KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 183 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.94% - 311,283,798 19/07/2562
1.25% 5.66% 734,629,481 19/07/2562
0.16% -10.59% 914,408,206 19/07/2562
0.16% -10.59% 439,424,856 19/07/2562
2.70% 2.55% 3,340,437,419 19/07/2562
0.94% 4.96% 508,869,565 19/07/2562
9.21% 0.92% 39,754,504 19/07/2562
4.43% 10.09% 100,800,148 19/07/2562
1.05% 3.88% 3,766,765,653 19/07/2562
1.07% 8.30% 2,122,673,958 19/07/2562
1.21% 6.29% 1,616,108,291 19/07/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.35% 43,644,809,426 19/07/2562
0.11% 1.22% 18,704,528,959 19/07/2562
0.22% 1.93% 12,242,034,609 19/07/2562
0.18% 1.84% 39,600,385,580 19/07/2562
0.12% 1.15% 778,512,429 19/07/2562
0.13% - 338,223,635 19/07/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% 2.49% 11,892,792,409 19/07/2562
0.43% 2.54% 1,033,208,787 19/07/2562
0.43% 2.53% 233,732,640 19/07/2562
0.44% 2.59% 294,006 19/07/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 1.06% 72,986,621 19/07/2562
0.97% 3.11% 146,259,045 19/07/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% 1.07% 372,508,688 19/07/2562
0.10% 1.13% 204,922,748 19/07/2562
0.10% 1.13% 296,608,138 19/07/2562
0.12% 1.22% 528,818,705 19/07/2562
0.09% 1.18% 572,476,879 19/07/2562
0.10% 1.19% 709,108,056 19/07/2562
0.14% 1.15% 235,691,497 19/07/2562
0.14% 1.29% 168,746,444 19/07/2562
0.14% 1.24% 287,672,177 19/07/2562
0.09% 1.19% 245,333,511 19/07/2562
0.11% 1.22% 206,421,552 19/07/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% - 62,868,150 19/07/2562
0.15% - 63,200,480 19/07/2562
0.12% - 632,632,139 19/07/2562
0.11% - 237,298,304 19/07/2562
0.13% - 304,244,937 19/07/2562
0.14% - 134,522,393 19/07/2562

กองทุนรวมผสม
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.63% 3.40% 2,421,473,112 19/07/2562
0.63% 3.40% 1,064,197,888 19/07/2562
1.02% - 89,445,507 18/07/2562
1.20% 3.17% 489,697,349 19/07/2562
2.56% 2.29% 346,526,359 19/07/2562
2.55% 2.28% 186,209,618 19/07/2562
-0.19% - 171,879,159 18/07/2562
0.95% - 2,980,128 18/07/2562
5.27% - 305,989,383 04/07/2562
0.96% 4.10% 5,927,424,452 19/07/2562
0.80% 3.55% 1,515,678,472 19/07/2562
TOF
1.14% 6.54% 1,046,654,641 19/07/2562

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.06% 7.59% 1,519,803,047 19/07/2562
1.54% -0.75% 159,618,195 19/07/2562
2.63% 1.75% 877,037,456 19/07/2562
0.99% 5.12% 5,350,991,610 19/07/2562
0.83% 4.63% 5,965,339,342 19/07/2562
1.05% 3.84% 514,933,976 19/07/2562

