ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 101 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.00% 28.77% 2,189,268,269 20/10/2564
3.00% 28.57% 474,064,042 20/10/2564
-0.55% 14.39% 323,799,997 20/10/2564
-2.10% 30.76% 153,306,605 20/10/2564
3.48% 30.27% 11,893,138 20/10/2564
3.48% 30.27% 192,169,211 20/10/2564
2.85% 28.59% 72,203,994 20/10/2564
2.90% 25.80% 83,833,814 20/10/2564
2.06% 37.88% 108,249,923 20/10/2564
2.92% 33.65% 78,486,542 20/10/2564
2.86% 28.80% 47,971,162 20/10/2564
2.78% 27.56% 132,993,100 20/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.16% 1,370,213,147 20/10/2564
-0.01% -0.03% 141,655,767 20/10/2564
0.05% 0.81% 4,020,941,056 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.14% 1.18% 538,148,466 20/10/2564
0.03% 0.98% 371,566,906 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-1.38% 15.49% 341,510,547 20/10/2564
2.74% 26.05% 349,730,609 20/10/2564
1.05% 15.57% 112,917,438 20/10/2564
10.15% 69.29% 23,130,171 19/10/2564
-1.09% 9.46% 1,172,302,880 15/10/2564
-1.18% 8.88% 1,028,874,901 15/10/2564
0.51% 3.71% 41,620,310 20/10/2564
0.51% 3.69% 8,989,189 20/10/2564
2.54% 26.12% 128,303,423 20/10/2564
2.76% 26.05% 36,875,973 20/10/2564
-1.89% - 3,142,680,568 18/10/2564
-1.95% - 4,262,343,093 18/10/2564
-1.93% - 2,296,463,249 18/10/2564
-1.84% - 868,334,651 18/10/2564
-1.91% - 577,961,649 18/10/2564
-1.97% - 153,932,929 18/10/2564
-1.95% - 152,913,466 18/10/2564
-1.96% - 2,086,745,916 18/10/2564
-1.97% - 2,102,865,954 18/10/2564
-0.54% 34.96% 64,571,121 19/10/2564
2.64% 27.04% 30,505,794 20/10/2564
3.83% 31.49% 11,975,978 20/10/2564
0.11% 4.03% 31,164,188 19/10/2564
2.89% 27.27% 44,171,520 20/10/2564
2.77% 30.42% 36,894,440 20/10/2564
0.23% 4.67% 417,430,637 19/10/2564

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% - 16,893,313 20/10/2564
2.37% -11.28% 482,845,357 19/10/2564
-2.53% - 49,337,997 19/10/2564
2.62% 21.86% 6,618,395 20/10/2564
-1.91% 18.39% 1,127,409,360 19/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.62% 21.86% 30,911,122 20/10/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.88% 33.26% 131,125 20/10/2564
2.88% 33.24% 974,876,997 20/10/2564
2.91% 34.10% 21,361 20/10/2564
2.91% 34.10% 383,226,128 20/10/2564
0.29% -1.89% 59,529,362 20/10/2564
1.13% 16.06% 41,129,270 20/10/2564
2.65% 26.63% 15,470,290 20/10/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.75% 25.91% 248,231,142 20/10/2564
-0.02% 0.78% 110,046,170 20/10/2564
1.09% -6.21% 107,962,610 20/10/2564
0.01% -0.01% 195,880,480 20/10/2564
2.33% 5.85% 118,903,844 20/10/2564
-1.93% 79.15% 1,765,662,351 19/10/2564
4.10% - 710,919,254 20/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.29% 18.38% 10,923,244 18/10/2564
-0.80% -1.89% 5,432,856 18/10/2564
0.42% 23.67% 217,163,517 19/10/2564
2.37% -11.28% 1,036,227,411 19/10/2564
-3.35% - 611,779,781 19/10/2564
6.93% -7.72% 7,648,366 20/10/2564
-2.52% 2.67% 3,927,753,063 19/10/2564
1.58% 30.13% 339,044,931 18/10/2564
-1.38% 13.16% 2,854,596,379 19/10/2564
4.15% 54.65% 137,468,094 19/10/2564
4.11% 62.09% 0 19/10/2564
4.10% 57.35% 491,113,177 19/10/2564
4.10% 53.86% 16,917,213 19/10/2564
-0.38% 6.34% 41,587,232 18/10/2564
-0.40% 6.07% 2,280,345 18/10/2564
-4.53% 27.66% 0 19/10/2564
-6.39% 35.66% 29,974,414 19/10/2564
-1.54% 42.43% 21,310,464 19/10/2564
-6.43% 35.24% 6,024,322 19/10/2564
0.72% - 1,183,381,336 30/09/2564
7.26% 46.95% 58,538,977 20/10/2564
-1.91% 18.35% 183,548,491 19/10/2564
-1.91% 18.55% 14,806,278,489 19/10/2564
-5.00% - 641,381,087 19/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.21% 10.48% 33,880,502 20/10/2564
2.57% 10.28% 1,459,783,393 20/10/2564
-0.72% 2.70% 148,993,737 18/10/2564
2.84% 57.97% 785,356,085 19/10/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.09% - 878,039 20/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.17% 39.94% 143,330,904 20/10/2564
0.00% -0.04% 1,354,131,373 31/08/2564
0.00% 0.64% 2,446,919,917 31/08/2564
-5.67% 15.14% 518,786,105 20/10/2564
2.85% 28.27% 3,719,650,911 20/10/2564
4.19% 19.37% 4,332,978 21/09/2564
0.00% 0.69% 991,481,745 31/08/2564
0.00% 8.74% 1,835,594,794 31/08/2564
0.00% -0.39% 2,742,088,742 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com