BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 81 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.23% 15.21% 1,701,506,371 16/04/2564
-2.65% 2.47% 927,675,790 16/04/2564
-2.14% 16.68% 6,507,497,999 16/04/2564
-2.09% 17.04% 2,160,027,195 16/04/2564
BKA
-2.22% 25.02% 2,681,111,223 16/04/2564
-2.11% 25.31% 854,945,594 16/04/2564
BKD
-2.04% 25.32% 4,231,576,411 16/04/2564
-1.35% 16.76% 584,728,632 16/04/2564
-4.10% 15.91% 3,708,924,163 16/04/2564
-1.54% 17.70% 255,782,394 16/04/2564
BTK
-1.55% 21.64% 684,192,261 16/04/2564
BTP
-0.76% 18.99% 11,538,814,679 16/04/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.24% 106,488,475,531 16/04/2564
0.00% 0.25% 802,160,971 16/04/2564
0.02% 0.27% 38,476,507,197 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.30% 0.60% 1,796,715,978 12/04/2564
0.26% 0.33% 36,886,240,701 16/04/2564
0.31% 0.63% 24,070,092,899 16/04/2564
0.19% - 757,166,868 16/04/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.10% 31.30% 338,914,995 16/04/2564
-0.54% 1.05% 769,086,862 16/04/2564
1.35% 6.23% 6,894,388,234 08/04/2564
2.69% - 137,078,894 08/04/2564
0.91% - 263,622,743 08/04/2564
1.70% - 505,844,236 08/04/2564
0.02% 4.87% 12,345,408,724 16/04/2564
-1.33% - 1,553,914,275 16/04/2564
0.52% - 1,242,029,454 14/01/2564

กองทุนรวม SSF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.18% 25.14% 1,998,840,207 16/04/2564
6.09% - 662,191,210 08/04/2564
1.21% - 113,846,680 08/04/2564
-1.84% - 1,509,669,899 16/04/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 21.11% 8,658,919,925 16/04/2564
-2.05% 18.75% 57,971,254,563 16/04/2564
-1.79% 13.26% 32,099,108,956 16/04/2564
-0.75% 19.15% 1,143,896,359 16/04/2564

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% 4.89% 4,096,140,524 16/04/2564
0.42% 35.06% 803,853,643 16/04/2564
-1.91% 61.72% 362,063,474 12/04/2564
0.02% 21.75% 3,107,253,828 16/04/2564
1.46% 26.24% 6,434,191,628 08/04/2564
-2.04% - 2,338,448,752 12/04/2564
-2.08% 18.18% 13,120,523,878 16/04/2564
-1.71% 12.94% 22,928,925,270 16/04/2564
0.38% 0.23% 9,782,544,704 16/04/2564
5.98% 46.22% 1,163,588,582 08/04/2564
3.65% -2.69% 1,220,168,028 16/04/2564
-5.29% 57.77% 955,652,365 12/04/2564
8.30% 73.05% 4,591,324,689 08/04/2564
0.99% 6.86% 187,744,644 16/04/2564
-0.31% 19.25% 3,502,746,631 16/04/2564
1.53% 57.37% 1,445,437,071 16/04/2564
-0.75% 18.61% 3,911,896,770 16/04/2564
-2.14% 15.87% 7,739,934,552 16/04/2564
0.01% 0.30% 2,736,697,513 16/04/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 34.75% 352,466,047 16/04/2564
-1.90% 62.87% 4,249,747,385 12/04/2564
-5.65% 56.05% 810,360,741 12/04/2564
1.49% 26.45% 4,584,216,230 08/04/2564
-3.16% 48.45% 7,366,513,050 12/04/2564
6.69% 77.76% 2,950,066,904 08/04/2564
5.79% 45.85% 1,646,310,764 08/04/2564
5.87% - 3,993,210,841 08/04/2564
1.20% 17.24% 413,025,302 08/04/2564
2.86% 13.58% 67,949,607 08/04/2564
8.46% 74.20% 7,462,761,100 08/04/2564
1.80% 17.66% 715,263,505 12/04/2564
0.07% - 8,100,229,237 09/12/2563
0.09% - 11,571,824,989 15/12/2563
0.09% - 8,093,955,689 23/12/2563
0.11% - 11,034,804,927 06/01/2564
0.05% 0.42% 7,075,911,164 18/02/2564
1.56% 7.23% 4,815,618,433 08/04/2564
- - 3,170,812,604 08/04/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.98% 7.55% 1,815,022,222 16/04/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.63% -2.56% 1,009,656,337 16/04/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,581 28/02/2564
0.00% 5.64% 242,581 28/02/2564
0.00% 80.72% 242,581 28/02/2564
0.00% -3.73% 242,581 28/02/2564
1.28% -0.04% 242,581 28/02/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th