ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 107 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.70% 4.64% 1,916,694,881 22/09/2565
-0.04% 2.88% 302,005,920 23/09/2565
-0.53% -0.14% 322,793,365 23/09/2565
-1.40% -5.33% 136,737,736 23/09/2565
-0.19% 1.86% 10,099,525 23/09/2565
-0.19% 1.73% 125,520,895 23/09/2565
-0.40% -0.27% 66,688,938 23/09/2565
-0.40% -0.44% 75,246,885 23/09/2565
-0.47% 5.35% 74,109,275 23/09/2565
-0.39% -0.09% 74,368,907 23/09/2565
-0.19% -0.04% 46,255,412 23/09/2565
-0.40% -0.25% 124,537,094 23/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 1,278,023,995 22/09/2565
0.00% 0.08% 76,408,292 22/09/2565
0.05% 0.51% 5,014,202,611 23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.12% -0.04% 321,240,765 23/09/2565
0.04% 0.48% 297,029,554 23/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.51% -4.15% 330,580,276 23/09/2565
-0.28% 0.02% 335,612,536 23/09/2565
-0.85% -3.66% 103,775,091 23/09/2565
-5.45% 21.56% 12,162,534 22/09/2565
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.24% 0.60% 31,478,815 23/09/2565
-0.24% 0.59% 4,113,393 23/09/2565
-1.48% -2.86% 115,997,946 23/09/2565
-0.29% 0.03% 36,340,575 23/09/2565
-4.35% -25.13% 1,998,847,487 21/09/2565
-4.35% -24.85% 2,617,667,497 21/09/2565
-4.33% -24.89% 1,290,175,141 21/09/2565
-4.34% -25.63% 401,808,751 21/09/2565
-4.40% -25.10% 362,004,202 21/09/2565
-4.48% -25.19% 98,251,214 21/09/2565
-4.34% -24.99% 108,666,280 21/09/2565
-4.31% -24.93% 1,300,328,524 21/09/2565
-4.36% -24.78% 1,365,205,668 21/09/2565
4.44% 15.65% 44,829,916 22/09/2565
-0.48% -1.40% 28,434,903 23/09/2565
1.51% 9.74% 25,991,969 23/09/2565
-2.17% -10.38% 26,927,576 22/09/2565
-0.48% -1.09% 39,841,523 23/09/2565
1.29% - 108,329,080 23/09/2565
-2.08% -10.15% 345,120,353 22/09/2565

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 33,795,142 23/09/2565
-9.90% -29.92% 456,494,565 22/09/2565
-10.24% -48.81% 44,187,034 22/09/2565
-0.51% -1.82% 11,003,191 23/09/2565
-9.06% -47.34% 925,036,437 22/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.51% -1.82% 30,268,562 23/09/2565

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.17% 1.29% 107,860 23/09/2565
1.56% 2.98% 918,039,075 22/09/2565
-0.17% 0.14% 25,752 23/09/2565
-0.17% 1.17% 357,119,307 23/09/2565
0.17% -0.38% 56,260,903 23/09/2565
-1.03% -3.82% 36,352,836 23/09/2565
-0.47% 1.51% 14,080,843 23/09/2565

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.26% 0.10% 235,681,428 23/09/2565
0.01% 0.27% 109,647,391 23/09/2565
-3.32% -4.78% 66,122,907 23/09/2565
-3.32% -4.78% 1,377,707 23/09/2565
0.01% 0.14% 192,226,137 23/09/2565
-9.90% - 13,078,635 22/09/2565
-1.64% -6.72% 111,820,264 23/09/2565
-8.19% -45.84% 1,203,987,477 22/09/2565
-4.56% - 75,798,106 22/09/2565
-0.52% 3.08% 692,657,403 23/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
30 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.65% -19.43% 7,856,049 20/09/2565
-3.12% -12.74% 4,086,387 20/09/2565
-8.28% -22.51% 55,971,514 22/09/2565
-9.90% -29.92% 715,493,526 22/09/2565
-9.03% -29.21% 327,606,744 22/09/2565
-6.90% -26.95% 7,808,783 23/09/2565
-3.83% - 296,250,637 21/09/2565
-10.24% -48.81% 1,654,295,449 22/09/2565
-6.87% -10.06% 129,289,172 21/09/2565
-12.42% -61.28% 1,027,462,948 22/09/2565
-0.61% -25.84% 19,434,140 22/09/2565
-0.66% -26.20% - 22/09/2565
-0.66% -26.23% 543,243,009 22/09/2565
-0.66% -26.21% 9,864,690 22/09/2565
-1.62% -5.87% 38,299,511 21/09/2565
-1.64% -6.10% 2,321,499 21/09/2565
-1.78% -17.82% - 22/09/2565
0.46% -16.19% 25,409,953 22/09/2565
0.45% -16.36% 15,263,636 22/09/2565
0.45% -16.37% 18,373,719 22/09/2565
- - 2,247,086,467 31/08/2565
0.97% 13.16% 1,329,603,416 31/08/2565
-8.57% - 67,377,814 22/09/2565
-13.16% - 121,426,621 22/09/2565
-1.04% 4.86% 34,117,544 23/09/2565
-8.19% -45.84% 20,539,394 22/09/2565
-9.06% -47.26% - 22/09/2565
-9.06% -47.34% 7,341,570,716 22/09/2565
-5.94% -19.80% 225,525,553 22/09/2565
-4.14% -14.03% 708,630,031 22/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.75% -15.46% 12,302,179 23/09/2565
-4.60% -6.75% 143,931,785 21/09/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.98% 4.00% 148,336,416 22/09/2565
0.00% -0.04% 1,382,693,519 31/08/2565
- - 3,310,087,344 30/06/2565
0.00% 0.64% 2,442,552,394 31/07/2565
-1.46% -4.69% 1,283,920,114 23/09/2565
-5.67% 15.14% 505,253,216 23/09/2565
-0.31% -0.31% 3,682,869,297 23/09/2565
0.00% 0.69% 981,676,449 31/07/2565
0.00% 8.74% 1,727,914,341 31/08/2565
0.00% -0.39% 2,744,866,734 31/08/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com