กองทุนรวม RMF
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.49% -0.74% 184,717,172 19/07/2562
0.61% 3.29% 713,782,811 19/07/2562
0.38% 3.49% 57,290,224 18/07/2562
0.92% - 31,966,713 19/07/2562
2.80% -9.61% 160,369,386 18/07/2562
2.65% 1.82% 448,696,289 19/07/2562
6.63% 13.34% 388,871,113 19/07/2562
0.93% 0.01% 117,520,315 18/07/2562
0.90% 4.83% 857,207,448 19/07/2562
2.71% 24.59% 180,366,961 19/07/2562
-0.52% 9.98% 115,464,650 18/07/2562
1.02% 3.33% 822,728,828 19/07/2562
1.05% 7.77% 491,015,652 19/07/2562
2.00% -0.61% 41,833,021 18/07/2562
0.88% 4.81% 2,157,712,274 19/07/2562
0.40% 2.03% 1,627,618,365 19/07/2562
0.32% 1.75% 3,242,313,024 19/07/2562
0.10% 1.03% 700,050,003 19/07/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
77 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.33% -6.64% 1,038,739,638 18/07/2562
0.41% -6.80% 7,336,794 18/07/2562
3.33% 7.42% 566,210,674 18/07/2562
0.29% 2.87% 51,680,349 18/07/2562
3.01% -9.28% 2,278,262,114 18/07/2562
1.04% 4.65% 214,909,050 18/07/2562
- - 851,551,113 18/07/2562
-2.30% -23.21% 89,697,428 18/07/2562
2.54% -0.73% 1,685,789,825 18/07/2562
-0.44% - 2,855,201,483 17/06/2562
-0.62% - 3,891,104,266 24/06/2562
0.45% 1.51% 7,198,650,670 02/07/2562
-0.16% - 11,272,179,742 19/07/2562
-0.22% - 5,557,966,010 19/07/2562
-0.15% - 2,743,811,271 19/07/2562
0.12% - 2,120,868,797 19/07/2562
-0.10% - 4,400,441,039 15/05/2562
-0.23% - 713,346,443 29/05/2562
0.00% - 1,473,133,014 19/07/2562
-0.16% - 5,815,289,481 19/07/2562
-0.13% - 2,465,807,673 19/07/2562
-0.15% - 3,623,154,720 19/07/2562
-0.17% - 1,338,938,901 19/07/2562
-0.13% - 5,524,358,185 05/06/2562
0.15% - 3,423,842,567 24/04/2562
0.36% - 3,403,813,728 29/04/2562
-0.01% - 1,158,228,338 08/05/2562
0.28% - 2,169,384,275 15/05/2562
-0.78% - 9,718,864,669 26/06/2562
-0.11% - 3,915,531,134 17/07/2562
-0.18% - 1,622,556,525 19/07/2562
-0.25% - 9,532,867,263 19/07/2562
-0.16% - 1,266,791,760 19/07/2562
-0.10% - 1,940,042,417 19/07/2562
-0.06% - 4,574,372,421 19/07/2562
-0.23% - 3,369,941,327 29/05/2562
1.35% - 4,503,505,722 12/06/2562
1.27% - 2,494,946,394 12/06/2562
-0.03% - 5,764,141,163 19/07/2562
-0.35% - 5,642,701,575 19/07/2562
-0.11% - 5,079,551,555 19/07/2562
-0.23% - 3,250,771,756 19/07/2562
0.10% - 6,791,030,219 19/07/2562
0.05% - 2,879,540,385 19/07/2562
0.00% - 1,221,038,586 19/07/2562
0.04% - 3,027,189,543 19/07/2562
-0.13% - 3,332,569,130 19/07/2562
-0.09% - 3,705,406,674 19/07/2562
-0.22% - 4,514,259,195 19/07/2562
0.00% - 3,001,957,178 19/07/2562
-0.09% - 4,907,353,919 19/07/2562
- - 3,146,428,583 19/07/2562
- - 5,918,310,994 19/07/2562
- - 3,423,877,279 19/07/2562
2.14% 4.16% 577,486,878 18/07/2562
1.09% 5.15% 487,434,548 18/07/2562
1.09% 5.14% 2,276,793,713 18/07/2562
1.39% 3.99% 1,316,788,909 18/07/2562
1.46% -0.67% 72,810,749 18/07/2562
1.01% 0.27% 434,965,527 18/07/2562
2.30% 1.89% 681,880,687 18/07/2562
-1.34% -8.05% 1,579,987,221 18/07/2562
-1.34% -8.04% 187,588,483 18/07/2562
4.48% -11.66% 511,824,479 18/07/2562
4.48% -11.69% 39,752,442 18/07/2562
0.38% - 144,631,336 19/07/2562
2.20% 0.25% 131,015,134 17/07/2562
1.19% 4.07% 36,008,338 17/07/2562
3.08% -3.13% 62,451,427 17/07/2562
1.68% -12.11% 28,874,911 18/07/2562
2.23% -22.88% 8,513,171 18/07/2562
17.68% 14.89% 295,343,917 18/07/2562
0.14% - 106,293,187 19/07/2562
2.90% 5.01% 479,516,281 18/07/2562
1.44% 5.61% 100,676,561 18/07/2562
2.10% 0.06% 777,165,760 18/07/2562
5.94% 0.37% 751,293,621 18/07/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.37% 1.37% 1,157,285,837 18/07/2562
1.36% - 2,038,137 18/07/2562
1.85% -0.27% 806,432,757 18/07/2562
1.84% - 5,372,947 18/07/2562
2.61% 23.81% 1,490,196,966 19/07/2562
2.60% 23.80% 1,383,008,421 19/07/2562
-0.46% 10.58% 475,359,200 18/07/2562
0.95% 3.70% 1,843,127,150 18/07/2562
0.72% 3.28% 1,906,137,138 18/07/2562
0.71% - 1,582,916 18/07/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.52% 12.60% 503,192,171 19/07/2562
0.68% -24.42% 208,391,078 18/07/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.98% 0.81% 165,401,298 19/07/2562
23.64% 23.90% 10,093,913,491 31/05/2562
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-0.93% 3.26% 87,934,655 19/07/2562
2.68% 9.49% 36,165,411 19/07/2562
4.81% 16.34% 19,111,938 19/07/2562
14.66% 13.23% 21,422,749,413 31/05/2562
10.27% 17.30% 16,365,875 19/07/2562
0.00% -0.12% 57,226,130 31/05/2562
ENY
1.38% 3.67% 91,422,219 19/07/2562
1.03% 7.60% 19,414,214 19/07/2562
GLD
5.42% 6.95% 461,368,825 19/07/2562
0.00% -4.60% 404,263,901 31/05/2562
0.00% 14.31% 42,753,486 31/05/2562
0.00% -0.23% 616,611,197 31/05/2562
0.00% 0.00% 17,171,947,422 31/05/2562
69.85% 71.12% 29,495,141,829 31/05/2562
74.57% 74.30% 2,122,326,397 31/05/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th