LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 159 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.37% 3.68% 188,699,682 23/09/2565
-1.28% 2.71% 29,287,574 23/09/2565
-0.37% 3.72% 2,611 23/09/2565
-0.36% 4.11% 9,388,045 23/09/2565
-0.92% 3.51% 192,280,453 23/09/2565
-0.37% 3.68% 5,293,300 23/09/2565
0.08% 3.70% 218,110,273 23/09/2565
-0.41% 3.16% 58,578,346 23/09/2565
0.08% 3.70% 3,249,424 23/09/2565
0.08% 3.70% 4,947,413 23/09/2565
-0.14% 5.17% 143,245,825 23/09/2565
-0.64% 4.63% 104,650,958 23/09/2565
-0.14% 5.17% 2,407,085 23/09/2565
-0.14% 5.17% 7,782,173 23/09/2565
-0.11% 3.67% 35,079,236 23/09/2565
-0.75% 2.99% 31,203,477 23/09/2565
-0.11% 3.67% 9,845,155 23/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.34% 3,453,863,156 23/09/2565
0.04% 0.30% 319,181,202 23/09/2565
0.07% 0.60% 1,741,304,455 23/09/2565
0.03% - 149,542,388 23/09/2565
0.03% - 3,458,730,549 23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.19% -0.43% 163,637,728 23/09/2565
0.18% -0.43% 483,187 23/09/2565
-0.19% -0.43% 21,932 23/09/2565
-0.12% -0.28% 598,801,594 23/09/2565
-0.19% -0.43% 2,669,851 23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% -7.17% 165,894,859 01/08/2565

กองทุนรวมผสม
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-13.32% - 29,830,092 22/09/2565
-0.40% 4.56% 122,784,955 23/09/2565
0.06% -0.15% 410,330,004 23/09/2565
1.80% 2.42% 21,180,731 23/09/2565
1.34% 1.92% 9,720,195 23/09/2565
1.80% 2.42% 28,575,048 23/09/2565
-0.85% 3.83% 286,957,945 23/09/2565
0.52% 1.69% 267,054,595 23/09/2565
-0.09% - 3,504,254,571 31/08/2565
-4.19% -9.98% 145,144,946 21/09/2565
-4.19% -9.98% 74,019,510 21/09/2565
-4.19% -9.97% 6,427,628 21/09/2565

กองทุนรวม SSF
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.58% - 22,528 22/09/2565
-8.58% - 404,930 22/09/2565
-7.96% - 716,929 22/09/2565
-7.96% - 1,292,995 22/09/2565
-10.01% -32.93% 10,503,142 22/09/2565
-10.01% -32.93% 12,020,701 22/09/2565
-8.18% - 28,408 22/09/2565
-8.18% - 321,444 22/09/2565
0.04% - 522,180 23/09/2565
-3.07% -8.23% 1,130,163 23/09/2565
-3.07% -8.26% 2,069,344 23/09/2565
-0.11% 3.45% 68,413,130 23/09/2565
-0.14% 5.17% 1,229,696 23/09/2565
-0.67% 4.57% 3,024,269 23/09/2565
-8.36% - 9,761 22/09/2565
-8.36% - 124,047 22/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.11% 3.47% 53,499,549 23/09/2565

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.11% 3.95% 42,680,668 23/09/2565
-0.52% 3.51% 64,182,282 23/09/2565
0.28% 5.06% 313,849,094 23/09/2565
-0.10% 4.66% 67,883,234 23/09/2565
-0.56% 4.18% 104,826,588 23/09/2565

