BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 111 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.17% -1.92% 282,244,072 29/09/2565
-2.80% 2.08% 1,655,368,983 29/09/2565
-1.75% -0.64% 828,586,133 29/09/2565
-0.94% -4.10% 5,986,849,722 29/09/2565
-0.79% 5.79% 2,032,684,704 29/09/2565
BKA
-2.24% 0.96% 2,750,138,442 29/09/2565
-2.24% 1.14% 766,142,982 29/09/2565
BKD
-2.36% 1.12% 3,655,787,392 29/09/2565
-2.03% -0.79% 449,969,037 29/09/2565
-3.26% 1.44% 3,434,263,021 29/09/2565
-4.54% - 239,800,951 29/09/2565
-3.69% -3.02% 226,553,444 29/09/2565
BTK
-0.89% 4.81% 645,446,468 29/09/2565
BTP
-0.93% -1.36% 9,551,377,855 29/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.26% 101,405,224,911 29/09/2565
0.04% 0.32% 885,102,584 29/09/2565
0.03% 0.28% 38,993,353,227 29/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.78% -2.85% 855,383,159 28/09/2565
-0.70% -1.17% 20,922,031,971 29/09/2565
-0.68% -1.14% 20,882,985,484 29/09/2565
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% - 3,450,364,696 29/09/2565
- - 3,450,134,439 29/09/2565
- - 2,300,061,194 29/09/2565
- - 3,447,709,064 29/09/2565
0.00% - 2,452,341,116 29/09/2565
-0.03% - 5,135,196,464 29/09/2565
0.06% - 8,891,598,356 29/09/2565
- - 8,048,666,001 29/09/2565
-4.88% -11.65% 234,384,254 27/09/2565
-0.37% -1.81% 57,752,268 27/09/2565
0.02% - 5,765,297,027 04/08/2565
0.03% - 2,012,981,486 01/06/2565
-0.01% - 9,429,555,427 10/08/2565
-0.06% - 6,295,397,314 01/09/2565
-0.01% - 7,188,483,065 08/09/2565
0.00% - 14,624,578,946 29/09/2565
-0.05% - 10,514,083,328 29/09/2565
-0.03% - 7,123,385,248 29/09/2565

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.51% -16.51% 279,991,026 29/09/2565
-1.22% -5.09% 526,889,578 29/09/2565
-1.16% -0.38% 5,008,349,923 27/09/2565
-6.10% -17.44% 499,611,858 27/09/2565
-1.86% -5.34% 412,848,460 27/09/2565
-3.59% -10.37% 740,104,270 27/09/2565
-0.97% -1.08% 9,172,252,582 29/09/2565
-1.64% -4.93% 3,309,468,678 27/09/2565
-3.87% - 1,785,113,460 29/09/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-10.12% - 21,197,682 28/09/2565
-8.95% -28.37% 218,151,572 28/09/2565
-2.24% 1.16% 2,701,164,884 29/09/2565
-10.57% -35.64% 821,909,807 27/09/2565
-9.44% -36.45% 109,040,508 27/09/2565
-1.11% -0.67% 208,789,014 27/09/2565
-9.48% - 72,431,492 27/09/2565
-1.22% 0.43% 1,926,732,467 29/09/2565
-8.64% - 209,709,276 27/09/2565
-7.63% - 87,185,576 27/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.53% -1.50% 8,093,143,125 29/09/2565
-2.22% -2.01% 51,375,492,302 29/09/2565
-1.99% -1.46% 28,238,187,531 29/09/2565
-0.91% -1.06% 1,173,877,367 29/09/2565

กองทุนรวม RMF
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.01% -1.49% 4,198,268,522 29/09/2565
-2.10% -1.61% 849,128,726 29/09/2565
-11.03% -18.27% 347,917,780 28/09/2565
-2.54% -1.70% 2,979,657,986 29/09/2565
-5.72% -16.82% 6,672,711,699 27/09/2565
-10.27% -29.26% 2,706,798,932 28/09/2565
-2.41% -2.20% 12,824,590,501 29/09/2565
-2.16% -2.26% 22,354,711,858 29/09/2565
-0.92% -1.82% 9,596,290,502 29/09/2565
-11.61% -36.89% 347,663,522 27/09/2565
-8.31% -24.41% 1,267,323,890 27/09/2565
-0.08% 5.15% 1,364,839,642 29/09/2565
-9.42% -36.84% 282,924,902 27/09/2565
-2.71% -6.58% 1,433,877,377 28/09/2565
-10.45% -20.92% 6,225,316,221 27/09/2565
-4.34% -4.07% 201,126,959 29/09/2565
-6.28% - 16,504,730 27/09/2565
-1.80% - 57,738,568 27/09/2565
-2.78% - 59,876,821 27/09/2565
-9.00% - 1,119,953,048 27/09/2565
-3.19% 1.39% 3,500,567,937 29/09/2565
-4.57% -9.76% 1,229,911,301 29/09/2565
-0.91% -1.12% 4,164,198,012 29/09/2565
-8.20% - 252,619,320 27/09/2565
-6.71% - 1,293,200,395 29/09/2565
-0.80% 5.34% 8,331,409,750 29/09/2565
0.03% 0.29% 3,744,026,722 29/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-10.82% -17.94% 4,238,534,162 28/09/2565
-2.81% -8.37% 1,067,534,257 28/09/2565
-5.74% -16.86% 5,512,407,471 27/09/2565
-9.59% -29.77% 6,414,982,313 28/09/2565
-10.66% -43.75% 786,624,499 27/09/2565
-11.64% -37.22% 2,128,384,058 27/09/2565
-8.44% -24.53% 2,849,553,390 27/09/2565
-11.78% - 271,698,015 27/09/2565
-9.45% -37.13% 1,774,398,427 27/09/2565
-10.43% -20.97% 7,348,673,340 27/09/2565
-7.14% -22.49% 583,244,699 28/09/2565
0.02% - 3,910,182,148 15/06/2565
-9.09% -16.58% 4,229,988,663 27/09/2565
-8.07% -21.57% 1,690,697,951 27/09/2565
-6.67% - 2,484,087,144 29/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.09% 5.25% 1,040,322,102 29/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.52% -4.12% 1,584,821,834 29/09/2565
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% 80.72% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th