KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 47 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.08% 1.15% 45,160,725 22/01/2564
5.08% 1.15% 936,517,974 22/01/2564
2.45% -0.09% 201,052,828 22/01/2564
5.03% - 2,764,319 22/01/2564
7.13% 23.22% 988,938,402 22/01/2564
6.09% -5.25% 386,208,276 22/01/2564
2.92% - 548,154,250 21/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.49% 12,131,951,407 22/01/2564
0.08% 0.99% 6,753,528,101 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.42% 1,927,800,248 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.76% 2.37% 7,024,331,754 21/01/2564
2.50% 2.79% 356,105,653 21/01/2564
0.91% 2.70% 1,208,407,509 21/01/2564
0.22% - 313,080,837 21/01/2564
2.96% - 677,678,706 21/01/2564

กองทุนรวม SSF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.08% - 11,146,952 22/01/2564
0.15% - 11,651,856 22/01/2564
0.02% - 9,515,150 22/01/2564
2.05% - 10,866,597 12/11/2563
-0.65% - 7,712,560 22/01/2564
5.03% - 51,596,594 22/01/2564
0.91% - 4,780,344 21/01/2564
1.75% - 43,597,169 21/01/2564
2.90% - 41,633,492 21/01/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.03% - 405,335,821 22/01/2564

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.62% -10.80% 6,282,183,706 22/01/2564
6.08% -5.33% 417,059,150 22/01/2564

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.55% -6.53% 292,625,605 22/01/2564
4.09% 3.72% 1,709,643,637 22/01/2564
5.29% 30.31% 142,642,142 21/01/2564
6.06% 28.60% 55,445,329 21/01/2564
0.22% 2.05% 253,656,332 22/01/2564
0.01% 0.31% 104,453,888 22/01/2564
-0.68% -17.46% 434,934,429 22/01/2564
1.72% 2.37% 159,089,296 21/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.08% 21.98% 177,009,656 20/01/2564
-0.50% - 1,151,058,535 21/01/2564
6.12% 29.69% 4,377,951,574 21/01/2564
5.18% 29.32% 701,196,960 21/01/2564
-0.09% 5.83% 1,591,475,054 21/01/2564
2.05% - 0 12/11/2563
4.54% 14.77% 1,242,043,812 21/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.67% -17.85% 984,348,895 22/01/2564
-0.65% -18.91% 626,052,192 22/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.28% 24.24% 84,908,657 12/11/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/