KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 75 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.43% 8.09% 52,525,613 22/09/2565
1.43% 8.00% 628,412,013 22/09/2565
2.43% 12.84% 321,754,556 22/09/2565
1.40% 5.05% 68,910,861 22/09/2565
3.89% 5.67% 890,840,963 22/09/2565
1.61% 3.40% 284,045,552 22/09/2565
0.97% - 43,658,841 22/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% 0.30% 4,958,617,271 22/09/2565
0.07% 0.59% 26,804,783,320 22/09/2565
0.01% - 1,074,232,119 22/09/2565
0.01% - 0 22/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% 0.48% 2,528,677,787 22/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.32% -12.20% 7,783,810,588 21/09/2565
-6.36% -14.51% 701,524,254 21/09/2565
-3.54% -8.21% 2,045,836,013 21/09/2565
0.22% - 295,686,372 21/09/2565

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.43% 8.09% 35,841,069 22/09/2565
-0.24% 0.48% 29,192,152 22/09/2565
2.43% - 2,860,903 22/09/2565
-6.46% -25.31% 4,666,237 21/09/2565
-9.29% - 10,188,682 21/09/2565
-5.48% - 7,629,115 21/09/2565
-8.55% -27.41% 6,010,767 21/09/2565
-4.03% - 251,472 21/09/2565
0.04% 0.30% 19,099,714 22/09/2565
-12.11% - 4,057,572 21/09/2565
-9.49% -17.99% 152,206,597 21/09/2565
0.07% - 2,922,940 22/09/2565
-4.90% -8.61% 11,660,918 21/09/2565
-14.62% -24.58% 20,422,892 21/09/2565
1.40% 5.05% 109,337,883 22/09/2565
-6.36% -14.51% 29,618,281 21/09/2565
-3.54% -8.21% 8,973,300 21/09/2565
-5.32% -12.20% 99,372,656 21/09/2565
3.89% - 2,064,163 22/09/2565
1.61% - 1,656,971 22/09/2565
0.00% - 377,860 22/09/2565
-14.06% -29.08% 118,634,752 21/09/2565
0.97% - 164,319 22/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.40% 5.05% 453,449,843 22/09/2565

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.90% 7.52% 6,993,462,422 22/09/2565
1.59% 3.44% 504,622,918 22/09/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.66% 2.57% 309,434,777 22/09/2565
2.30% 8.09% 2,012,805,603 22/09/2565
-9.30% -26.41% 225,145,868 21/09/2565
-5.42% -18.01% 118,478,407 21/09/2565
-0.17% 1.13% 349,972,418 22/09/2565
0.05% 0.36% 161,353,130 22/09/2565
-9.55% - 32,297,737 21/09/2565
-4.88% -8.83% 382,447,468 21/09/2565
-5.23% -12.21% 233,163,972 21/09/2565
-13.98% - 19,339,673 21/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.55% -14.76% 161,111,180 21/09/2565
-6.46% -25.31% 127,842,327 21/09/2565
-8.21% 2.43% 1,876,646,924 21/09/2565
-5.48% -17.87% 5,211,424,911 21/09/2565
-9.29% -26.37% 1,002,753,976 21/09/2565
-8.55% -27.41% 765,953,154 21/09/2565
-3.84% -15.54% 1,018,958,813 21/09/2565
-4.03% - 429,985,134 21/09/2565
-4.03% - 871,031,617 21/09/2565
-12.11% - 2,506,305,703 21/09/2565
-9.49% -18.00% 2,343,579,846 21/09/2565
-9.45% -17.69% 13,250,460 21/09/2565
-14.62% -24.59% 2,400,343,870 21/09/2565
-14.06% -29.12% 821,282,596 21/09/2565
-14.03% -28.88% 11,759,102 21/09/2565
-4.80% - 3,344,858,025 21/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.42% -8.86% 33,766,290 21/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.92% -8.51% 776,268,634 21/09/2565
-4.90% -8.61% 532,588,386 21/09/2565
SPF
0.00% 85.18% 11,643,710,379 31/08/2563
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/