KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 193 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.76% -15.42% 186,235,155 21/09/2563
-2.86% -21.61% 380,296,812 21/09/2563
0.78% -11.87% 642,461,055 21/09/2563
0.78% -11.87% 285,015,993 21/09/2563
-3.25% -16.35% 2,445,098,913 21/09/2563
-0.30% - 340,899,107 21/09/2563
-4.59% -23.10% 378,121,229 21/09/2563
8.53% 11.13% 40,766,749 21/09/2563
-0.88% 7.64% 93,087,344 21/09/2563
-4.54% -18.37% 2,589,825,947 21/09/2563
-2.69% -22.91% 1,910,692,579 21/09/2563
-3.12% -19.74% 1,325,570,787 21/09/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.79% 46,314,549,474 21/09/2563
0.01% 0.63% 34,467,516,470 21/09/2563
0.04% 1.43% 6,887,019,150 21/09/2563
0.03% 1.08% 43,508,933,878 21/09/2563
0.02% 0.55% 3,603,388,215 21/09/2563
0.04% 0.88% 740,176,478 21/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 1.74% 8,592,538,129 21/09/2563
0.04% 1.47% 5,265,413,953 21/09/2563
0.04% 1.46% 371,727,725 21/09/2563
0.06% 1.60% 302,048 21/09/2563
1.24% 0.19% 71,211,315 21/09/2563
0.15% 2.69% 1,383,749,004 21/09/2563
0.04% 1.97% 8,255,412,155 21/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.51% -1.78% 161,378,943 21/09/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 0.64% 149,390,430 21/09/2563
0.00% 0.67% 76,918,031 21/09/2563
0.09% 0.72% 82,670,609 21/09/2563
-0.02% 0.70% 224,699,595 21/09/2563
-0.01% 0.79% 175,670,087 21/09/2563
0.09% 0.85% 416,838,311 21/09/2563
0.01% 0.89% 55,463,814 21/09/2563
-0.02% 0.68% 55,625,078 21/09/2563
0.05% 1.20% 244,578,364 29/07/2563
0.18% 1.18% 331,511,843 13/08/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.92% -4.53% 1,086,574,878 21/09/2563
-0.92% -4.53% 603,906,905 21/09/2563
0.53% - 1,050,269,528 17/09/2563
-1.22% -8.96% 190,554,995 21/09/2563
0.08% -2.02% 49,623,763 18/09/2563
-1.46% -9.07% 369,228,739 21/09/2563
0.69% 2.50% 1,534,504,221 17/09/2563
0.82% 1.17% 262,419,672 18/09/2563
- - 121,988,019 18/09/2563
-1.43% -1.45% 681,921,500 18/09/2563
-1.02% 4.60% 429,008,885 18/09/2563
-1.02% 4.63% 220,141,915 18/09/2563
-1.33% -4.96% 69,085,822 18/09/2563
-0.40% 0.49% 13,481,953 18/09/2563
-4.61% -18.17% 700,555,298 21/09/2563
-1.89% -11.55% 4,449,611,651 21/09/2563
-0.88% -5.75% 1,285,705,974 21/09/2563
TOF
-3.47% -20.33% 619,069,277 21/09/2563

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 8,701,127 21/09/2563
- - 6,929,228 21/09/2563
- - 3,639,135,756 21/09/2563
- - 26,219 18/09/2563
- - 10,046 18/09/2563
- - 1,783,673 21/09/2563
- - 14,494 18/09/2563
- - 15,111 18/09/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.82% - 263,526,686 21/09/2563
-0.31% - 317,428,205 21/09/2563

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.70% -11.34% 1,401,378,432 21/09/2563
-3.47% -3.62% 139,543,207 21/09/2563
-3.30% -3.24% 728,715,520 21/09/2563
-2.69% -6.99% 5,111,759,094 21/09/2563
-3.63% -9.99% 4,212,864,538 21/09/2563
-4.55% -8.38% 426,423,226 21/09/2563

