BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 78 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.09% -15.39% 1,777,716,689 21/09/2563
-3.13% -20.60% 1,009,875,027 21/09/2563
-2.24% -22.77% 5,971,920,135 21/09/2563
-4.01% -22.38% 2,166,612,857 21/09/2563
BKA
-2.85% -20.03% 2,441,846,679 21/09/2563
-2.83% -19.91% 791,673,809 21/09/2563
BKD
-2.83% -20.24% 3,759,899,303 21/09/2563
-2.47% -23.70% 529,541,732 21/09/2563
-2.39% -21.40% 3,610,139,788 21/09/2563
-2.08% -23.20% 284,665,456 21/09/2563
BTK
-3.06% -26.61% 608,851,053 21/09/2563
BTP
-3.50% -21.92% 10,836,034,352 21/09/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.66% 108,729,234,795 21/09/2563
0.02% 0.71% 727,288,025 21/09/2563
0.02% 0.70% 40,775,263,006 21/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% - 788,543,332 18/09/2563
0.02% 1.25% 39,256,357,358 21/09/2563
0.06% 1.45% 22,606,189,843 21/09/2563
0.06% - 768,760,906 21/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.80% -11.18% 249,771,982 21/09/2563
-1.58% -5.05% 948,123,776 21/09/2563
-0.24% -4.98% 8,586,179,476 17/09/2563
-0.40% -3.48% 15,737,055,941 21/09/2563

กองทุนรวม SSF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.76% - 1,267,416,546 21/09/2563
2.07% - 58,210,619 17/09/2563
-0.42% - 24,634,534 17/09/2563
-2.04% - 1,006,101,332 21/09/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.38% -13.45% 7,927,199,569 21/09/2563
-2.03% -21.18% 52,060,117,172 21/09/2563
-1.73% -18.05% 30,215,858,893 21/09/2563
-3.47% -22.11% 989,309,925 21/09/2563

กองทุนรวม RMF
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.47% -4.78% 3,802,621,735 21/09/2563
-3.19% -14.90% 631,782,391 21/09/2563
1.10% 11.77% 114,930,960 18/09/2563
-1.37% -13.78% 2,830,203,623 21/09/2563
0.14% 27.30% 5,213,995,038 17/09/2563
-2.06% -21.14% 11,240,803,447 21/09/2563
-1.70% -18.12% 20,070,280,148 21/09/2563
0.06% 1.25% 9,241,817,016 21/09/2563
0.36% 14.19% 886,579,978 17/09/2563
-0.60% 29.44% 1,357,934,180 21/09/2563
5.54% 4.91% 802,434,835 18/09/2563
-0.76% 29.82% 1,793,390,577 17/09/2563
0.83% - 180,372,701 21/09/2563
-2.34% -21.06% 3,138,616,433 21/09/2563
-1.99% -9.70% 1,149,029,528 21/09/2563
-3.48% -21.95% 3,131,808,007 21/09/2563
-3.98% -21.26% 6,726,613,926 21/09/2563
0.03% 0.54% 2,507,593,422 21/09/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.24% -15.21% 311,851,535 21/09/2563
1.17% 12.46% 2,305,063,744 18/09/2563
4.39% 4.93% 1,065,433,352 18/09/2563
0.15% 27.49% 3,914,729,460 17/09/2563
3.15% 47.47% 4,242,216,113 18/09/2563
2.41% 33.04% 923,861,954 17/09/2563
0.33% 14.56% 801,819,728 17/09/2563
0.53% 2.50% 397,061,015 17/09/2563
0.55% 5.70% 83,442,766 17/09/2563
-0.71% 30.62% 4,812,127,543 17/09/2563
3.49% -4.07% 855,037,722 18/09/2563
0.05% - 6,124,132,233 22/07/2563
0.11% - 8,085,814,366 21/09/2563
0.07% - 3,358,763,435 29/07/2563
0.12% - 11,545,080,996 21/09/2563
0.06% - 3,864,956,432 06/08/2563
0.11% - 8,074,753,975 21/09/2563
0.04% - 3,768,374,617 02/06/2563
0.05% - 3,053,631,574 09/06/2563
0.08% - 7,565,942,883 24/06/2563
0.11% - 11,002,582,424 21/09/2563
- - 7,051,349,977 21/09/2563
-0.26% -2.58% 6,945,721,670 17/09/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.07% -9.01% 2,577,038,736 21/09/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.61% 30.17% 1,155,852,988 21/09/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,369 31/07/2563
0.00% 5.64% 242,338 30/06/2563
0.00% 80.72% 242,338 30/06/2563
0.00% -3.73% 242,369 31/07/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th