ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 94 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% -18.73% 2,675,278,117 02/07/2563
0.19% -19.23% 563,336,762 03/07/2563
0.86% -16.33% 339,793,090 03/07/2563
2.90% -22.59% 139,937,175 03/07/2563
0.57% -17.08% 30,133,920 03/07/2563
0.57% -17.09% 366,408,472 03/07/2563
0.96% -26.32% 66,740,592 03/07/2563
0.85% -19.07% 89,160,841 03/07/2563
1.29% -23.28% 119,006,876 03/07/2563
1.52% -20.21% 77,240,133 03/07/2563
1.01% -25.95% 44,414,827 03/07/2563
-0.25% -18.83% 132,781,163 03/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.83% 2,361,721,766 02/07/2563
0.01% 0.78% 996,651,539 02/07/2563
0.16% 1.46% 460,204,954 03/07/2563
0.09% 1.57% 2,470,081,853 03/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.46% 319,255,402 03/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.89% 286,796,718 30/06/2563
-0.07% 2.57% 293,791,994 08/06/2563

กองทุนรวมผสม
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
1.69% -3.63% 307,388,554 03/07/2563
0.64% -19.37% 330,621,394 03/07/2563
-0.84% -14.76% 136,297,933 03/07/2563
4.93% -25.68% 15,723,386 02/07/2563
-0.68% - 939,346,663 08/04/2563
0.10% - 371,222,761 30/06/2563
0.12% - 418,984,808 30/06/2563
-0.25% -6.49% 1,032,615,826 30/06/2563
-0.25% -7.20% 914,792,382 30/06/2563
-0.57% - 67,913,320 03/07/2563
-0.58% - 14,963,648 03/07/2563
-0.18% -19.19% 189,036,259 03/07/2563
0.63% -19.58% 32,984,524 03/07/2563
-0.92% -10.84% 68,499,862 02/07/2563
0.15% 2.41% 448,624,751 14/04/2563
-0.40% -23.69% 36,636,139 03/07/2563
1.55% -12.46% 20,874,900 03/07/2563
0.41% -8.27% 38,027,408 02/07/2563
-0.37% -19.95% 60,305,223 03/07/2563
-0.29% - 215,711,954 03/07/2563
0.20% -5.36% 465,364,686 02/07/2563

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.11% - 2,851,790 02/07/2563
0.02% - 495,409 03/07/2563
13.07% - 10,501,471 02/07/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% - 29,163,219 03/07/2563

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.11% -18.53% 866,518,916 30/06/2563
-0.21% -19.43% 361,123,962 30/06/2563
1.09% -6.59% 63,570,629 03/07/2563
-1.51% -16.05% 41,066,566 03/07/2563
0.12% -22.72% 14,455,065 03/07/2563

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.69% -19.42% 283,788,937 03/07/2563
0.19% 0.02% 224,441,134 03/07/2563
1.96% 22.88% 158,440,237 03/07/2563
0.03% 0.79% 171,894,985 03/07/2563
-4.24% -17.19% 120,533,610 03/07/2563
8.94% 32.86% 242,531,202 02/07/2563
-0.23% -17.72% 670,117,895 03/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.10% 2.36% 9,620,420 30/06/2563
0.89% -5.06% 6,117,213 30/06/2563
2.23% 12.64% 29,013,777 01/07/2563
7.11% 19.98% 1,031,493,537 02/07/2563
4.81% -6.97% 9,489,409 03/07/2563
4.81% - 120,994,173 02/07/2563
2.45% -1.14% 54,733,865 02/07/2563
9.60% 48.73% 664,526,515 02/07/2563
0.52% -11.08% 17,426,225 02/07/2563
1.84% -17.29% 51,137,031 02/07/2563
1.84% -17.29% 36,690,484 02/07/2563
1.80% -17.73% 80,527,024 02/07/2563
1.79% -17.73% 36,034,322 02/07/2563
1.24% -4.31% 42,710,505 01/07/2563
1.22% -4.55% 3,634,493 01/07/2563
4.99% -8.17% - 02/07/2563
5.02% -8.02% 21,953,142 02/07/2563
5.00% -8.22% 61,018,914 02/07/2563
5.00% -8.22% 8,371,861 02/07/2563
-1.94% -0.80% 35,789,463 03/07/2563
1.53% -23.46% 89,390,960 03/07/2563
13.07% - - 02/07/2563
13.07% 64.72% 3,242,447,764 02/07/2563
0.19% 2.19% 128,333,869 30/06/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.99% -13.03% 23,900,735 03/07/2563
4.11% 3.19% 42,181,849 03/07/2563
-4.48% -16.91% 1,898,205,886 03/07/2563
-1.50% -9.10% 295,177,407 01/07/2563
-3.55% -14.81% 388,061,054 02/07/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.40% -26.55% 119,034,153 02/07/2563
0.00% -0.04% 1,363,011,086 31/05/2563
0.00% 0.64% 2,506,155,199 31/05/2563
-5.67% 15.14% 713,471,324 03/07/2563
-1.18% -20.69% 2,787,296,911 03/07/2563
-0.89% -20.67% 8,008,368 03/07/2563
0.00% 0.69% 977,260,973 31/05/2563
0.00% 8.74% 1,827,258,467 31/05/2563
0.00% -0.39% 2,691,501,049 29/05/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com