ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 95 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% -7.39% 2,275,787,044 15/01/2564
0.14% -7.54% 525,801,603 15/01/2564
3.71% -5.15% 338,367,218 15/01/2564
2.83% -0.23% 148,378,075 15/01/2564
1.69% -3.53% 19,855,483 15/01/2564
1.69% -3.53% 381,599,801 15/01/2564
3.00% -10.42% 67,928,147 15/01/2564
1.33% -6.40% 92,288,185 15/01/2564
3.07% -1.93% 117,351,815 15/01/2564
1.59% -4.84% 74,927,008 15/01/2564
3.00% -10.68% 45,812,039 15/01/2564
1.25% -8.62% 135,167,437 15/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 0.27% 2,757,016,794 15/01/2564
0.01% 0.20% 448,619,704 15/01/2564
0.08% 0.85% 458,039,039 15/01/2564
0.06% 1.02% 4,397,474,865 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 0.97% 407,895,889 15/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.56% 203,844,933 30/12/2563

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.22% -1.04% 308,475,687 15/01/2564
1.37% -6.88% 341,580,619 15/01/2564
1.66% -8.99% 116,996,381 15/01/2564
11.06% -17.75% 15,558,951 14/01/2564
0.18% - 421,100,782 30/12/2563
0.75% -6.01% 1,082,910,882 30/12/2563
0.73% -6.29% 955,351,346 30/12/2563
-0.99% -4.31% 51,691,926 15/01/2564
-0.99% -4.31% 10,080,906 15/01/2564
1.74% -6.58% 180,508,929 15/01/2564
1.37% -7.11% 34,975,360 15/01/2564
6.71% 9.59% 514,347,259 20/10/2563
1.19% -6.11% 60,669,851 14/01/2564
1.12% -12.88% 32,552,979 15/01/2564
4.95% -6.39% 18,971,312 15/01/2564
1.91% -3.08% 37,347,249 14/01/2564
1.12% -8.99% 51,347,569 15/01/2564
1.66% -3.08% 166,236,626 15/01/2564
2.06% -0.07% 445,922,195 14/01/2564

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% - 5,124,675 15/01/2564
8.11% - 374,773,302 14/01/2564
- - 24,770,142 14/01/2564
1.10% - 4,312,910 15/01/2564
3.89% - 716,480,164 14/01/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.10% - 29,512,037 15/01/2564

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.12% - 4,971 15/01/2564
2.11% -5.03% 915,864,890 15/01/2564
2.56% - 102,280 15/01/2564
2.56% -6.06% 375,618,081 15/01/2564
-0.95% -7.89% 61,481,952 15/01/2564
1.48% -11.33% 40,692,714 15/01/2564
1.01% -9.21% 14,948,914 15/01/2564

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.29% -7.02% 291,408,479 15/01/2564
0.07% -0.86% 208,768,199 15/01/2564
-0.50% 16.00% 165,515,407 15/01/2564
0.00% 0.33% 173,221,770 15/01/2564
-5.84% -27.17% 112,930,822 15/01/2564
4.16% 57.50% 1,223,399,300 14/01/2564
1.87% -5.10% 682,805,994 15/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.77% 24.12% 12,920,737 13/01/2564
-0.31% -1.68% 6,342,670 13/01/2564
2.92% 19.52% 48,285,635 13/01/2564
8.11% 26.05% 1,371,915,348 14/01/2564
7.43% -1.57% 6,546,673 15/01/2564
12.48% 83.68% 1,807,251,815 14/01/2564
4.51% 2.89% 88,694,960 13/01/2564
13.97% 115.69% 2,445,686,063 14/01/2564
7.32% -2.17% 791,820 19/11/2563
6.11% 6.36% 65,861,299 14/01/2564
6.11% 6.36% 37,961,998 14/01/2564
6.06% 5.80% 135,212,672 14/01/2564
6.06% 5.80% 34,070,739 14/01/2564
0.35% -1.02% 42,355,172 13/01/2564
0.33% -1.27% 6,598,858 13/01/2564
1.70% 17.94% 0 14/01/2564
0.15% 16.07% 27,825,490 14/01/2564
4.26% 20.60% 20,381,734 14/01/2564
0.11% 15.81% 3,587,365 14/01/2564
10.92% 4.57% 4,893,674 30/11/2563
2.86% -1.32% 41,377,155 15/01/2564
3.89% - 91,540,767 14/01/2564
3.89% 81.38% 10,214,426,404 14/01/2564
0.16% 2.03% 129,179,740 19/11/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.53% -4.30% 35,862,033 15/01/2564
3.52% 16.89% 15,771,937 11/01/2564
-6.38% -28.26% 1,503,586,870 15/01/2564
3.82% -7.28% 308,646,737 13/01/2564
14.70% 23.67% 690,214,266 14/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.32% -4.01% 136,565,011 15/01/2564
0.00% -0.04% 1,364,146,196 30/11/2563
0.00% 0.64% 2,499,346,679 30/11/2563
-5.67% 15.14% 549,278,051 15/01/2564
1.64% -9.36% 3,590,382,423 15/01/2564
1.97% -7.51% 8,397,712 15/01/2564
0.00% 0.69% 977,331,652 30/11/2563
0.00% 8.74% 1,771,338,606 30/11/2563
0.00% -0.39% 2,689,285,046 30/11/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com