KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 54 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.96% 42.70% 47,550,494 20/10/2564
-4.86% 33.15% 642,508,588 20/10/2564
-0.13% 40.56% 284,830,914 20/10/2564
2.82% 34.64% 52,861,575 20/10/2564
0.62% 58.13% 934,313,421 20/10/2564
0.36% 34.81% 294,422,805 20/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.25% 6,114,195,309 20/10/2564
0.03% 0.90% 22,234,108,651 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.27% 2.01% 3,457,635,571 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.92% 18.43% 8,051,338,080 19/10/2564
1.04% 25.91% 487,150,949 19/10/2564
0.49% 9.41% 1,584,992,255 19/10/2564
0.22% - 285,560,575 19/10/2564
1.25% - 1,611,462,856 19/10/2564

กองทุนรวม SSF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.96% 42.71% 15,702,175 20/10/2564
-0.27% 2.01% 16,734,827 20/10/2564
-0.60% - 1,290,125 19/10/2564
1.60% - 4,937,548 19/10/2564
0.02% 0.25% 10,986,979 20/10/2564
1.59% 27.74% 98,457,995 19/10/2564
0.68% 3.78% 10,511,711 19/10/2564
-1.11% - 3,044,829 19/10/2564
2.82% 34.64% 70,309,580 20/10/2564
1.04% - 16,951,816 19/10/2564
0.49% 9.41% 6,276,267 19/10/2564
0.92% 18.42% 59,085,392 19/10/2564
1.23% - 69,592,011 19/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.82% 34.64% 440,858,548 20/10/2564

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.15% 34.58% 7,020,557,667 20/10/2564
0.37% 34.83% 512,713,546 20/10/2564

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.87% 19.96% 311,882,946 20/10/2564
2.78% 42.18% 1,882,927,133 20/10/2564
0.49% 29.00% 223,034,029 19/10/2564
0.61% 36.94% 91,657,738 19/10/2564
-0.23% 2.67% 278,533,298 20/10/2564
0.03% 0.25% 109,430,070 20/10/2564
0.64% 3.41% 427,693,033 19/10/2564
0.90% 18.07% 196,034,335 19/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.40% 14.25% 154,101,290 19/10/2564
-0.60% - 153,958,589 19/10/2564
0.18% 14.30% 1,434,123,284 19/10/2564
0.57% 37.01% 6,529,987,382 19/10/2564
0.51% 28.58% 1,260,836,167 19/10/2564
1.60% - 1,496,297,781 19/10/2564
-1.61% 1.83% 1,021,423,312 19/10/2564
1.59% 27.74% 1,911,384,158 19/10/2564
1.59% 27.74% 0 19/10/2564
-1.11% - 1,964,038,758 19/10/2564
1.23% - 5,835,727,556 19/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.68% 3.70% 910,221,860 19/10/2564
0.68% 4.91% 653,824,459 19/10/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.53% -7.34% 35,704,450 19/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/