KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 185 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.07% -0.42% 281,385,326 12/11/2562
-0.94% -2.05% 652,716,582 12/11/2562
1.14% -6.79% 760,329,722 12/11/2562
1.14% -6.79% 385,928,945 12/11/2562
0.69% -1.69% 3,252,253,991 12/11/2562
0.95% -1.05% 517,960,272 12/11/2562
-0.36% -8.77% 35,443,157 12/11/2562
0.48% 4.44% 148,186,544 12/11/2562
0.06% -0.97% 3,631,336,509 12/11/2562
0.78% 2.22% 2,542,632,912 12/11/2562
0.49% 1.40% 1,577,362,424 12/11/2562

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 1.50% 45,134,568,912 12/11/2562
0.09% 1.29% 22,792,557,843 12/11/2562
0.17% 2.26% 11,882,188,436 12/11/2562
0.16% 2.03% 48,814,061,653 12/11/2562
-0.20% - 2,872,771,712 12/11/2562
0.09% 1.21% 883,552,588 12/11/2562
0.13% - 339,375,053 09/10/2562
0.10% - 698,846,049 12/11/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 3.36% 5,687,913,662 12/11/2562
0.03% 3.53% 2,341,196,980 12/11/2562
0.03% 3.52% 276,251,220 12/11/2562
0.04% 3.59% 297,699 12/11/2562
0.06% 0.90% 72,907,725 12/11/2562
0.30% - 1,391,786,327 12/11/2562
0.03% - 6,918,648,509 12/11/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.08% 3.72% 169,437,441 12/11/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 1.17% 305,744,895 12/11/2562
0.10% 1.23% 170,590,504 12/11/2562
0.07% 1.22% 395,931,202 12/11/2562
0.08% 1.27% 373,286,117 12/11/2562
0.17% 1.36% 537,280,183 12/11/2562
0.07% 1.30% 1,434,302,812 12/11/2562
0.17% 1.28% 158,086,027 12/11/2562
0.09% 1.34% 169,432,921 12/11/2562
0.09% 1.33% 289,038,798 12/11/2562
0.09% 1.37% 257,624,346 12/11/2562
0.11% 1.24% 468,539,751 12/11/2562

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% - 63,255,636 12/11/2562
0.13% - 63,593,571 12/11/2562
0.13% - 634,540,645 02/10/2562
0.13% - 238,177,296 22/10/2562
0.09% - 305,599,072 12/11/2562
0.09% - 135,124,178 12/11/2562

กองทุนรวมผสม
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 2.85% 1,714,305,051 12/11/2562
0.08% 2.84% 919,948,258 12/11/2562
0.22% - 251,353,758 12/11/2562
1.79% 5.57% 77,605,466 08/11/2562
-1.24% -9.56% 428,684,769 12/11/2562
1.27% - 1,554,756,216 08/11/2562
0.73% - 268,888,300 08/11/2562
2.81% 1.33% 793,949,372 11/11/2562
5.61% 8.97% 354,006,850 12/11/2562
5.61% 8.97% 177,142,561 12/11/2562
3.75% - 115,360,152 08/11/2562
0.79% 2.57% 8,228,148 11/11/2562
1.20% - 1,301,401,656 12/11/2562
-0.33% 1.75% 5,738,103,142 12/11/2562
-0.41% 2.74% 1,497,495,671 12/11/2562
TOF
0.58% 1.05% 939,633,101 12/11/2562

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.76% 1.76% 1,579,231,169 12/11/2562
0.39% -5.34% 155,149,791 12/11/2562
0.62% -2.60% 849,930,784 12/11/2562
0.46% -0.42% 5,220,417,911 12/11/2562
0.31% 0.84% 5,884,500,948 12/11/2562
0.06% -1.04% 496,217,491 12/11/2562

กองทุนรวม RMF
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.36% -5.16% 197,580,454 12/11/2562
0.09% 2.85% 778,335,334 12/11/2562
-1.31% 5.02% 58,323,725 08/11/2562
3.94% - 35,844,158 12/11/2562
7.64% 2.85% 166,929,695 08/11/2562
0.62% -2.58% 438,840,168 12/11/2562
-1.92% 15.74% 366,474,697 12/11/2562
10.57% 0.94% 126,708,590 08/11/2562
0.91% -1.35% 853,311,649 12/11/2562
-4.99% 17.33% 249,868,909 12/11/2562
0.90% 16.89% 133,296,899 08/11/2562
0.00% -1.61% 784,643,316 12/11/2562
0.75% 1.78% 536,240,240 12/11/2562
3.86% 7.04% 44,496,615 08/11/2562
0.37% 0.53% 2,129,785,216 12/11/2562
0.05% 3.14% 1,677,961,916 12/11/2562
-0.02% 2.60% 3,313,930,158 12/11/2562
0.09% 1.11% 722,938,946 12/11/2562

