BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 111 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.78% -4.06% 278,939,463 05/10/2565
-4.28% 1.42% 1,646,728,734 05/10/2565
-2.85% -2.82% 821,995,499 05/10/2565
-2.10% -6.00% 5,941,040,240 05/10/2565
-1.31% 4.41% 2,027,299,393 05/10/2565
BKA
-3.58% -0.83% 2,720,223,510 05/10/2565
-3.59% -0.67% 761,970,533 05/10/2565
BKD
-3.69% -0.69% 3,608,851,041 05/10/2565
-3.16% -3.31% 445,176,010 05/10/2565
-3.99% 0.27% 3,407,552,000 05/10/2565
-5.04% - 226,202,018 05/10/2565
-4.48% -5.38% 224,377,876 05/10/2565
BTK
-2.07% 4.08% 641,190,619 05/10/2565
BTP
-2.21% -4.18% 9,431,711,473 05/10/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.26% 101,479,481,208 05/10/2565
0.04% 0.32% 885,168,715 05/10/2565
0.03% 0.28% 38,697,133,601 05/10/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.43% -2.65% 857,572,527 04/10/2565
-0.41% -0.89% 20,912,034,530 05/10/2565
-0.40% -0.88% 20,920,323,197 05/10/2565
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% - 3,452,607,616 05/10/2565
- - 3,450,272,031 05/10/2565
- - 2,300,153,554 05/10/2565
- - 3,448,111,949 05/10/2565
0.01% - 2,452,665,960 05/10/2565
-0.05% - 5,135,045,758 05/10/2565
0.01% - 8,890,877,722 05/10/2565
- - 8,047,968,799 05/10/2565
-3.33% -11.51% 233,381,064 03/10/2565
-0.11% -1.61% 57,477,349 03/10/2565
0.02% - 5,765,297,027 04/08/2565
0.03% - 2,012,981,486 01/06/2565
-0.01% - 9,429,555,427 10/08/2565
-0.06% - 6,295,397,314 01/09/2565
-0.01% - 7,188,483,065 08/09/2565
0.02% - 14,626,461,713 05/10/2565
-0.02% - 10,516,971,516 05/10/2565
-0.01% - 7,124,967,188 05/10/2565

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.80% -17.07% 280,022,709 05/10/2565
-1.24% -4.92% 527,451,897 05/10/2565
-1.75% -0.41% 4,937,496,417 03/10/2565
-4.65% -16.22% 497,559,157 03/10/2565
-1.45% -4.96% 414,396,755 03/10/2565
-2.81% -9.69% 729,965,083 03/10/2565
-1.07% -1.01% 9,221,993,293 05/10/2565
-2.18% -5.27% 3,272,960,479 03/10/2565
-4.39% - 1,766,925,310 05/10/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.21% - 21,800,699 04/10/2565
-7.32% -28.53% 218,359,352 04/10/2565
-3.54% -0.59% 2,683,525,439 05/10/2565
-6.74% -33.84% 816,756,886 03/10/2565
-5.16% -33.83% 111,568,120 03/10/2565
-1.66% -0.69% 209,059,714 03/10/2565
-7.51% - 75,587,722 03/10/2565
-2.01% -0.74% 1,920,914,235 05/10/2565
-5.54% - 207,940,626 03/10/2565
-5.47% - 86,070,214 03/10/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.36% -1.74% 8,060,418,139 05/10/2565
-3.07% -3.85% 50,931,710,675 05/10/2565
-2.69% -2.95% 28,036,591,591 05/10/2565
-2.19% -3.86% 1,157,829,970 05/10/2565

กองทุนรวม RMF
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.10% -1.71% 4,204,247,626 05/10/2565
-3.69% -3.83% 837,224,681 05/10/2565
-7.90% -16.13% 351,244,174 04/10/2565
-3.36% -1.90% 2,971,563,824 05/10/2565
-1.66% -12.83% 6,855,786,968 03/10/2565
-7.78% -29.28% 2,715,068,789 04/10/2565
-3.25% -4.08% 12,779,048,599 05/10/2565
-2.93% -3.82% 22,217,495,337 05/10/2565
-0.56% -1.46% 9,603,043,528 05/10/2565
-7.09% -35.01% 345,441,914 03/10/2565
-4.17% -21.39% 1,297,989,936 03/10/2565
2.29% 6.77% 1,385,140,262 05/10/2565
-5.11% -34.24% 288,786,844 03/10/2565
-2.12% -6.66% 1,467,369,131 04/10/2565
-8.31% -18.31% 6,263,528,071 03/10/2565
-4.05% -4.10% 201,820,148 05/10/2565
-4.77% - 16,586,511 03/10/2565
-1.32% - 57,963,333 03/10/2565
-2.18% - 60,119,652 03/10/2565
-5.86% - 1,110,086,682 03/10/2565
-3.89% 0.24% 3,477,770,302 05/10/2565
-5.00% -10.67% 1,221,779,190 05/10/2565
-2.19% -3.92% 4,120,977,986 05/10/2565
-5.92% - 247,897,116 03/10/2565
-11.51% - 1,255,309,199 05/10/2565
-1.35% 3.83% 8,340,264,911 05/10/2565
0.02% 0.29% 3,746,103,082 05/10/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.68% -15.76% 4,181,692,434 04/10/2565
-1.66% -7.14% 1,091,744,452 04/10/2565
-1.67% -12.90% 5,654,269,064 03/10/2565
-7.88% -29.95% 6,362,225,924 04/10/2565
-6.48% -42.77% 778,751,920 03/10/2565
-7.26% -35.38% 2,097,994,820 03/10/2565
-4.27% -21.54% 2,901,722,501 03/10/2565
-7.66% - 276,494,724 03/10/2565
-5.13% -34.54% 1,808,742,709 03/10/2565
-8.28% -18.36% 7,376,995,641 03/10/2565
-0.48% -16.02% 579,382,674 04/10/2565
0.02% - 3,910,182,148 15/06/2565
-5.86% -13.99% 4,174,650,998 03/10/2565
-5.81% -20.16% 1,661,775,517 03/10/2565
-11.61% - 2,386,623,743 05/10/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.23% 6.83% 1,060,495,358 05/10/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.20% -4.15% 1,585,343,831 05/10/2565
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% 80.72% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th