KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 184 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.66% -2.81% 140,995,014 19/05/2565
-4.16% 3.08% 175,238,816 19/05/2565
-7.51% -3.06% 417,475,354 19/05/2565
-4.47% -1.07% 3,359,084,257 19/05/2565
-2.34% 1.39% 142,980,420 19/05/2565
-1.23% 6.31% 519,955,153 19/05/2565
-6.02% 22.07% 63,784,146 19/05/2565
-5.15% 16.02% 335,041,659 19/05/2565
-3.72% -0.28% 2,687,533,378 19/05/2565
-2.12% 6.13% 3,340,364,448 19/05/2565
-2.76% 5.82% 1,956,740,189 19/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.10% 0.17% 32,183,433,715 19/05/2565
0.01% 0.10% 29,817,241,054 19/05/2565
-0.10% 0.34% 9,603,524,178 19/05/2565
-0.16% 0.18% 38,424,943,278 19/05/2565
0.02% 0.22% 4,653,147,296 19/05/2565
0.01% 0.25% 1,249,581,932 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.94% -1.29% 10,196,728,636 19/05/2565
-0.81% -1.09% 3,144,950,496 19/05/2565
-0.81% -1.10% 263,578,333 19/05/2565
-0.81% 0.88% 26,361,935 19/05/2565
-0.91% - 1,409,866,339 19/05/2565
0.14% 2.24% 1,386,053,908 19/05/2565
-0.82% -0.51% 9,984,242,427 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 8.20% 1,291,996,186 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 0.09% 18,817,828 19/05/2565
0.04% 0.07% 30,038,594 19/05/2565
-0.01% 0.04% 15,002,753 19/05/2565
0.03% 0.07% 48,593,231 19/05/2565
0.03% 0.06% 47,606,300 19/05/2565
-0.01% 0.08% 133,317,948 19/05/2565
0.01% 0.01% 21,910,200 19/05/2565
0.05% 0.06% 13,856,057 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.69% 0.10% 515,531,452 19/05/2565
-1.69% 0.10% 334,910,845 19/05/2565
0.09% -6.41% 945,555,171 17/05/2565
-0.96% -0.45% 130,823,625 19/05/2565
-7.71% -10.94% 22,106,527 18/05/2565
-4.92% 2.02% 622,390,887 19/05/2565
0.14% -3.50% 203,639,463 18/05/2565
-3.97% -9.02% 96,106,414 18/05/2565
-4.08% -5.52% 511,126,547 18/05/2565
-8.19% -18.38% 164,553,361 18/05/2565
-8.19% -18.38% 117,841,699 18/05/2565
-8.53% -23.25% 186,317,602 18/05/2565
-2.89% -4.26% 68,780,371 18/05/2565
-10.07% - 126,191,330 18/05/2565
-10.43% - 78,450,233 18/05/2565
-10.14% - 38,421,068 18/05/2565
-2.34% - 197,803,301 19/05/2565
-3.70% -3.35% 2,539,400,706 19/05/2565
-2.60% -2.83% 725,694,594 19/05/2565
TOF
-2.78% 4.98% 660,249,288 19/05/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.60% 1.48% 241,660,788 19/05/2565
-4.68% - 10,825,696 18/05/2565
-8.37% - 27,183,708 18/05/2565
-2.41% 1.24% 248,961,010 19/05/2565
-6.88% - 30,698,038 18/05/2565
-3.67% -5.20% 44,461,312 18/05/2565
-4.08% -5.53% 113,286,384 18/05/2565
-2.98% -1.91% 42,385,585 19/05/2565
-2.89% -4.27% 19,856,347 18/05/2565
-2.26% -3.54% 22,759,039 18/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.59% 1.50% 297,226,117 19/05/2565
-2.41% 1.27% 396,177,983 19/05/2565

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.14% 5.78% 1,557,776,369 19/05/2565
-1.72% 2.55% 145,994,932 19/05/2565
-4.59% -1.53% 891,379,343 19/05/2565
-2.72% 1.30% 5,098,563,959 19/05/2565
-2.89% 3.48% 4,394,959,407 19/05/2565
-3.73% -0.56% 508,605,135 19/05/2565

กองทุนรวม RMF
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.61% 3.14% 833,298,375 19/05/2565
-1.68% 0.19% 1,190,191,474 19/05/2565
-8.76% -27.55% 715,284,793 18/05/2565
-1.92% -8.18% 109,974,214 18/05/2565
-5.64% -2.51% 44,882,861 19/05/2565
-5.11% -36.37% 622,397,409 18/05/2565
-8.23% - 80,915,091 18/05/2565
-4.58% -1.40% 441,788,193 19/05/2565
-2.35% 0.97% 142,886,518 19/05/2565
-7.51% -2.24% 348,331,084 19/05/2565
-9.62% -8.98% 658,188,955 18/05/2565
-1.27% 6.05% 1,041,808,359 19/05/2565
-3.61% -5.62% 45,086,890 18/05/2565
-4.03% -5.80% 90,177,796 18/05/2565
-2.86% -1.89% 328,949,868 19/05/2565
-10.43% -4.52% 271,834,215 18/05/2565
-3.78% -0.92% 664,994,321 19/05/2565
-2.17% 5.69% 767,117,165 19/05/2565
