KTAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 177 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.44% -11.72% 180,218,138 22/01/2564
7.29% -3.83% 400,510,493 22/01/2564
8.54% 14.82% 880,624,028 22/01/2564
8.54% 14.81% 366,496,021 22/01/2564
6.39% -0.17% 2,916,962,684 22/01/2564
9.19% 7.03% 254,585,745 22/01/2564
6.40% -0.41% 433,511,787 22/01/2564
3.16% 26.03% 40,410,065 22/01/2564
12.20% 31.99% 116,646,400 22/01/2564
6.54% -5.52% 2,776,746,316 22/01/2564
4.98% -8.19% 1,900,873,704 22/01/2564
5.37% -4.75% 1,493,295,109 22/01/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.53% 46,294,807,503 22/01/2564
0.00% 0.35% 32,902,425,743 22/01/2564
0.04% 1.19% 9,094,148,619 22/01/2564
0.02% 0.88% 47,870,646,814 22/01/2564
0.01% 0.31% 2,930,489,853 22/01/2564
0.02% 0.66% 726,417,721 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 1.70% 8,881,214,778 22/01/2564
0.00% 1.69% 4,215,576,286 22/01/2564
0.00% 1.68% 461,587,978 22/01/2564
0.02% 1.85% 305,075 22/01/2564
0.15% 0.52% 71,552,183 22/01/2564
0.17% 2.52% 1,400,661,244 22/01/2564
0.06% 1.99% 8,456,764,041 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.45% -0.22% 165,476,270 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 0.42% 72,298,383 22/01/2564
-0.01% 0.41% 82,368,141 22/01/2564
-0.01% 0.43% 45,362,996 22/01/2564
0.07% 0.51% 113,540,928 22/01/2564
0.00% 0.45% 125,971,161 22/01/2564
-0.02% 0.54% 278,418,246 22/01/2564
-0.02% 0.53% 40,685,522 22/01/2564
-0.01% 0.62% 51,765,823 22/01/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.36% 0.10% 984,664,528 22/01/2564
1.36% 0.10% 549,772,192 22/01/2564
-0.11% - 1,053,266,503 20/01/2564
0.49% -4.82% 173,754,592 22/01/2564
2.53% 1.56% 47,171,869 21/01/2564
10.05% 14.90% 419,941,530 22/01/2564
-0.20% 1.58% 1,541,530,682 20/01/2564
0.30% 1.58% 251,069,088 21/01/2564
2.77% 9.22% 141,058,508 21/01/2564
3.67% 12.24% 605,655,248 21/01/2564
7.15% 5.16% 612,893,929 21/01/2564
7.15% 5.19% 267,147,860 21/01/2564
7.24% 5.52% 98,168,638 21/01/2564
1.07% 9.52% 17,494,504 21/01/2564
6.69% -6.27% 671,606,559 22/01/2564
- - 306,269,434 26/11/2563
2.30% -3.78% 4,206,663,777 22/01/2564
0.64% -2.66% 1,213,336,945 22/01/2564
TOF
5.38% -5.80% 705,720,768 22/01/2564

กองทุนรวม SSF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.69% 3.06% 113,632,303 22/01/2564
9.02% 17.47% 114,102,256 22/01/2564
-0.81% -0.43% 3,673,206,674 22/01/2564
2.59% 11.90% 9,877,622 21/01/2564
3.67% 17.38% 53,566,205 21/01/2564
0.94% -3.59% 26,306,432 22/01/2564
1.08% 6.36% 6,889,394 21/01/2564
0.41% 3.07% 9,222,888 21/01/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.69% - 288,197,240 22/01/2564
9.02% - 387,767,554 22/01/2564

กองทุนรวม LTF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.94% -8.52% 1,593,500,818 22/01/2564
6.06% -0.52% 156,839,794 22/01/2564
6.36% 0.38% 843,222,827 22/01/2564
3.91% -4.09% 5,501,851,740 22/01/2564
5.26% -6.98% 4,711,087,621 22/01/2564
6.47% -5.53% 477,325,022 22/01/2564

