BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 94 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 24.46% 1,711,425,888 18/10/2564
3.01% 33.51% 949,130,516 18/10/2564
2.02% 25.46% 7,141,675,399 18/10/2564
1.64% 28.20% 2,175,407,818 18/10/2564
BKA
3.60% 32.81% 2,762,691,483 18/10/2564
3.66% 32.85% 842,657,333 18/10/2564
BKD
3.61% 32.63% 4,033,284,192 18/10/2564
3.17% 31.98% 608,465,091 18/10/2564
1.17% 28.06% 3,771,298,031 18/10/2564
2.08% 29.78% 264,491,468 18/10/2564
BTK
4.27% 33.50% 681,769,568 18/10/2564
BTP
0.88% 28.54% 11,083,505,179 18/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.20% 102,915,050,706 18/10/2564
0.02% 0.15% 856,751,520 18/10/2564
0.02% 0.23% 35,505,221,433 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.52% 0.24% 1,371,005,943 15/10/2564
-0.27% 0.28% 32,970,073,827 18/10/2564
-0.28% 0.55% 25,048,788,684 18/10/2564
-0.15% -0.56% 771,232,807 18/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.47% 51.57% 384,780,735 18/10/2564
-0.78% 2.26% 695,181,333 18/10/2564
0.80% 7.98% 5,894,740,301 14/10/2564
-0.97% - 359,299,946 14/10/2564
-0.44% - 398,756,904 14/10/2564
-0.59% - 756,634,353 14/10/2564
0.05% 6.73% 10,650,769,565 18/10/2564
0.92% - 1,571,014,195 18/10/2564
1.04% - 1,560,503,036 18/10/2564
0.96% - 1,044,592,192 18/10/2564
-1.22% - 2,476,500,768 14/10/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.13% - 112,544,878 15/10/2564
3.58% 34.06% 2,254,277,236 18/10/2564
-0.18% 21.03% 784,913,529 14/10/2564
-2.08% - 81,122,495 14/10/2564
0.72% 6.27% 129,678,220 14/10/2564
2.60% 24.04% 1,624,454,347 18/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.31% 21.01% 9,074,863,638 18/10/2564
2.52% 30.04% 59,913,504,885 18/10/2564
2.07% 22.19% 32,729,972,084 18/10/2564
0.89% 28.53% 1,246,552,258 18/10/2564

กองทุนรวม RMF
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% 7.65% 4,117,504,744 18/10/2564
6.09% 43.48% 899,616,856 18/10/2564
1.41% 18.38% 375,071,874 15/10/2564
1.33% 21.65% 3,187,979,904 18/10/2564
-2.38% 9.79% 7,224,546,325 14/10/2564
2.83% - 2,957,517,637 15/10/2564
2.44% 29.40% 13,571,142,442 18/10/2564
1.89% 21.36% 23,548,552,474 18/10/2564
-0.45% 0.13% 9,706,369,351 18/10/2564
-0.20% - 354,439,346 14/10/2564
0.09% 23.27% 1,428,318,592 14/10/2564
0.58% -1.80% 1,238,949,240 18/10/2564
-1.97% - 305,164,392 14/10/2564
2.51% 72.59% 1,402,147,960 15/10/2564
-0.40% 37.35% 5,693,077,311 14/10/2564
0.93% 7.69% 201,647,757 18/10/2564
2.50% 28.38% 3,637,213,249 18/10/2564
-0.81% 34.20% 1,429,429,093 18/10/2564
0.88% 28.18% 4,138,375,449 18/10/2564
1.41% 27.18% 8,146,261,063 18/10/2564
0.01% 0.11% 2,785,369,430 18/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.87% 43.14% 310,648,320 18/10/2564
1.43% 19.08% 4,472,224,195 15/10/2564
3.53% 69.32% 1,288,858,592 15/10/2564
-2.37% 9.89% 6,176,873,196 14/10/2564
2.37% 11.63% 8,132,111,342 15/10/2564
-1.16% - 1,298,119,608 14/10/2564
-0.16% 24.61% 3,004,609,358 14/10/2564
-0.06% 22.60% 3,061,649,726 14/10/2564
-1.99% - 2,885,790,777 14/10/2564
-0.30% 6.25% 435,403,537 14/10/2564
0.22% 11.60% 70,904,360 14/10/2564
-0.28% 38.66% 8,782,886,525 14/10/2564
-7.31% 6.50% 698,239,340 15/10/2564
0.02% - 9,689,048,077 18/10/2564
- - 12,106,501,458 18/10/2564
0.07% - 11,544,782,036 08/09/2564
0.04% - 6,670,690,984 12/10/2564
0.05% - 5,768,685,812 18/10/2564
0.05% - 3,174,371,988 18/10/2564
0.05% - 4,077,017,773 18/10/2564
0.02% - 2,509,746,389 18/10/2564
0.02% - 11,107,339,849 18/10/2564
0.02% - 5,745,777,962 18/10/2564
-0.33% 6.69% 4,209,755,373 14/10/2564
-4.17% - 3,745,587,058 14/10/2564
-1.53% - 2,117,509,527 14/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.03% 8.33% 1,763,867,662 18/10/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.55% -1.62% 935,778,495 18/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,766 31/08/2564
0.00% 5.64% 242,766 31/08/2564
0.00% 80.72% 242,766 31/08/2564
0.00% -3.73% 242,766 31/08/2564
1.28% -0.04% 242,766 31/08/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th