BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 86 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.45% 12.27% 1,722,353,708 22/07/2564
-3.25% -16.29% 871,094,317 22/07/2564
-4.11% 3.89% 6,620,895,591 22/07/2564
-4.73% 3.49% 2,096,326,009 22/07/2564
BKA
-4.06% 9.98% 2,604,082,821 22/07/2564
-4.12% 9.99% 809,146,965 22/07/2564
BKD
-13.74% -1.01% 3,720,871,987 22/07/2564
-4.94% 5.18% 554,390,257 22/07/2564
-2.95% 7.46% 3,668,987,287 22/07/2564
-5.20% 5.88% 244,203,018 22/07/2564
BTK
-3.63% 14.90% 660,666,380 22/07/2564
BTP
-4.45% 4.48% 10,898,576,351 22/07/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.20% 103,345,802,461 22/07/2564
0.01% 0.16% 825,478,962 22/07/2564
0.02% 0.23% 36,439,632,356 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% 1.03% 1,603,212,885 21/07/2564
0.17% 0.72% 35,524,834,450 22/07/2564
0.17% 1.16% 24,783,747,912 22/07/2564
0.09% -0.37% 759,047,709 22/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.72% 30.72% 439,070,185 22/07/2564
-0.72% -0.68% 725,813,589 22/07/2564
-0.85% 4.54% 6,334,754,938 20/07/2564
0.78% - 309,567,351 20/07/2564
0.23% - 475,677,678 20/07/2564
0.51% - 758,269,448 20/07/2564
-0.14% 3.93% 11,748,429,287 22/07/2564
1.39% - 1,586,725,900 15/06/2564
0.52% - 1,242,029,454 14/01/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 92,628,289 21/07/2564
-3.92% 12.67% 2,041,383,538 22/07/2564
2.37% - 737,491,007 20/07/2564
- - 68,687,476 20/07/2564
-0.86% - 120,296,956 20/07/2564
-2.94% 9.10% 1,506,216,106 22/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.44% 11.05% 8,906,068,156 22/07/2564
-4.90% 5.61% 55,662,388,728 22/07/2564
-3.94% 2.99% 30,956,601,478 22/07/2564
-4.43% 4.54% 1,163,195,644 22/07/2564

กองทุนรวม RMF
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.73% 3.33% 4,085,869,849 22/07/2564
-0.29% 24.73% 807,710,499 22/07/2564
-2.35% 26.25% 373,691,705 21/07/2564
-0.50% 11.52% 3,154,398,634 22/07/2564
2.90% 15.16% 7,108,734,863 20/07/2564
6.80% - 3,034,549,310 21/07/2564
-4.87% 5.21% 12,643,460,456 22/07/2564
-3.94% 2.55% 22,188,305,327 22/07/2564
0.22% 0.96% 9,740,543,055 22/07/2564
2.04% - 295,414,553 20/07/2564
3.42% 27.61% 1,301,967,956 20/07/2564
4.11% -0.28% 1,274,291,176 22/07/2564
4.41% - 184,760,715 20/07/2564
5.62% 61.90% 1,118,429,603 21/07/2564
3.74% 42.50% 5,151,578,891 20/07/2564
0.23% 3.24% 195,088,362 22/07/2564
-2.94% 10.91% 3,469,394,001 22/07/2564
0.03% 34.95% 1,511,400,606 22/07/2564
-4.45% 4.25% 3,892,184,539 22/07/2564
-4.52% 3.13% 7,651,689,242 22/07/2564
0.00% 0.18% 2,719,554,937 22/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.14% 24.44% 303,636,819 22/07/2564
-2.36% 27.14% 4,462,623,559 21/07/2564
5.00% 54.22% 903,011,390 21/07/2564
2.89% 15.24% 5,277,296,683 20/07/2564
4.00% 28.15% 8,803,106,730 21/07/2564
2.86% - 1,548,010,638 20/07/2564
2.53% 40.27% 3,057,296,435 20/07/2564
3.32% 27.00% 2,299,057,843 20/07/2564
4.59% - 3,203,031,448 20/07/2564
0.80% 8.32% 435,293,532 20/07/2564
4.36% 11.08% 71,874,458 20/07/2564
3.79% 43.73% 8,176,570,291 20/07/2564
1.99% 7.14% 699,268,439 21/07/2564
0.07% - 8,100,229,237 09/12/2563
0.09% - 11,571,824,989 15/12/2563
0.09% - 8,093,955,689 23/12/2563
0.11% - 11,034,804,927 06/01/2564
0.05% 0.42% 7,075,911,164 18/02/2564
1.03% 6.31% 4,498,741,991 20/07/2564
3.09% - 3,139,726,166 20/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 3.87% 1,787,749,916 22/07/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.15% -0.14% 983,295,732 22/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,674 31/05/2564
0.00% 5.64% 242,674 31/05/2564
0.00% 80.72% 242,674 31/05/2564
0.00% -3.73% 242,674 31/05/2564
1.28% -0.04% 242,674 31/05/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th