ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 94 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.85% -24.98% 2,336,987,062 24/09/2563
-8.17% -25.28% 398,162,444 25/09/2563
-7.05% -24.56% 301,723,098 25/09/2563
-4.17% -20.70% 133,596,257 25/09/2563
-8.02% -23.32% 22,080,434 25/09/2563
-8.02% -23.32% 312,262,721 25/09/2563
-7.04% -28.57% 58,242,530 25/09/2563
-7.24% -23.40% 78,936,952 25/09/2563
-10.43% -28.77% 93,669,850 25/09/2563
-8.14% -25.28% 65,469,840 25/09/2563
-6.96% -28.83% 39,441,611 25/09/2563
-7.58% -23.97% 116,310,408 25/09/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.54% 2,328,863,451 24/09/2563
0.00% 0.45% 516,645,047 24/09/2563
0.07% 0.92% 475,796,270 25/09/2563
0.06% 1.26% 3,293,368,747 25/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.07% 367,086,835 25/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.79% 266,929,409 31/08/2563

กองทุนรวมผสม
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-1.78% -4.10% 302,072,876 25/09/2563
-6.92% -23.76% 294,556,467 25/09/2563
-6.83% -21.03% 107,316,300 25/09/2563
-4.22% -27.57% 15,207,919 24/09/2563
-3.47% -6.37% 358,330,154 17/08/2563
-0.03% - 418,926,582 15/09/2563
0.66% -5.53% 1,057,234,804 15/09/2563
0.57% -5.92% 934,358,481 15/09/2563
0.32% -4.83% 72,646,697 25/09/2563
0.32% -4.83% 14,592,175 25/09/2563
-6.19% -22.45% 167,824,111 25/09/2563
-6.91% -23.92% 29,535,040 25/09/2563
- - 487,647,001 23/09/2563
-2.42% -10.93% 57,991,152 24/09/2563
-7.93% -30.20% 30,466,890 25/09/2563
-11.58% -27.97% 16,204,360 25/09/2563
-2.20% -5.13% 37,108,560 24/09/2563
-7.69% -25.08% 45,138,227 25/09/2563
-7.74% -18.68% 179,333,472 25/09/2563
-1.75% -2.98% 439,921,794 24/09/2563

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.40% - 18,215,694 24/09/2563
-7.14% - 937,046 25/09/2563
0.10% - 46,085,689 24/09/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.14% - 25,909,599 25/09/2563

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.25% - - 25/09/2563
-7.78% -22.36% 784,001,829 24/09/2563
-8.29% - 57,019 25/09/2563
-8.29% -23.25% 320,510,284 25/09/2563
-0.12% -7.26% 62,912,244 25/09/2563
-7.37% -23.22% 36,464,646 25/09/2563
-8.48% -29.89% 12,482,941 25/09/2563

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.96% -23.64% 248,910,929 25/09/2563
0.13% -0.60% 214,122,874 25/09/2563
-2.92% 19.84% 166,659,041 25/09/2563
0.03% 0.59% 171,574,810 25/09/2563
0.19% -28.95% 116,013,495 25/09/2563
-1.78% 54.12% 381,330,040 24/09/2563
-8.39% -23.82% 569,734,999 25/09/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.95% 17.25% 8,646,472 22/09/2563
-0.36% -3.50% 6,234,606 22/09/2563
-5.43% 15.96% 39,987,179 23/09/2563
-2.40% 29.24% 1,575,711,207 24/09/2563
-9.19% -8.89% 8,682,556 25/09/2563
-0.35% - 415,307,181 24/09/2563
0.03% -0.82% 82,225,221 23/09/2563
-6.57% 81.15% 1,724,408,768 24/09/2563
-3.91% -8.12% 17,508,921 24/09/2563
-6.98% -17.19% 46,723,235 24/09/2563
-6.98% -17.19% 35,970,480 24/09/2563
-7.02% -17.63% 86,659,945 24/09/2563
-7.02% -17.63% 36,977,608 24/09/2563
-0.04% -3.19% 43,681,308 23/09/2563
-0.06% -3.43% 2,612,498 23/09/2563
-5.18% 2.01% - 24/09/2563
-5.25% 2.11% 23,345,165 24/09/2563
-5.26% 1.90% 38,753,187 24/09/2563
-5.26% 1.90% 6,595,070 24/09/2563
-0.02% 0.94% 37,251,865 25/09/2563
-6.19% -22.32% 70,256,601 25/09/2563
0.10% - 279,167,398 24/09/2563
0.10% 81.32% 6,505,977,216 24/09/2563
0.17% 2.07% 128,774,148 31/08/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.09% -9.94% 22,152,087 25/09/2563
-2.36% 8.41% 42,354,929 25/09/2563
0.56% -30.61% 1,672,619,143 25/09/2563
2.34% -6.94% 306,674,751 23/09/2563
4.50% -11.32% 442,404,037 24/09/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-8.72% -29.89% 103,876,557 24/09/2563
0.00% -0.04% 1,373,981,204 31/07/2563
0.00% 0.64% 2,531,649,855 31/07/2563
-5.67% 15.14% 650,190,220 25/09/2563
-7.68% -26.75% 2,506,328,665 25/09/2563
-7.29% -25.47% 7,020,725 25/09/2563
0.00% 0.69% 988,372,981 31/07/2563
0.00% 8.74% 1,813,390,109 31/07/2563
0.00% -0.39% 2,687,745,980 31/07/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com