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.80% -1.85% 188,690,312 22/01/2564
1.24% -0.09% 1,040,578,203 22/01/2564
- - 542,274,920 21/01/2564
-0.08% 5.90% 121,917,008 21/01/2564
5.45% -12.69% 32,059,779 22/01/2564
15.55% 48.92% 735,175,382 21/01/2564
6.34% 0.54% 421,095,034 22/01/2564
8.79% 6.09% 80,252,209 22/01/2564
-0.42% 17.18% 377,404,213 22/01/2564
3.19% 21.00% 414,957,364 21/01/2564
6.18% -1.36% 909,815,991 22/01/2564
2.03% - 6,728,739 21/01/2564
3.47% - 10,228,002 21/01/2564
0.92% -13.75% 345,799,125 22/01/2564
-0.44% -5.37% 190,667,814 21/01/2564
6.46% -5.99% 677,247,162 22/01/2564
4.92% -8.66% 694,049,305 22/01/2564
0.86% - 7,064,073 21/01/2564
0.43% - 11,389,689 21/01/2564
1.64% 0.18% 56,840,067 21/01/2564
3.81% -3.26% 2,083,421,051 22/01/2564
0.02% 1.64% 1,942,309,139 22/01/2564
-0.09% 1.50% 3,786,551,591 22/01/2564
0.01% 0.25% 1,022,861,360 22/01/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
55 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.49% 22.76% 959,132,234 21/01/2564
0.11% -0.09% 775,180,734 20/01/2564
6.23% 18.94% 6,828,362 21/01/2564
3.35% 1.52% 542,863,380 21/01/2564
11.90% 33.69% 14,128,640,059 21/01/2564
-0.03% 6.61% 529,289,771 21/01/2564
15.99% 50.09% 3,944,590,914 21/01/2564
0.45% 2.94% 409,096,286 21/01/2564
9.24% 20.86% 1,781,526,124 20/01/2564
9.28% -21.06% 252,388,400 21/01/2564
9.29% 20.13% 1,299,725,927 21/01/2564
1.50% - 2,545,642,520 10/11/2563
1.34% - 5,774,786,325 12/11/2563
-0.98% - 2,363,572,098 21/09/2563
0.13% - 2,103,501,939 19/11/2563
2.86% - 3,566,955,404 14/12/2563
0.11% - 5,060,677,370 30/11/2563
-0.37% - 3,046,740,676 21/12/2563
-0.49% - 3,407,906,586 22/12/2563
-0.23% - 5,125,687,020 04/01/2564
-0.84% - 1,967,401,068 04/01/2564
-0.20% - 3,727,122,761 12/01/2564
0.28% - 6,315,930,966 19/01/2564
-0.79% - 3,376,091,903 22/01/2564
-0.82% - 1,087,055,976 22/01/2564
-0.95% -0.16% 1,952,003,091 22/01/2564
-0.76% 0.17% 4,172,037,184 22/01/2564
7.52% 0.00% 1,187,078,914 21/01/2564
-0.02% 3.00% 3,606,071,307 21/01/2564
-0.02% 2.99% 1,052,996,938 21/01/2564
0.00% - 3,329,480,895 20/01/2564
-0.05% - 3,181,306,654 20/01/2564
-0.02% -0.05% 3,067,027,202 20/01/2564
-0.01% 0.09% 3,063,404,877 20/01/2564
2.01% 10.91% 423,874,075 21/01/2564
4.52% 4.29% 36,721,941 21/01/2564
3.06% 21.47% 482,873,391 21/01/2564
2.79% 20.24% 467,640,109 21/01/2564
7.77% 11.50% 869,026,842 21/01/2564
7.77% 11.49% 139,485,632 21/01/2564
3.30% 5.65% 999,988,215 21/01/2564
3.30% 5.61% 38,374,975 21/01/2564
8.52% 16.26% 39,669,584 22/01/2564
-1.32% - 65,769,893 21/01/2564
2.56% 11.89% 622,003,445 20/01/2564
0.01% 1.80% 472,122,742 20/01/2564
4.52% 15.88% 381,976,653 20/01/2564
5.67% 20.97% 50,110,108 21/01/2564
0.10% 32.33% 594,422,163 21/01/2564
-0.57% - 2,032,700,756 22/01/2564
8.45% - 1,287,136,834 14/01/2564
2.01% 23.71% 1,574,261,974 21/01/2564
-0.36% 5.97% 232,455,201 21/01/2564
1.65% 0.99% 1,036,022,689 21/01/2564
6.76% 80.91% 5,210,080,718 21/01/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.59% 8.89% 708,099,053 21/01/2564
2.57% 8.79% 6,640,302 21/01/2564
3.65% 12.13% 14,170,221 21/01/2564
0.94% -12.33% 3,484,224,921 22/01/2564
0.94% -12.32% 3,485,314,591 22/01/2564
-0.40% -3.69% 1,331,868,260 21/01/2564
1.08% 5.19% 861,406,335 21/01/2564
0.41% 3.60% 1,610,482,682 21/01/2564
0.41% 3.59% 63,327,338 21/01/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.45% 17.21% 362,858,041 22/01/2564
8.23% -11.79% 260,028,272 21/01/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
12.15% 41.59% 156,651,098 22/01/2564
0.00% 24.53% 10,026,039,673 30/11/2563
0.00% 2.40% 3,640,981,979 30/11/2560
10.83% -4.45% 63,509,420 22/01/2564
-6.92% -18.33% 20,552,992 06/11/2563
-5.74% -10.33% 15,285,424 06/11/2563
0.00% 15.15% 21,122,464,919 30/11/2563
-1.46% -24.75% 12,040,257 06/11/2563
0.00% -0.03% 56,860,752 30/11/2563
ENY
5.99% -3.37% 69,040,339 22/01/2564
-4.23% -29.32% 13,161,431 06/11/2563
GLD
-0.94% 17.12% 576,932,578 22/01/2564
0.00% 0.28% 256,406,326 30/11/2563
0.00% 2.21% 79,024,727 30/11/2563
0.00% -0.06% 594,521,989 30/11/2563
0.00% 0.00% 14,386,531,142 30/11/2563
0.00% 67.90% 29,836,238,461 30/11/2563
0.00% 76.84% 2,097,249,605 30/11/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.ktam.co.th