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
68 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.52% 7.35% 985,735,034 08/11/2562
4.65% -11.40% 7,510,620 08/11/2562
4.74% 5.95% 643,043,364 08/11/2562
-1.31% 4.64% 97,629,347 08/11/2562
7.76% 3.46% 2,025,647,711 08/11/2562
1.64% 9.11% 266,513,424 08/11/2562
7.35% - 1,040,246,434 07/11/2562
6.75% -16.04% 86,800,209 08/11/2562
8.11% 5.50% 1,520,818,485 11/11/2562
0.50% - 5,585,575,982 21/08/2562
0.43% - 2,762,804,620 04/09/2562
1.16% - 2,139,848,257 25/09/2562
0.19% - 1,487,139,003 16/10/2562
-0.27% - 5,874,911,699 29/10/2562
1.28% - 2,499,914,498 12/11/2562
1.33% - 3,672,395,899 12/11/2562
1.34% - 1,357,320,261 12/11/2562
0.02% - 9,575,759,842 14/08/2562
0.16% - 1,273,993,000 28/08/2562
1.33% - 1,964,694,947 12/11/2562
1.12% - 4,631,637,742 12/11/2562
0.88% - 5,667,424,425 11/09/2562
0.62% - 5,117,382,724 04/09/2562
0.92% - 3,281,189,589 25/09/2562
0.15% - 6,850,485,696 30/10/2562
1.07% - 2,917,007,496 12/11/2562
1.28% - 1,236,979,246 12/11/2562
0.91% - 3,060,143,688 12/11/2562
0.61% - 3,359,534,982 06/11/2562
0.56% - 3,738,059,195 12/11/2562
0.47% - 4,551,874,223 12/11/2562
0.02% - 3,999,535,564 16/10/2562
0.15% - 1,012,814,002 31/10/2562
1.20% - 3,041,797,400 12/11/2562
1.24% - 4,967,907,828 12/11/2562
1.22% - 3,185,624,336 12/11/2562
1.30% - 5,988,520,335 12/11/2562
0.96% - 5,924,288,790 12/11/2562
0.70% - 3,334,876,150 12/11/2562
1.25% - 3,464,390,184 12/11/2562
1.33% - 6,024,858,507 12/11/2562
1.15% - 5,938,925,035 12/11/2562
-0.55% - 1,840,110,463 12/11/2562
0.98% - 2,917,877,529 12/11/2562
1.24% - 1,533,219,489 12/11/2562
7.92% 10.55% 263,944,000 11/11/2562
0.00% 6.67% 440,576,845 08/11/2562
0.00% 6.67% 1,864,689,445 08/11/2562
-3.06% 0.42% 1,106,429,642 11/11/2562
3.47% 5.94% 33,458,432 11/11/2562
10.77% 1.50% 319,941,262 08/11/2562
3.50% 4.73% 605,443,401 08/11/2562
5.00% 11.41% 1,606,279,715 08/11/2562
5.00% 11.41% 185,080,007 08/11/2562
10.05% 13.31% 513,179,390 11/11/2562
10.05% 13.28% 36,419,926 11/11/2562
6.78% - 56,850,074 12/11/2562
1.96% 6.43% 147,318,099 06/11/2562
-0.12% 5.74% 48,427,238 06/11/2562
4.58% 4.42% 70,788,428 06/11/2562
10.12% -5.10% 28,777,933 11/11/2562
9.27% -10.52% 8,738,434 08/11/2562
-5.49% 25.35% 408,164,360 08/11/2562
0.12% - 106,938,950 12/11/2562
5.42% 11.51% 439,568,600 08/11/2562
-0.91% 8.47% 136,613,861 08/11/2562
3.90% 7.84% 873,131,966 08/11/2562
2.50% 3.91% 592,761,582 08/11/2562

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.77% 2.02% 1,112,774,180 11/11/2562
1.63% 1.16% 2,331,290 11/11/2562
2.80% 1.12% 25,817,277 11/11/2562
-4.83% 17.65% 2,408,019,291 12/11/2562
-4.83% 17.65% 3,102,712,211 12/11/2562
0.89% 17.38% 900,107,281 08/11/2562
0.83% 3.67% 1,425,551,383 11/11/2562
0.27% 3.72% 1,459,475,461 11/11/2562
0.27% 3.46% 56,723,883 11/11/2562

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.93% 15.38% 527,948,961 12/11/2562
9.34% -18.08% 186,269,723 08/11/2562

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.04% 11.68% 142,508,049 12/11/2562
0.00% 24.53% 10,206,098,564 30/09/2562
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
0.55% -14.98% 77,287,024 12/11/2562
-0.91% 6.30% 33,926,124 12/11/2562
-1.14% 1.96% 17,047,839 12/11/2562
0.00% 15.15% 21,424,905,912 30/09/2562
-1.89% 17.99% 16,126,857 12/11/2562
0.00% -0.03% 57,174,312 30/09/2562
ENY
-0.49% -2.17% 88,192,490 12/11/2562
0.69% 1.66% 18,652,499 12/11/2562
GLD
-2.72% 10.33% 457,719,417 12/11/2562
0.00% 0.28% 408,086,145 30/09/2562
0.00% 2.21% 53,636,993 30/09/2562
0.00% -0.06% 597,243,615 30/09/2562
0.00% 0.00% 6,073,077,355 30/09/2562
0.00% 67.90% 30,086,375,272 30/09/2562
0.00% 76.84% 2,164,030,606 30/09/2562

กองทุนรวมอื่นๆ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,940,429,305 12/11/2562
-0.07% - 1,764,854,755 12/11/2562
-0.21% - 4,851,807,520 12/11/2562
0.15% - 1,164,623,948 08/11/2562
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th