กองทุนรวม RMF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.50% -31.16% 16,153,694 22/09/2565
-0.37% 5.07% 283,377,733 23/09/2565
-10.00% -32.52% 125,473,880 22/09/2565
-1.53% -12.17% 17,145,366 21/09/2565
-0.88% -2.44% 533,610,447 23/09/2565
-2.11% -6.62% 291,376,369 23/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
75 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.50% -31.12% 247,476,053 22/09/2565
-6.50% -31.10% 161,444,703 22/09/2565
-6.50% -31.10% 25,657,662 22/09/2565
-10.87% -24.90% 382,989,901 22/09/2565
-10.87% -24.91% 131,147,890 22/09/2565
-10.87% - 7,624,613 22/09/2565
-12.66% -40.44% 44,184,350 22/09/2565
-12.66% -40.44% 127,782,380 22/09/2565
-12.66% -40.44% 3,432,920 22/09/2565
-12.66% -40.44% 3,162,702 22/09/2565
-8.58% - 56,995,160 22/09/2565
-8.58% - 52,496,489 22/09/2565
-8.58% - 117,991 22/09/2565
-6.98% -34.93% 14,214,396 22/09/2565
-6.98% -34.93% 53,333,521 22/09/2565
-6.98% -34.93% 5,598,044 22/09/2565
-12.70% -35.10% 559,933,540 22/09/2565
-12.70% -35.15% 125,982,373 22/09/2565
-12.70% -35.10% 30,631,458 22/09/2565
-7.96% - 109,748,623 22/09/2565
-7.96% - 73,815,715 22/09/2565
-7.96% - 7,153,414 22/09/2565
-7.97% -20.89% 42,339,664 21/09/2565
-7.97% -20.89% 64,458,953 21/09/2565
-7.97% -20.89% 6,778,229 21/09/2565
-10.01% -32.94% 474,221,643 22/09/2565
-10.01% -32.94% 353,745,147 22/09/2565
-10.01% -32.94% 18,619,784 22/09/2565
-8.18% - 40,520,675 22/09/2565
-8.18% - 217,729 22/09/2565
-10.01% -32.94% 8,422,412 22/09/2565
-1.49% -12.11% 8,263,503 21/09/2565
-1.49% -12.11% 20,124,928 21/09/2565
-1.49% -12.11% 365,121 21/09/2565
-1.49% -12.11% 5,035,781 21/09/2565
-8.68% -44.91% 198,704,301 22/09/2565
-8.68% -44.91% 350,922,730 22/09/2565
-8.68% -44.94% 13,685,942 22/09/2565
-2.17% -5.39% 489,645 22/04/2565
-2.17% -5.38% 450,049 22/04/2565
-2.10% -5.32% 4,888 22/04/2565
-9.20% -23.98% 31,499,476 21/09/2565
-9.20% -23.99% 13,402,907 21/09/2565
-9.20% -23.97% 2,746,677 21/09/2565
-7.51% - 155,239,190 22/09/2565
-7.51% - 73,656,209 22/09/2565
-7.51% - 7,499,881 22/09/2565
0.28% -11.64% 2,568,533 22/09/2565
0.28% -11.64% 43,561,545 22/09/2565
0.28% -11.63% 3,074,396 22/09/2565
-11.17% -63.51% 669,045,055 22/09/2565
-11.17% -63.50% 181,102,163 22/09/2565
-11.17% -63.51% 38,640,700 22/09/2565
-4.08% -8.93% 14,104,337 21/09/2565
-4.08% -9.76% 136,517,417 21/09/2565
-4.08% -8.93% 4,641,330 21/09/2565
-9.47% -30.79% 13,311,334 22/09/2565
-9.47% -30.79% 28,654,636 22/09/2565
-9.47% -30.79% 4,893,734 22/09/2565
-8.51% -30.58% 34,271,848 22/09/2565
-8.50% -30.61% 7,167,520 22/09/2565
-8.51% -30.59% 6,665,077 22/09/2565
-11.44% -27.63% 3,301,311 21/09/2565
-10.90% -38.29% 7,741,016 21/09/2565
-10.90% -38.29% 127,648,590 21/09/2565
-10.90% -38.29% 3,180,516 21/09/2565
-13.36% -28.66% 265,657,994 22/09/2565
-13.36% -28.67% 83,998,277 22/09/2565
-13.36% -28.66% 10,200,264 22/09/2565
-8.36% - 61,501,344 22/09/2565
-8.36% - 7,681,278 22/09/2565
-8.36% - 4,219,054 22/09/2565
-2.61% - 453,154,536 21/09/2565
-2.61% - 114,928,619 21/09/2565
-2.61% - 15,750,795 21/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-11.44% -27.63% 20,330,538 21/09/2565
-11.44% -27.62% 220,589,419 21/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-33.50% -36.13% 3,498,358 23/09/2565
-33.50% -36.16% 3,073,634 23/09/2565
-33.50% -36.12% 1,835,463 23/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 49.12% 5,953,983,532 30/06/2565
0.00% -22.36% 3,678,170,956 30/06/2565
-3.94% -8.79% 1,423,986,788 23/09/2565
-3.07% -8.23% 116,576,125 23/09/2565
-3.07% -8.23% 1,642,431,721 23/09/2565
-3.07% -8.23% 2,815,542 23/09/2565
-3.71% -8.13% 183,639,172 23/09/2565
-1.60% -6.12% 2,494,331 23/09/2565
-4.19% -8.96% 1,945,792,503 23/09/2565
0.00% -37.12% 4,592,211,041 30/06/2565
0.00% 13.94% 8,929,090,406 30/06/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th