BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 94 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.92% 25.76% 1,706,633,227 20/10/2564
4.29% 35.78% 946,601,630 20/10/2564
3.05% 26.58% 7,105,587,346 20/10/2564
2.54% 29.60% 2,153,005,683 20/10/2564
BKA
4.44% 34.05% 2,755,779,662 20/10/2564
4.49% 34.07% 837,755,519 20/10/2564
BKD
4.46% 33.88% 4,014,766,038 20/10/2564
4.07% 33.22% 604,853,697 20/10/2564
2.19% 29.65% 3,756,219,423 20/10/2564
2.88% 30.53% 263,022,460 20/10/2564
BTK
5.74% 36.50% 682,421,338 20/10/2564
BTP
1.90% 28.68% 10,987,943,846 20/10/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.20% 102,888,910,146 20/10/2564
0.02% 0.15% 856,764,234 20/10/2564
0.02% 0.23% 35,323,623,886 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.39% 0.25% 1,370,951,912 19/10/2564
-0.32% 0.22% 32,925,862,021 20/10/2564
-0.33% 0.50% 25,048,128,463 20/10/2564
-0.18% -0.58% 774,143,181 20/10/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.28% 52.36% 384,489,481 20/10/2564
-0.29% 2.49% 694,795,487 20/10/2564
0.84% 8.94% 5,901,515,293 18/10/2564
0.14% 16.03% 362,616,552 18/10/2564
-0.13% 4.38% 404,424,313 18/10/2564
0.04% 9.52% 761,519,428 18/10/2564
0.36% 7.06% 10,643,819,698 20/10/2564
1.69% - 1,564,818,189 20/10/2564
1.75% - 1,553,172,013 20/10/2564
1.84% - 1,041,249,334 20/10/2564
0.87% - 2,529,385,096 18/10/2564

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.54% - 115,942,282 19/10/2564
4.44% 35.14% 2,248,617,102 20/10/2564
0.59% 24.88% 803,783,534 18/10/2564
-1.00% - 83,063,725 18/10/2564
0.75% 7.14% 130,064,165 18/10/2564
3.20% 24.75% 1,621,030,345 20/10/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.00% 21.95% 9,067,146,245 20/10/2564
3.10% 31.19% 59,436,792,272 20/10/2564
2.51% 23.01% 32,490,475,459 20/10/2564
1.88% 28.71% 1,236,905,402 20/10/2564

กองทุนรวม RMF
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% 7.87% 4,111,388,696 20/10/2564
7.25% 43.44% 904,609,584 20/10/2564
2.75% 19.12% 379,624,328 19/10/2564
2.04% 22.61% 3,185,892,051 20/10/2564
-3.66% 9.75% 7,217,712,499 18/10/2564
4.69% - 2,986,519,235 19/10/2564
3.07% 30.51% 13,471,485,660 20/10/2564
2.40% 22.13% 23,403,524,077 20/10/2564
-0.53% 0.04% 9,689,435,145 20/10/2564
0.51% - 362,805,645 18/10/2564
1.30% 25.46% 1,452,726,141 18/10/2564
1.33% -1.18% 1,246,059,755 20/10/2564
-0.91% - 312,335,987 18/10/2564
2.95% 69.45% 1,409,151,222 19/10/2564
1.52% 39.66% 5,802,265,071 18/10/2564
1.75% 9.01% 201,249,690 20/10/2564
3.52% 29.91% 3,625,683,196 20/10/2564
1.27% 36.81% 1,432,066,188 20/10/2564
1.89% 28.33% 4,107,247,205 20/10/2564
2.28% 28.46% 8,070,482,717 20/10/2564
0.01% 0.11% 2,787,180,168 20/10/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.01% 43.12% 316,548,320 20/10/2564
2.74% 19.81% 4,524,773,363 19/10/2564
3.01% 67.41% 1,298,022,411 19/10/2564
-3.62% 9.87% 6,189,627,932 18/10/2564
3.90% 13.13% 8,196,642,848 19/10/2564
-0.45% - 1,324,023,001 18/10/2564
0.68% 28.88% 3,076,213,650 18/10/2564
1.19% 24.81% 3,136,945,390 18/10/2564
-0.91% - 2,940,179,602 18/10/2564
-0.48% 6.33% 437,070,611 18/10/2564
0.09% 12.62% 71,516,735 18/10/2564
1.55% 40.86% 8,923,488,398 18/10/2564
-6.78% 6.39% 702,641,343 19/10/2564
0.03% - 9,690,308,639 20/10/2564
0.03% - 12,108,299,688 20/10/2564
0.07% - 11,544,782,036 08/09/2564
0.04% - 6,670,690,984 12/10/2564
0.05% - 5,769,173,560 20/10/2564
0.05% - 3,174,664,094 20/10/2564
0.05% - 4,077,433,330 20/10/2564
0.03% - 2,510,068,458 20/10/2564
0.03% - 11,108,608,319 20/10/2564
0.02% - 5,746,444,915 20/10/2564
0.13% 7.68% 4,228,330,197 18/10/2564
-3.53% - 3,792,386,523 18/10/2564
-0.59% - 2,155,226,512 18/10/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.85% 9.71% 1,761,150,763 20/10/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.30% -1.00% 940,433,432 20/10/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,766 31/08/2564
0.00% 5.64% 242,766 31/08/2564
0.00% 80.72% 242,766 31/08/2564
0.00% -3.73% 242,766 31/08/2564
1.28% -0.04% 242,766 31/08/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th