-2.85% -4.81% 46,353,774 18/05/2565
-2.18% -3.57% 59,230,579 18/05/2565
-7.38% -1.67% 112,288,565 18/05/2565
-15.36% - 120,299,331 18/05/2565
-2.29% 3.08% 2,142,650,133 19/05/2565
-1.13% -1.00% 2,010,511,121 19/05/2565
-0.84% -1.59% 3,594,438,260 19/05/2565
0.02% 0.15% 1,273,787,588 19/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
64 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.80% -15.82% 678,279,556 18/05/2565
1.23% -7.34% 684,825,898 17/05/2565
-9.26% -17.84% 187,890,458 18/05/2565
-5.67% -2.83% 351,847,408 18/05/2565
-8.80% -27.72% 14,102,199,702 18/05/2565
-4.68% -26.48% 3,641,011,791 18/05/2565
- - 19,889,855 18/05/2565
-1.88% -7.98% 159,199,698 18/05/2565
-5.08% -36.08% 5,169,238,134 18/05/2565
-4.20% - 5,383,038,925 18/05/2565
-8.34% -15.88% 1,470,564,762 18/05/2565
-7.51% 1.68% 1,122,381,569 19/05/2565
-3.77% -8.16% 1,163,137,166 18/05/2565
-4.47% -23.85% 858,161,388 17/05/2565
7.75% 61.86% 1,123,972,192 18/05/2565
-11.31% - 36,039,492 17/05/2565
-0.88% -1.82% 1,573,881,263 18/05/2565
-6.88% - 2,050,777,385 18/05/2565
0.49% - 5,629,096,176 23/02/2565
0.56% - 4,957,237,329 20/04/2565
-0.01% - 1,934,807,854 27/04/2565
-0.05% - 652,682,603 11/05/2565
0.04% - 2,337,548,099 19/05/2565
0.03% - 640,326,992 19/05/2565
0.04% - 468,806,781 19/05/2565
-6.68% -3.26% 3,639,175,601 18/05/2565
-1.53% - 324,869,597 17/05/2565
-4.07% -8.96% 963,454,768 18/05/2565
-4.07% -8.96% 606,902,979 18/05/2565
-8.94% - 2,472,967,615 18/05/2565
-8.85% - 55,105,173 18/05/2565
-0.17% - 2,402,478,073 17/03/2565
-0.35% - 3,211,372,442 01/04/2565
-0.35% - 2,879,482,349 01/04/2565
-0.10% - 2,221,698,693 13/05/2565
-0.10% - 1,769,980,643 13/05/2565
-0.26% - 3,130,076,695 17/05/2565
-4.90% -9.36% 261,963,322 18/05/2565
-8.75% - 350,666,188 18/05/2565
- - 63,611,218 18/05/2565
-4.93% -9.87% 101,028,725 18/05/2565
-9.65% -8.61% 1,485,077,348 18/05/2565
-8.87% -8.88% 1,790,282,321 18/05/2565
-8.87% -8.88% 442,386,155 18/05/2565
-8.59% 0.64% 400,093,297 18/05/2565
-8.59% 0.62% 126,346,810 18/05/2565
0.62% -5.03% 1,272,210,579 18/05/2565
0.62% -5.05% 94,468,832 18/05/2565
-1.21% -7.38% 204,544,793 18/05/2565
0.66% 4.58% 68,171,418 18/05/2565
-4.04% -11.17% 1,568,483,976 17/05/2565
-3.10% -11.69% 447,827,716 17/05/2565
-6.39% -12.27% 831,182,315 17/05/2565
-11.91% 0.87% 742,593,937 18/05/2565
-18.14% -14.02% 426,679,047 18/05/2565
0.08% - 149,787,592 19/05/2565
-10.27% -11.11% 1,400,448,723 18/05/2565
-10.42% -13.35% 1,058,392,259 18/05/2565
-1.59% - 520,917,821 18/05/2565
-1.64% - 212,558,573 18/05/2565
-12.58% -11.61% 2,774,986,703 18/05/2565
-3.27% -10.61% 214,236,613 18/05/2565
-7.35% -1.49% 1,392,021,935 18/05/2565
-15.92% -25.98% 2,510,828,488 18/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.67% -5.18% 588,902,934 18/05/2565
-3.67% -5.22% 30,009,153 18/05/2565
-4.08% -5.57% 62,139,679 18/05/2565
-2.98% -1.89% 2,848,572,985 19/05/2565
-2.98% -1.89% 2,667,541,756 19/05/2565
-10.43% -4.34% 927,326,692 18/05/2565
-2.88% -4.25% 1,125,237,936 18/05/2565
-2.26% -3.51% 2,967,787,402 18/05/2565
-2.26% -3.52% 109,849,543 18/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.42% -2.35% 806,747,085 19/05/2565
-1.26% 64.22% 238,353,655 18/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.85% -18.96% 334,512,341 19/05/2565
0.00% 24.53% 10,055,398,013 31/03/2565
-3.63% 13.83% 74,992,114 19/05/2565
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 19,566,277,111 31/03/2565
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
ENY
-1.61% 8.73% 75,949,483 19/05/2565
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
-5.29% 5.65% 336,510,873 19/05/2565
LPF
0.00% 67.90% 29,778,884,932 30/06/2564
0.00% 76.84% 2,099,677,909 31/03/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th