BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 78 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.02% -3.38% 1,801,094,605 22/01/2564
4.18% -5.45% 1,045,881,864 22/01/2564
3.76% -10.81% 6,255,125,884 22/01/2564
4.72% -8.70% 2,235,925,000 22/01/2564
BKA
4.73% -5.41% 2,656,555,934 22/01/2564
4.77% -5.16% 846,628,069 22/01/2564
BKD
4.77% -5.40% 4,105,908,412 22/01/2564
3.28% -11.49% 579,171,592 22/01/2564
2.88% -7.87% 3,920,931,109 22/01/2564
3.30% -12.42% 260,340,849 22/01/2564
BTK
5.34% -6.76% 700,336,008 22/01/2564
BTP
7.96% -4.47% 11,912,041,944 22/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.39% 108,360,792,074 22/01/2564
0.01% 0.42% 715,502,248 22/01/2564
0.02% 0.42% 38,886,319,910 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.11% - 2,223,211,505 21/01/2564
-0.04% 1.04% 41,525,362,554 22/01/2564
0.04% 1.47% 23,780,450,790 22/01/2564
-0.12% - 771,818,667 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.33% 20.03% 301,945,105 22/01/2564
0.65% -0.26% 891,199,136 22/01/2564
-0.49% -2.32% 7,873,828,423 20/01/2564
3.38% - 117,885,917 20/01/2564
1.02% - 224,297,711 20/01/2564
2.16% - 408,938,289 20/01/2564
0.77% -0.58% 14,389,480,904 22/01/2564

กองทุนรวม SSF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.94% - 1,853,009,873 22/01/2564
4.53% - 619,498,131 20/01/2564
-0.59% - 110,047,776 20/01/2564
3.75% - 1,442,309,761 22/01/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.86% -2.50% 8,399,069,939 22/01/2564
4.58% -7.62% 56,714,857,549 22/01/2564
3.01% -7.13% 31,912,721,360 22/01/2564
7.91% -4.37% 1,121,514,236 22/01/2564

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.21% -0.36% 4,139,112,705 22/01/2564
3.40% 1.87% 776,614,828 22/01/2564
12.14% 29.10% 264,452,965 21/01/2564
2.83% -2.63% 3,059,873,421 22/01/2564
4.32% 21.29% 6,754,914,030 20/01/2564
10.53% - 1,968,634,083 21/01/2564
4.49% -7.82% 12,927,716,616 22/01/2564
2.98% -7.28% 22,652,645,074 22/01/2564
0.00% 1.48% 10,118,709,074 22/01/2564
1.96% 16.52% 1,101,421,723 20/01/2564
-1.10% 16.18% 1,279,665,741 22/01/2564
6.42% 9.67% 955,803,313 21/01/2564
4.94% 35.98% 3,831,601,821 20/01/2564
0.55% -10.16% 185,370,260 22/01/2564
2.65% -8.21% 3,481,933,975 22/01/2564
10.44% 10.83% 1,312,929,279 22/01/2564
7.76% -4.74% 3,918,047,101 22/01/2564
4.74% -7.72% 7,716,462,576 22/01/2564
0.01% 0.38% 2,687,454,847 22/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.43% 1.54% 357,612,104 22/01/2564
12.44% 30.21% 3,462,991,565 21/01/2564
5.71% 10.14% 980,957,347 21/01/2564
- - 609,985,595 20/01/2564
4.45% 21.36% 4,710,357,355 20/01/2564
11.10% 52.83% 7,110,606,155 21/01/2564
5.11% 50.01% 2,462,447,942 20/01/2564
1.98% 16.50% 1,274,454,410 20/01/2564
0.71% 3.81% 419,799,862 20/01/2564
1.50% 4.10% 82,287,730 20/01/2564
5.15% 36.50% 6,442,828,728 20/01/2564
4.58% -5.03% 886,486,510 21/01/2564
0.07% - 8,100,229,237 09/12/2563
0.09% - 11,571,824,989 15/12/2563
0.09% - 8,093,955,689 23/12/2563
0.11% - 11,034,804,927 06/01/2564
0.01% 0.37% 7,072,367,939 22/01/2564
0.14% -0.63% 6,262,430,017 20/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.53% -11.46% 2,120,378,053 22/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.01% 16.82% 1,042,704,835 22/01/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,491 30/11/2563
0.00% 5.64% 242,491 30/11/2563
0.00% 80.72% 242,491 30/11/2563
0.00% -3.73% 242,491 30/11/2563
1.28% -0.04% 242,491 30/11/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th