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.37% -16.10% 171,616,943 21/09/2563
-0.87% -4.66% 893,014,571 21/09/2563
0.27% 5.37% 72,892,651 18/09/2563
-3.78% -16.62% 30,248,363 21/09/2563
0.78% 32.36% 335,895,393 18/09/2563
-3.33% -15.63% 370,295,271 21/09/2563
-0.33% - 47,465,662 21/09/2563
0.25% 26.67% 397,810,122 21/09/2563
0.85% 23.72% 254,419,719 18/09/2563
-4.55% -23.60% 716,819,049 21/09/2563
1.05% -11.29% 322,383,406 21/09/2563
-0.68% -4.48% 170,668,158 18/09/2563
-4.57% -18.78% 617,998,609 21/09/2563
-2.72% -23.29% 554,198,983 21/09/2563
-1.17% 1.26% 46,655,780 18/09/2563
-2.51% -15.27% 1,850,104,151 21/09/2563
0.13% 1.39% 1,778,939,833 21/09/2563
-0.05% 1.69% 3,488,028,305 21/09/2563
0.02% 0.51% 850,707,308 21/09/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
75 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.19% 7.23% 890,128,767 18/09/2563
0.39% - 770,271,299 17/09/2563
0.76% 9.93% 9,338,589 18/09/2563
-3.46% -14.51% 453,857,359 18/09/2563
- - 2,753,863,182 18/09/2563
0.28% 5.69% 692,595,490 18/09/2563
1.08% 33.50% 3,425,036,814 18/09/2563
1.60% 2.59% 312,994,507 18/09/2563
-0.70% 10.59% 835,457,894 17/09/2563
-10.92% -34.67% 259,093,516 18/09/2563
5.34% 1.02% 1,368,157,433 18/09/2563
0.87% - 3,210,135,697 23/06/2563
1.45% 2.53% 3,501,094,112 07/07/2563
1.18% - 6,067,663,863 08/07/2563
0.07% - 6,011,801,950 15/07/2563
-1.40% - 1,545,427,077 10/08/2563
-1.73% - 2,523,596,566 21/09/2563
1.62% - 3,148,439,353 21/05/2563
-0.04% - 3,089,465,401 04/06/2563
-0.18% - 5,316,040,470 25/06/2563
-0.66% - 3,798,061,823 06/08/2563
0.50% - 373,402,502 03/09/2563
1.07% - 1,535,217,076 10/09/2563
0.07% - 1,489,475,471 17/09/2563
-1.47% - 5,743,902,563 21/09/2563
1.15% - 5,392,140,570 09/07/2563
-1.34% - 5,383,790,632 13/08/2563
0.31% - 3,398,150,831 20/07/2563
0.53% - 3,347,289,206 29/07/2563
-0.98% - 4,388,671,282 20/08/2563
-0.57% - 3,414,782,963 06/08/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
-1.38% - 2,091,729,278 21/09/2563
0.55% - 1,506,439,046 03/09/2563
-1.34% - 3,546,938,958 21/09/2563
-1.13% - 5,038,057,572 21/09/2563
-1.60% - 3,022,076,081 21/09/2563
-1.78% - 3,373,433,369 21/09/2563
-1.89% - 5,075,025,707 21/09/2563
-1.54% - 1,946,808,459 21/09/2563
-1.57% - 3,688,273,785 21/09/2563
-1.59% - 6,249,881,522 21/09/2563
-1.56% - 3,339,272,712 21/09/2563
-1.78% - 1,075,247,384 21/09/2563
- - 1,931,662,815 21/09/2563
- - 4,132,378,551 21/09/2563
-2.00% -9.08% 777,433,081 18/09/2563
0.42% 2.16% 4,129,129,131 18/09/2563
0.42% 2.15% 1,161,740,224 18/09/2563
0.12% - 3,325,206,845 17/09/2563
0.13% - 3,177,048,092 17/09/2563
- - 3,062,392,363 17/09/2563
- - 3,058,877,894 17/09/2563
0.48% 3.63% 574,221,495 18/09/2563
0.14% 0.85% 30,803,351 18/09/2563
0.96% 24.46% 453,056,879 18/09/2563
0.65% 12.44% 368,612,552 18/09/2563
3.22% 1.35% 907,100,673 18/09/2563
3.22% 1.34% 137,837,280 18/09/2563
6.37% 7.82% 468,227,898 18/09/2563
6.36% 7.77% 31,624,009 18/09/2563
1.58% 4.57% 39,227,278 21/09/2563
-0.25% - 69,642,819 18/09/2563
-0.25% 6.98% 444,716,811 17/09/2563
0.12% 2.43% 337,897,334 17/09/2563
-0.46% 7.52% 209,211,137 17/09/2563
0.52% 11.00% 40,764,395 18/09/2563
10.60% -70.88% 2,502,098 25/06/2563
-1.28% 54.42% 455,316,261 18/09/2563
-1.19% - 2,013,873,862 21/09/2563
0.06% 1.60% 849,088,525 17/09/2563
-3.38% 23.47% 1,145,268,134 18/09/2563
0.25% 6.93% 264,113,489 18/09/2563
-1.10% 2.09% 831,024,735 18/09/2563
0.58% 39.99% 2,420,963,844 18/09/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.01% -0.46% 922,994,483 18/09/2563
-1.02% -0.72% 5,492,994 18/09/2563
-1.44% -1.56% 10,588,204 18/09/2563
1.06% -9.62% 3,033,962,014 21/09/2563
1.06% -9.62% 3,816,358,114 21/09/2563
-0.64% -3.15% 1,161,651,999 18/09/2563
-0.40% 0.56% 922,264,015 18/09/2563
-0.16% 1.86% 1,628,527,197 18/09/2563
-0.17% 1.84% 73,498,905 18/09/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 26.77% 458,379,528 21/09/2563
-3.86% -23.68% 353,298,056 18/09/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% 27.57% 147,057,045 21/09/2563
0.00% 24.53% 10,069,742,773 31/07/2563
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
-5.33% -39.91% 45,219,396 21/09/2563
-1.88% -12.28% 22,748,413 21/09/2563
-2.30% -5.44% 16,403,970 21/09/2563
0.00% 15.15% 21,943,695,851 31/07/2563
-3.22% -20.50% 12,775,094 21/09/2563
0.00% -0.03% 56,971,543 31/07/2563
ENY
-3.31% -19.92% 58,180,992 21/09/2563
-2.66% -23.27% 14,222,168 21/09/2563
GLD
-0.65% 31.26% 569,994,121 21/09/2563
0.00% 0.28% 254,024,675 30/06/2563
0.00% 2.21% 73,060,624 31/07/2563
0.00% -0.06% 595,202,586 31/07/2563
0.00% 0.00% 14,216,372,562 31/07/2563
0.00% 67.90% 29,607,058,903 31/07/2563
0.00% 76.84% 2,185,975,520 31/07/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th