13.07% 512,332,396 29/06/2565
-0.58% -4.14% 403,220,006 29/06/2565
-0.86% -7.68% 791,490,666 29/06/2565
-0.97% -1.11% 9,583,891,446 01/07/2565
-6.78% - 1,817,232,735 01/07/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% - 19,841,496 30/06/2565
13.03% - 238,428,958 30/06/2565
-3.93% 3.28% 2,645,279,075 01/07/2565
1.15% -32.72% 805,416,131 29/06/2565
-5.99% - 108,703,883 29/06/2565
-0.96% -0.47% 199,712,984 29/06/2565
-4.34% - 56,294,657 29/06/2565
-2.93% 1.13% 1,873,504,755 01/07/2565
-3.93% - 192,650,667 29/06/2565
-2.72% - 82,516,735 29/06/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.04% -2.74% 8,158,594,336 01/07/2565
-4.73% 1.87% 52,500,314,989 01/07/2565
-3.79% 1.82% 28,868,833,420 01/07/2565
-4.14% -1.92% 1,169,065,393 01/07/2565

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.49% -0.60% 4,217,519,154 01/07/2565
-4.45% 0.12% 827,885,360 01/07/2565
0.56% -13.69% 381,689,627 30/06/2565
-2.02% -2.89% 2,997,998,076 01/07/2565
-0.71% -13.20% 6,925,533,736 29/06/2565
12.47% -18.76% 3,203,892,209 30/06/2565
-4.68% 1.99% 13,016,591,749 01/07/2565
-4.28% 1.15% 22,668,038,445 01/07/2565
-0.29% -1.90% 9,609,381,312 01/07/2565
1.10% -35.10% 338,776,642 29/06/2565
-6.44% -17.10% 1,320,985,363 29/06/2565
1.09% 12.40% 1,375,670,936 01/07/2565
-5.95% -32.03% 283,393,907 29/06/2565
-2.89% -0.66% 1,316,523,770 30/06/2565
-4.49% -12.33% 6,356,559,773 29/06/2565
-1.69% -2.55% 203,412,158 01/07/2565
-4.13% - 1,040,147,754 29/06/2565
-4.31% 4.38% 3,528,013,157 01/07/2565
-7.13% -12.53% 1,272,517,203 01/07/2565
-4.15% -2.00% 4,127,722,717 01/07/2565
-2.80% - 241,333,460 29/06/2565
-2.21% - 1,183,276,432 01/07/2565
-3.54% 4.07% 8,102,798,911 01/07/2565
0.03% 0.22% 3,547,112,447 01/07/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.49% -0.02% 279,621,467 01/07/2565
0.53% -13.50% 4,351,550,534 30/06/2565
-1.71% 3.17% 1,293,806,456 30/06/2565
-0.73% -13.22% 5,809,895,376 29/06/2565
13.83% -24.77% 7,361,999,975 30/06/2565
-8.47% -40.15% 790,388,949 29/06/2565
1.26% -33.97% 2,195,130,924 29/06/2565
-6.44% -17.17% 3,030,000,632 29/06/2565
-4.43% - 222,007,067 29/06/2565
-6.04% -32.36% 1,826,153,926 29/06/2565
-4.82% -9.55% 239,273,791 29/06/2565
-2.79% -2.71% 54,766,889 29/06/2565
-4.48% -12.33% 7,661,912,701 29/06/2565
-0.17% -21.24% 595,237,768 30/06/2565
0.03% - 5,764,548,645 01/07/2565
0.03% - 2,012,981,486 01/06/2565
0.02% - 3,910,182,148 15/06/2565
0.03% - 9,429,272,753 01/07/2565
0.02% - 6,294,757,268 01/07/2565
0.01% - 7,188,003,290 01/07/2565
0.02% - 14,600,633,073 01/07/2565
-0.03% - 10,496,380,261 01/07/2565
-0.03% - 7,105,058,248 01/07/2565
0.09% -4.38% 3,447,773,967 29/06/2565
-4.06% -10.88% 4,243,179,285 29/06/2565
-2.78% - 1,660,620,057 29/06/2565
-2.18% - 2,287,738,393 01/07/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.71% -2.53% 1,629,304,572 01/07/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.18% 12.49% 1,020,793,672 01/07/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% 80.72% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th