ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 89 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% 0.70% 3,538,935,086 12/11/2562
-0.05% -5.04% 462,293,518 12/11/2562
-2.88% 1.90% 393,312,936 12/11/2562
-2.67% -10.20% 169,302,307 12/11/2562
0.52% - 214,755,917 12/11/2562
0.53% 3.02% 497,459,116 12/11/2562
-0.87% -3.15% 82,378,191 12/11/2562
0.70% -0.61% 109,309,688 12/11/2562
1.04% - 157,123,362 12/11/2562
-0.89% -3.90% 88,737,569 12/11/2562
-1.07% -5.32% 55,416,198 12/11/2562
0.62% -0.13% 157,114,057 12/11/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 1.21% 1,031,130,629 12/11/2562
0.08% 1.16% 210,378,719 12/11/2562
0.14% 2.55% 1,402,289,137 12/11/2562
0.16% 1.79% 4,105,436,827 12/11/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 2.01% 408,561,164 12/11/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 2.02% 585,477,600 31/10/2562
0.24% 3.25% 819,166,379 31/10/2562
0.17% 3.23% 294,276,159 31/10/2562

กองทุนรวมผสม
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.41% 0.29% 315,193,289 12/11/2562
0.69% 0.03% 399,244,246 12/11/2562
0.03% -4.60% 170,743,123 12/11/2562
6.89% -12.20% 24,222,365 11/11/2562
0.36% - 941,405,243 31/10/2562
0.03% - 383,969,302 31/10/2562
0.19% - 1,121,976,248 31/10/2562
0.17% - 994,814,909 31/10/2562
1.24% -0.98% 222,982,328 12/11/2562
0.69% -0.14% 39,978,925 12/11/2562
1.66% -9.46% 84,915,852 12/11/2562
0.20% 2.40% 412,764,771 12/11/2562
-0.62% -1.40% 93,754,987 12/11/2562
-0.29% 4.74% 94,036,021 12/11/2562
1.05% -4.51% 43,019,026 11/11/2562
-0.06% -4.96% 85,137,136 12/11/2562
0.90% - 357,076,594 12/11/2562
1.00% -3.57% 602,820,115 11/11/2562

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.15% 1.05% 932,285,426 12/11/2562
-0.11% 1.11% 423,824,167 12/11/2562
-0.57% -0.27% 69,670,916 12/11/2562
0.15% -0.78% 45,811,938 12/11/2562
-2.13% -4.45% 17,645,642 12/11/2562

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.72% 1.47% 355,329,768 12/11/2562
0.16% 2.54% 244,609,404 12/11/2562
-2.38% 12.88% 138,719,099 12/11/2562
0.09% 1.12% 144,259,250 12/11/2562
-8.04% 14.58% 133,491,217 12/11/2562
6.71% 1.55% 178,143,035 11/11/2562
-0.20% 1.15% 773,302,160 12/11/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.27% 6.63% 1,606,791,362 23/08/2562
8.00% 0.30% 10,244,525 08/11/2562
1.89% 5.66% 4,792,566,885 23/08/2562
-0.97% -1.90% 7,281,132 08/11/2562
6.44% 4.14% 55,518,858 08/11/2562
9.07% 22.13% 410,628,091 11/11/2562
1.55% -3.29% 10,375,112 12/11/2562
8.31% 11.01% 123,331,566 11/11/2562
3.78% - 194,208,108 11/11/2562
8.28% -1.85% 37,814,313 11/11/2562
11.53% 6.17% 197,450,619 11/11/2562
11.53% 6.17% 64,917,162 11/11/2562
11.48% 5.60% 184,110,100 11/11/2562
11.48% 5.60% 55,783,465 11/11/2562
0.10% 4.28% 57,616,636 08/11/2562
0.08% 4.02% 6,164,289 08/11/2562
4.42% -4.29% 23,108,705 11/11/2562
5.08% -0.63% 0 11/11/2562
5.10% -0.46% 22,901,685 11/11/2562
5.08% -0.67% 69,243,909 11/11/2562
5.08% -0.67% 9,315,063 11/11/2562
5.91% 3.12% 26,881,132 12/11/2562
2.68% -5.03% 194,504,039 12/11/2562
4.14% -0.13% 3,157,217,697 11/11/2562
0.17% 2.38% 234,406,581 05/11/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.51% 11.15% 27,442,348 12/11/2562
3.45% 2.11% 43,873,387 12/11/2562
-7.60% 21.01% 2,703,713,263 12/11/2562
1.38% 14.05% 328,977,014 08/11/2562
3.20% -0.71% 753,476,453 11/11/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.98% -8.13% 116,454,632 12/11/2562
0.00% -0.04% 1,351,821,252 30/09/2562
0.00% 0.64% 2,467,976,483 30/09/2562
0.00% -3.84% 852,765,244 12/11/2562
0.78% 0.30% 3,176,496,115 12/11/2562
0.26% -1.91% 9,490,170 12/11/2562
0.00% 0.69% 973,013,740 30/09/2562
0.00% 8.74% 1,810,307,939 30/09/2562
0.00% -0.39% 1,846,022,743 31/07/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com