KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 181 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% -16.10% 203,435,225 14/07/2563
-1.86% -19.94% 429,653,104 14/07/2563
1.52% -13.53% 653,719,020 14/07/2563
1.52% -13.53% 299,182,936 14/07/2563
1.06% -17.78% 2,575,445,562 14/07/2563
-3.17% - 340,556,259 14/07/2563
-2.55% -21.34% 427,132,020 14/07/2563
3.22% -9.23% 36,730,360 14/07/2563
6.51% -1.68% 95,826,248 14/07/2563
-0.46% -15.08% 2,862,227,418 14/07/2563
-4.55% -20.81% 2,089,797,100 14/07/2563
-1.92% -17.66% 1,408,638,092 14/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 1.08% 47,874,389,323 14/07/2563
0.02% 0.89% 32,607,178,268 14/07/2563
0.07% 1.90% 6,740,924,924 14/07/2563
0.05% 1.43% 42,920,774,653 14/07/2563
0.02% 0.77% 4,066,872,808 14/07/2563
0.06% - 716,912,780 14/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 2.83% 9,347,491,962 14/07/2563
0.10% 2.65% 5,923,854,185 14/07/2563
0.10% 2.64% 455,873,866 14/07/2563
0.12% 2.76% 301,765 14/07/2563
-0.80% -2.98% 69,072,600 14/07/2563
0.18% - 1,398,121,671 14/07/2563
0.13% - 7,988,409,186 14/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.57% -6.67% 130,434,052 14/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.91% 149,424,331 14/07/2563
0.00% 0.83% 150,491,746 14/07/2563
-0.01% 0.90% 51,446,042 14/07/2563
-0.01% 0.90% 309,368,138 14/07/2563
-0.01% 0.99% 202,808,849 14/07/2563
-0.01% 1.04% 505,215,995 14/07/2563
0.02% 1.16% 55,446,045 14/07/2563
-0.01% 1.01% 55,644,988 14/07/2563
0.19% 1.31% 267,002,259 17/06/2563
0.02% 1.20% 244,484,837 14/07/2563
0.00% 1.12% 330,908,856 14/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.59% -2.95% 1,205,693,033 14/07/2563
-0.59% -2.95% 674,698,455 14/07/2563
0.66% - 1,036,633,157 10/07/2563
-2.28% - 220,902,479 14/07/2563
-0.54% -5.40% 46,935,341 13/07/2563
4.32% -16.67% 383,403,836 14/07/2563
-1.69% - 1,507,857,826 10/07/2563
0.83% - 259,756,854 13/07/2563
0.61% -3.65% 704,997,349 13/07/2563
7.75% 1.03% 380,254,736 13/07/2563
7.78% 1.06% 221,348,757 13/07/2563
0.21% -9.12% 65,898,183 13/07/2563
0.24% 0.09% 13,312,825 13/07/2563
-0.46% - 837,182,868 14/07/2563
- - 176,195,609 09/04/2563
-0.98% -9.43% 4,782,820,035 14/07/2563
-0.62% -4.23% 1,359,264,232 14/07/2563
TOF
-1.70% -18.11% 728,719,198 14/07/2563

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.93% - 279,475,101 14/07/2563
-3.44% - 323,811,738 14/07/2563

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.59% -4.98% 1,502,537,497 14/07/2563
1.35% 2.11% 147,704,565 14/07/2563
1.00% 1.51% 764,377,872 14/07/2563
-1.38% -1.82% 5,437,469,704 14/07/2563
-1.85% -3.12% 4,609,858,554 14/07/2563
-0.47% -1.37% 461,279,391 14/07/2563

