ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 105 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.99% 5.27% 1,941,946,786 19/05/2565
-2.01% 6.71% 324,440,070 20/05/2565
-2.19% -1.12% 323,109,077 20/05/2565
-2.78% 3.99% 143,841,975 20/05/2565
-1.88% 4.27% 9,544,894 20/05/2565
-1.88% 4.15% 132,325,979 20/05/2565
-2.07% 3.86% 68,629,681 20/05/2565
-2.08% 3.80% 76,304,804 20/05/2565
-0.24% 5.44% 83,036,488 20/05/2565
-2.12% 4.50% 75,572,451 20/05/2565
-2.13% 4.04% 46,434,756 20/05/2565
-2.08% 3.76% 124,770,075 20/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.20% 1,213,571,915 19/05/2565
0.03% 0.08% 75,094,636 19/05/2565
0.02% 0.59% 5,940,406,298 20/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.37% -0.13% 360,024,771 20/05/2565
0.01% 0.53% 317,351,739 20/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-1.66% -3.61% 330,636,486 20/05/2565
-1.98% 3.97% 340,196,355 20/05/2565
-1.95% 0.18% 106,826,335 20/05/2565
5.40% 60.60% 26,622,742 19/05/2565
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-3.99% -2.96% 970,673,162 17/05/2565
-0.33% 1.39% 37,554,352 20/05/2565
-0.33% 1.37% 4,096,757 20/05/2565
-2.81% -2.09% 118,257,642 20/05/2565
-1.99% 4.18% 36,458,899 20/05/2565
-6.15% -24.68% 2,111,959,951 18/05/2565
-5.81% -24.41% 2,802,954,646 18/05/2565
-5.83% -24.43% 1,359,250,662 18/05/2565
-6.27% -25.15% 411,484,963 18/05/2565
-5.65% -25.04% 384,205,497 18/05/2565
-5.96% -24.82% 104,540,613 18/05/2565
-5.69% -24.87% 110,466,953 18/05/2565
-5.73% -24.43% 1,370,387,714 18/05/2565
-5.79% -24.32% 1,449,807,357 18/05/2565
-2.94% 17.97% 105,255,484 19/05/2565
-2.20% 2.86% 28,665,917 20/05/2565
0.78% 11.37% 21,563,249 20/05/2565
-3.52% -6.29% 27,819,762 19/05/2565
-2.19% 3.10% 43,285,537 20/05/2565
-3.41% -6.33% 365,933,537 19/05/2565

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.20% 30,318,479 20/05/2565
-5.95% -36.19% 464,370,863 19/05/2565
-21.78% -47.83% 41,128,506 19/05/2565
-2.10% 2.04% 10,367,522 20/05/2565
-21.76% -40.33% 852,340,853 19/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.10% 2.04% 30,473,736 20/05/2565

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.11% 5.26% 107,656 20/05/2565
-3.09% 3.84% 913,509,378 19/05/2565
-2.61% 4.09% 25,705 20/05/2565
-2.12% 5.16% 361,394,511 20/05/2565
0.05% -1.04% 56,779,695 20/05/2565
-2.17% 0.06% 37,379,770 20/05/2565
-0.81% 1.83% 14,424,354 20/05/2565

กองทุนรวม RMF
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.98% 3.97% 237,494,552 20/05/2565
-0.03% 0.30% 108,372,577 20/05/2565
-4.90% -1.62% 62,143,902 20/05/2565
0.01% 0.11% 190,394,229 20/05/2565
-20.65% - 11,325,733 19/05/2565
-2.36% -0.39% 115,137,680 20/05/2565
-21.13% -39.23% 1,126,179,213 19/05/2565
-11.05% - 67,090,293 19/05/2565
-2.20% 4.80% 692,383,736 20/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.44% -18.25% 8,286,996 17/05/2565
-1.79% -7.60% 4,304,645 17/05/2565
-14.28% -16.20% 66,468,048 19/05/2565
-5.95% -36.19% 692,314,298 19/05/2565
-4.00% - 406,611,869 19/05/2565
0.79% -31.11% 7,597,887 20/05/2565
-21.78% -47.83% 1,708,181,978 19/05/2565
-5.66% 1.58% 207,077,933 18/05/2565
-25.41% -56.33% 1,139,422,407 19/05/2565
-10.72% -23.10% 109,670,402 19/05/2565
-10.78% -23.66% - 19/05/2565
-10.76% -23.51% 585,004,973 19/05/2565
-10.76% -23.49% 18,502,309 19/05/2565
-1.95% -1.13% 39,403,162 18/05/2565
-1.97% -1.38% 2,394,042 18/05/2565
-9.35% -13.13% - 19/05/2565
-6.39% -5.32% 24,302,662 19/05/2565
-6.41% -5.59% 17,340,942 19/05/2565
-6.41% -5.58% 17,659,250 19/05/2565
2.74% - 1,266,829,226 29/04/2565
-12.04% - 76,374,711 19/05/2565
-18.13% - 237,001,370 19/05/2565
-4.81% 16.16% 36,177,078 20/05/2565
-21.13% - 18,275,023 19/05/2565
-21.76% -40.33% 64,725,367 19/05/2565
-21.76% -40.33% 6,926,660,455 19/05/2565
-3.79% -10.95% 448,125,997 19/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.89% -5.19% 13,406,866 20/05/2565
-2.19% 1.92% 1,347,572,260 20/05/2565
-4.26% -4.15% 137,456,853 18/05/2565
-10.97% 0.72% 742,882,511 19/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.90% -1.62% 1,495,357 20/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% 3.43% 147,826,458 19/05/2565
0.00% -0.04% 1,385,701,383 31/03/2565
- - 3,246,385,480 31/03/2565
0.00% 0.64% 2,401,672,677 31/03/2565
-5.67% 15.14% 494,831,421 20/05/2565
-1.16% 3.88% 3,623,548,256 20/05/2565
0.00% 0.69% 979,827,283 31/03/2565
0.00% 8.74% 1,738,365,713 31/03/2565
0.00% -0.39% 2,740,357,541 31/03/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com