ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 87 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.45% 6.51% 3,651,850,890 18/07/2562
4.20% 6.55% 452,684,083 19/07/2562
4.61% -0.84% 188,737,703 19/07/2562
0.82% - 205,556,818 19/07/2562
0.82% 8.19% 494,282,552 19/07/2562
0.92% 5.50% 89,750,155 19/07/2562
0.76% 4.82% 115,761,686 19/07/2562
1.79% - 125,681,762 19/07/2562
1.55% 5.51% 97,489,739 19/07/2562
2.00% 4.21% 61,686,254 19/07/2562
0.52% 5.65% 165,382,099 19/07/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.16% 1,075,519,185 18/07/2562
0.12% 1.08% 347,035,821 18/07/2562
0.25% 1.95% 698,339,328 19/07/2562
0.16% 1.61% 5,232,406,088 19/07/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% 1.63% 429,547,674 19/07/2562
0.17% 1.37% 1,225,637,325 11/06/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.25% 2.06% 538,677,842 17/07/2562
0.32% 3.23% 810,521,167 28/06/2562
0.26% 3.00% 290,979,239 28/06/2562

กองทุนรวมผสม
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.42% 1.52% 318,522,351 19/07/2562
0.80% 5.16% 419,887,369 19/07/2562
0.61% -5.18% 195,922,555 19/07/2562
0.02% -23.37% 24,810,324 18/07/2562
0.70% - 939,980,095 15/07/2562
1.77% - 1,114,228,431 15/07/2562
- - 993,294,070 15/07/2562
-0.48% 6.44% 237,746,780 19/07/2562
0.82% 5.20% 42,167,304 19/07/2562
-0.58% -3.58% 93,192,333 19/07/2562
0.16% 2.17% 465,157,649 19/07/2562
0.24% - 102,805,122 19/07/2562
1.76% 7.18% 155,194,425 19/07/2562
1.86% -1.89% 46,903,149 18/07/2562
0.16% 0.86% 93,818,871 19/07/2562
1.14% -1.05% 635,877,840 18/07/2562

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.62% 5.89% 918,194,888 19/07/2562
0.72% 6.06% 433,801,393 19/07/2562
-0.24% -0.16% 71,329,856 19/07/2562
0.63% -0.58% 49,601,375 19/07/2562
-0.06% 0.80% 18,498,656 19/07/2562

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.54% 5.65% 351,893,184 19/07/2562
0.32% 1.69% 214,497,379 19/07/2562
5.74% 8.90% 131,234,612 19/07/2562
0.10% 0.99% 145,801,760 19/07/2562
3.40% 20.71% 122,104,696 19/07/2562
1.56% -8.20% 173,659,489 18/07/2562
0.76% 6.24% 820,827,207 19/07/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.81% 3.10% 1,559,920,163 12/07/2562
3.76% -9.08% 12,139,974 15/07/2562
0.02% 2.79% 4,683,379,659 12/07/2562
-0.01% -3.33% 7,398,953 17/07/2562
3.04% -2.52% 67,431,210 17/07/2562
2.02% - 511,618,401 18/07/2562
1.29% -2.24% 10,986,275 19/07/2562
1.26% -1.32% 230,500,620 18/07/2562
1.29% - 239,845,225 18/07/2562
0.61% -12.56% 37,146,472 18/07/2562
1.71% -0.30% 257,444,523 18/07/2562
1.71% -0.30% 100,690,194 18/07/2562
1.67% -0.84% 222,277,208 18/07/2562
1.67% -0.84% 70,471,667 18/07/2562
0.31% 3.93% 79,572,170 17/07/2562
0.29% 3.67% 6,535,543 17/07/2562
-0.84% -8.06% 26,240,101 18/07/2562
-0.11% -7.68% - 18/07/2562
-0.09% -7.53% 23,600,679 18/07/2562
-0.11% -7.73% 63,096,623 18/07/2562
-0.11% -7.73% 9,599,968 18/07/2562
-0.26% -9.32% 33,621,021 19/07/2562
1.95% -6.19% 209,556,318 19/07/2562
2.13% -9.83% 3,143,633,428 18/07/2562
0.35% - 232,518,642 28/06/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.78% 10.80% 32,495,496 19/07/2562
1.03% -5.89% 43,709,046 19/07/2562
3.83% 27.75% 2,690,961,156 19/07/2562
2.22% 6.69% 337,600,836 17/07/2562
0.77% -10.68% 826,890,191 18/07/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.22% -2.14% 103,367,650 18/07/2562
-0.63% 0.58% 1,342,898,761 31/05/2562
0.00% 0.24% 2,510,392,366 31/05/2562
0.00% 1.80% 815,338,938 19/07/2562
1.02% 6.31% 3,300,092,179 19/07/2562
1.05% 4.42% 5,021,589 19/07/2562
0.00% 0.32% 966,461,889 31/05/2562
8.05% 8.45% 1,831,525,777 31/05/2562
0.00% -0.19% 1,838,541,215 31/05/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com