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.33% -15.26% 172,121,631 14/07/2563
-0.61% -3.06% 905,544,889 14/07/2563
0.86% 4.59% 69,218,257 13/07/2563
0.04% -17.12% 31,040,066 14/07/2563
11.73% 25.66% 261,125,371 13/07/2563
1.01% -17.12% 390,945,683 14/07/2563
-3.19% - 48,268,909 14/07/2563
4.17% 25.47% 406,321,161 14/07/2563
2.84% 13.54% 225,534,708 13/07/2563
-2.59% -21.98% 773,193,056 14/07/2563
-1.21% -9.69% 322,371,904 14/07/2563
-3.30% -8.93% 164,220,308 13/07/2563
-0.51% -15.63% 669,179,037 14/07/2563
-4.59% -21.21% 579,147,412 14/07/2563
-0.86% -3.31% 44,259,342 13/07/2563
-1.41% -13.43% 1,949,510,502 14/07/2563
0.01% 2.09% 1,778,370,476 14/07/2563
0.07% 2.84% 3,519,725,676 14/07/2563
0.00% 0.71% 865,293,084 14/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
68 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.45% 3.27% 808,701,015 13/07/2563
0.32% - 759,163,865 10/07/2563
1.58% -2.67% 8,610,697 13/07/2563
-2.10% -15.51% 421,599,810 13/07/2563
0.87% 4.96% 678,920,790 13/07/2563
11.54% 26.45% 2,538,252,693 13/07/2563
0.18% -0.17% 244,044,991 10/07/2563
7.45% 8.96% 883,880,997 10/07/2563
-12.59% -35.22% 287,945,829 13/07/2563
0.44% -10.20% 1,221,604,491 13/07/2563
0.14% - 3,086,687,454 05/05/2563
0.82% - 3,061,455,280 20/05/2563
0.31% - 5,005,133,927 17/06/2563
0.87% - 3,210,135,697 23/06/2563
1.45% 2.53% 3,501,094,112 07/07/2563
1.18% - 6,067,663,863 08/07/2563
4.25% - 6,130,632,707 14/07/2563
-0.61% - 1,966,039,280 16/04/2563
1.16% - 2,965,120,593 23/04/2563
4.58% - 1,581,498,161 14/07/2563
2.90% - 2,604,119,810 14/07/2563
1.62% - 3,148,439,353 21/05/2563
-0.04% - 3,089,465,401 04/06/2563
-0.18% - 5,316,040,470 25/06/2563
2.53% - 3,911,066,410 14/07/2563
2.17% - 384,070,917 14/07/2563
2.46% - 1,575,457,673 14/07/2563
3.71% - 1,513,060,750 14/07/2563
3.70% - 5,899,562,508 14/07/2563
1.15% - 5,392,140,570 09/07/2563
3.42% - 5,490,931,126 14/07/2563
3.70% - 3,473,323,373 14/07/2563
4.04% - 3,412,641,747 14/07/2563
3.47% - 4,492,507,825 14/07/2563
3.66% - 3,488,250,065 14/07/2563
- - 2,415,833,741 14/07/2563
3.92% - 2,139,174,860 14/07/2563
3.19% - 1,539,382,118 14/07/2563
- - 3,627,423,673 14/07/2563
3.47% - 5,147,256,444 14/07/2563
- - 3,106,475,379 14/07/2563
- - 3,482,490,775 14/07/2563
- - 5,222,019,939 14/07/2563
- - 2,015,213,824 14/07/2563
-3.48% -7.85% 445,921,006 13/07/2563
0.17% 0.74% 3,067,322,079 13/07/2563
0.17% 0.74% 1,248,320,021 13/07/2563
0.20% 2.08% 638,980,326 13/07/2563
1.80% -1.66% 27,551,263 13/07/2563
2.95% 14.31% 418,350,673 13/07/2563
0.97% 7.47% 369,495,322 13/07/2563
6.37% -15.50% 880,734,520 13/07/2563
6.37% -15.51% 130,796,359 13/07/2563
-8.43% -1.95% 403,705,387 13/07/2563
-8.43% -1.98% 28,639,074 13/07/2563
1.48% 3.54% 42,206,685 14/07/2563
1.33% 4.76% 391,500,907 09/07/2563
1.17% 0.98% 270,429,545 09/07/2563
0.95% 2.83% 165,088,421 09/07/2563
4.62% -1.54% 43,942,766 13/07/2563
10.60% -70.88% 2,502,098 25/06/2563
16.91% 52.16% 306,034,797 13/07/2563
2.67% - 2,057,583,160 14/07/2563
0.13% - 893,835,924 10/07/2563
2.82% 21.46% 597,682,447 13/07/2563
1.45% 6.62% 293,942,119 13/07/2563
-0.88% -2.63% 985,289,490 13/07/2563
10.11% 34.56% 1,004,987,839 13/07/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% -1.62% 948,489,932 13/07/2563
0.43% -1.89% 5,012,523 13/07/2563
0.60% -3.75% 12,235,302 13/07/2563
-1.16% -7.98% 3,030,225,397 14/07/2563
-1.16% -7.98% 3,835,742,947 14/07/2563
-3.26% -7.65% 1,131,636,215 13/07/2563
0.24% 0.17% 1,033,273,165 13/07/2563
0.24% 2.19% 1,680,409,739 13/07/2563
0.24% 2.17% 84,525,996 13/07/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.20% 25.74% 473,918,894 14/07/2563
4.04% -29.72% 343,913,642 13/07/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
24.04% 27.00% 153,063,284 14/07/2563
0.00% 24.53% 10,132,032,380 31/05/2563
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-13.20% -39.92% 53,216,475 14/07/2563
-2.80% -13.93% 31,284,647 14/07/2563
2.67% -11.63% 16,595,249 14/07/2563
0.00% 15.15% 21,779,673,103 31/05/2563
-2.26% -15.59% 13,237,169 14/07/2563
0.00% -0.03% 57,018,802 31/05/2563
ENY
-0.02% -16.10% 77,628,725 14/07/2563
-4.50% -21.24% 15,238,545 14/07/2563
GLD
5.43% 28.65% 582,370,842 14/07/2563
0.00% 0.28% 415,635,410 31/05/2563
0.00% 2.21% 69,749,987 31/05/2563
0.00% -0.06% 596,085,331 31/05/2563
0.00% 0.00% 14,188,298,373 31/05/2563
0.00% 67.90% 29,586,117,440 31/05/2563
0.00% 76.84% 2,145,068,228 31/05/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.27% - 5,615,940,063 29/04/2563
1.17% - 3,149,936,270 11/06/2563
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th