BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 94 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.19% 11.49% 1,710,772,217 27/07/2564
-3.56% -15.95% 861,351,043 27/07/2564
-4.02% 4.00% 6,545,540,732 27/07/2564
-4.10% 4.23% 2,084,629,198 27/07/2564
BKA
-3.70% 10.23% 2,619,139,946 27/07/2564
-3.80% 10.22% 802,419,343 27/07/2564
BKD
-13.43% -0.80% 3,688,918,225 27/07/2564
-4.47% 5.01% 549,138,671 27/07/2564
-2.99% 7.18% 3,623,931,305 27/07/2564
-4.47% 6.20% 242,151,877 27/07/2564
BTK
-3.74% 14.38% 653,154,745 27/07/2564
BTP
-3.97% 6.83% 10,906,530,806 27/07/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 0.21% 103,198,826,813 27/07/2564
0.01% 0.16% 825,497,085 27/07/2564
0.02% 0.24% 36,442,677,662 27/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.38% 1.01% 1,603,799,660 23/07/2564
0.17% 0.74% 35,516,547,962 27/07/2564
0.16% 1.18% 24,786,839,271 27/07/2564
0.08% -0.36% 759,119,216 27/07/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.76% 30.78% 437,802,037 27/07/2564
-1.34% -1.04% 716,747,542 27/07/2564
-0.58% 4.14% 6,215,030,449 21/07/2564
1.28% - 312,554,951 21/07/2564
0.34% - 476,283,192 21/07/2564
0.79% - 760,041,116 21/07/2564
-0.08% 4.03% 11,726,394,017 27/07/2564
1.39% - 1,586,725,900 15/06/2564
0.52% - 1,242,029,454 14/01/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 92,322,667 23/07/2564
-3.58% 12.81% 2,021,625,780 27/07/2564
3.87% - 747,996,903 21/07/2564
- - 70,034,557 21/07/2564
-0.60% - 120,673,895 21/07/2564
-2.69% 9.16% 1,496,306,727 27/07/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.55% 10.33% 8,761,191,979 27/07/2564
-4.42% 6.09% 55,250,122,879 27/07/2564
-3.49% 3.41% 30,777,415,783 27/07/2564
-3.94% 6.86% 1,162,684,516 27/07/2564

กองทุนรวม RMF
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.64% 3.47% 4,082,563,454 27/07/2564
-0.60% 24.59% 802,442,584 27/07/2564
-1.38% 27.55% 376,836,580 23/07/2564
-1.59% 10.79% 3,101,541,736 27/07/2564
2.20% 16.23% 7,136,338,527 21/07/2564
3.75% - 2,993,485,215 23/07/2564
-4.38% 5.69% 12,541,791,059 27/07/2564
-3.51% 2.96% 22,051,648,622 27/07/2564
0.19% 1.00% 9,747,792,675 27/07/2564
3.86% - 300,234,697 21/07/2564
3.28% 28.82% 1,321,043,710 21/07/2564
4.33% -2.44% 1,274,589,567 27/07/2564
4.98% - 187,740,073 21/07/2564
7.64% 64.94% 1,145,947,086 23/07/2564
3.71% 42.66% 5,204,504,886 21/07/2564
0.50% 1.88% 194,491,237 27/07/2564
-2.98% 10.62% 3,427,214,850 27/07/2564
0.89% 34.76% 1,497,376,479 27/07/2564
-3.96% 6.58% 3,894,320,135 27/07/2564
-3.90% 3.92% 7,611,866,090 27/07/2564
0.00% 0.17% 2,721,251,379 27/07/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.41% 24.39% 302,043,021 27/07/2564
-1.36% 28.44% 4,511,244,525 23/07/2564
6.46% 56.43% 922,203,214 23/07/2564
2.19% 16.31% 5,309,603,877 21/07/2564
0.92% 25.91% 8,689,256,075 23/07/2564
2.30% - 1,582,488,913 21/07/2564
4.14% 38.73% 3,103,721,558 21/07/2564
3.20% 28.20% 2,323,873,622 21/07/2564
5.18% - 3,222,014,940 21/07/2564
0.88% 8.09% 435,994,647 21/07/2564
4.01% 11.23% 71,584,423 21/07/2564
3.78% 43.90% 8,253,008,686 21/07/2564
0.28% 7.77% 699,108,687 23/07/2564
0.07% - 8,100,229,237 09/12/2563
0.07% - 17,318,849,018 27/07/2564
0.09% - 11,571,824,989 15/12/2563
0.08% - 11,535,110,897 27/07/2564
0.09% - 8,093,955,689 23/12/2563
0.07% - 6,660,914,607 27/07/2564
0.11% - 11,034,804,927 06/01/2564
0.07% - 5,759,746,620 27/07/2564
0.05% 0.42% 7,075,911,164 18/02/2564
0.06% - 3,169,673,588 27/07/2564
0.06% - 4,071,130,912 27/07/2564
0.05% - 2,506,885,860 27/07/2564
- - 11,095,042,305 27/07/2564
1.01% 6.10% 4,497,989,075 21/07/2564
5.21% - 3,203,108,219 21/07/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.43% 2.39% 1,782,616,140 27/07/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.38% -2.28% 981,684,105 27/07/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,674 31/05/2564
0.00% 5.64% 242,674 31/05/2564
0.00% 80.72% 242,674 31/05/2564
0.00% -3.73% 242,674 31/05/2564
1.28% -0.04% 242,674 31/05/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th