ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 95 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.18% 10.99% 2,304,835,668 12/05/2564
1.17% 10.83% 490,222,347 13/05/2564
1.09% 13.12% 337,469,521 13/05/2564
-1.35% 34.83% 157,574,013 13/05/2564
1.82% 15.52% 18,411,907 13/05/2564
1.81% 15.52% 189,691,092 13/05/2564
1.00% 15.04% 69,082,855 13/05/2564
1.04% 14.34% 85,363,184 13/05/2564
1.93% 30.08% 111,567,132 13/05/2564
0.99% 17.32% 76,332,951 13/05/2564
0.93% 15.67% 46,681,597 13/05/2564
1.11% 12.40% 136,786,212 13/05/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.12% 1,869,706,282 12/05/2564
-0.01% -0.02% 183,106,841 12/05/2564
0.06% 1.02% 365,703,011 13/05/2564
0.05% 0.79% 4,576,136,158 13/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% 0.98% 548,693,325 13/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.53% 49,902,272 27/01/2564

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.04% 18.36% 340,742,874 13/05/2564
1.00% 14.17% 340,618,352 13/05/2564
1.21% 5.59% 116,097,826 13/05/2564
8.28% 70.54% 18,102,909 12/05/2564
0.86% 2.24% 425,777,467 04/03/2564
1.87% -0.33% 1,128,696,476 30/04/2564
1.78% -1.33% 993,125,557 30/04/2564
0.15% -0.37% 45,007,293 13/05/2564
-0.57% -1.09% 9,414,986 13/05/2564
-1.10% 14.74% 154,366,258 13/05/2564
0.97% 14.05% 35,358,823 13/05/2564
6.71% 9.59% 514,347,259 20/10/2563
-0.88% 14.78% 60,640,586 12/05/2564
1.16% 10.73% 30,446,566 13/05/2564
2.76% 6.01% 16,780,291 13/05/2564
-0.01% 2.81% 32,401,540 12/05/2564
1.04% 11.64% 45,381,075 13/05/2564
1.11% 13.82% 88,861,534 13/05/2564
-0.02% 2.89% 431,794,273 12/05/2564

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% - 8,589,152 13/05/2564
-1.97% 18.43% 420,238,744 12/05/2564
-10.63% - 38,729,818 12/05/2564
0.84% 7.00% 5,411,143 13/05/2564
-6.23% 46.74% 801,339,184 12/05/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.84% 7.00% 29,689,339 13/05/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.26% - 102,031 13/05/2564
1.26% 15.12% 952,918,057 12/05/2564
1.21% - 106,334 13/05/2564
1.21% 15.55% 377,096,765 13/05/2564
0.35% -2.69% 61,107,907 13/05/2564
1.11% 3.18% 40,648,135 13/05/2564
4.00% 14.22% 15,415,910 13/05/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.05% 14.14% 240,191,324 13/05/2564
0.05% -0.95% 123,642,424 13/05/2564
-3.34% 5.52% 148,162,104 25/02/2564
-0.02% -0.03% 196,002,067 13/05/2564
-0.50% -14.92% 111,215,039 13/05/2564
-6.69% 52.21% 1,355,365,751 12/05/2564
2.28% - 692,975,157 13/05/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.92% 38.13% 13,567,388 10/05/2564
0.42% 2.99% 5,445,812 10/05/2564
1.35% 39.25% 364,003,390 12/05/2564
-1.97% 18.42% 1,284,499,430 12/05/2564
-3.05% 6.37% 6,355,071 13/05/2564
-10.63% 36.26% 4,225,493,381 12/05/2564
2.33% 36.27% 466,958,615 11/05/2564
-8.44% 75.68% 3,254,896,214 12/05/2564
7.32% -2.17% 791,820 19/11/2563
4.65% 81.74% 42,808,313 12/05/2564
4.55% 91.15% - 12/05/2564
4.61% 84.92% 638,873,607 12/05/2564
4.61% 80.81% 11,596,186 12/05/2564
0.10% 10.72% 39,791,285 11/05/2564
0.08% 10.44% 2,411,771 11/05/2564
0.63% 47.39% - 12/05/2564
-0.04% 53.39% 27,440,398 12/05/2564
-0.06% 53.09% 32,545,373 12/05/2564
-0.06% 53.01% 2,589,352 12/05/2564
10.92% 4.57% 4,893,674 30/11/2563
-0.63% 31.42% 34,106,384 13/05/2564
-6.23% 46.68% 184,315,148 12/05/2564
-6.23% 46.93% 14,632,659,294 12/05/2564
0.16% 2.03% 129,179,740 19/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% 18.45% 38,581,599 13/05/2564
3.52% 16.89% 15,771,937 11/01/2564
-0.57% -12.67% 1,416,235,465 13/05/2564
-1.80% 10.06% 154,344,279 11/05/2564
3.20% 52.59% 761,114,317 11/05/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.26% 30.67% 143,678,861 12/05/2564
0.00% -0.04% 1,352,876,552 28/02/2564
0.00% 0.64% 2,464,313,795 28/02/2564
-5.67% 15.14% 503,270,915 13/05/2564
1.77% 7.83% 3,514,481,660 13/05/2564
1.80% 11.72% 8,411,183 13/05/2564
0.00% 0.69% 989,365,016 28/02/2564
0.00% 8.74% 1,787,696,842 28/02/2564
0.00% -0.39% 2,683,079,518 31/12/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com