BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 81 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.46% 12.02% 1,740,978,895 07/05/2564
-1.50% -3.77% 934,446,057 07/05/2564
-1.32% 11.45% 6,607,699,927 07/05/2564
0.51% 13.06% 2,212,720,372 07/05/2564
BKA
-1.74% 17.74% 2,685,801,693 07/05/2564
-1.78% 18.02% 856,602,664 07/05/2564
BKD
-1.71% 18.06% 4,265,607,345 07/05/2564
0.24% 12.27% 594,622,458 07/05/2564
-1.49% 14.93% 3,874,563,136 07/05/2564
0.76% 14.05% 260,257,248 07/05/2564
BTK
-0.73% 20.71% 697,908,800 07/05/2564
BTP
0.14% 12.32% 11,679,077,173 07/05/2564

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.23% 104,634,179,309 07/05/2564
0.01% 0.22% 795,452,910 07/05/2564
0.02% 0.25% 36,469,195,869 07/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 0.67% 1,698,849,914 06/05/2564
0.15% 0.41% 37,031,992,737 07/05/2564
0.20% 0.78% 24,099,923,666 07/05/2564
0.12% - 764,696,820 07/05/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.60% 34.33% 366,567,752 07/05/2564
0.00% 0.91% 767,111,372 07/05/2564
0.71% 4.31% 6,785,708,001 05/05/2564
2.02% - 151,854,609 05/05/2564
0.61% - 270,140,452 05/05/2564
1.26% - 534,283,295 05/05/2564
0.64% 4.21% 12,254,439,175 07/05/2564
0.68% - 1,573,134,815 07/05/2564
0.52% - 1,242,029,454 14/01/2564

กองทุนรวม SSF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.66% 19.21% 2,029,936,929 07/05/2564
5.98% - 652,216,552 05/05/2564
0.60% - 114,715,970 05/05/2564
-1.31% - 1,522,022,632 07/05/2564

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.34% 17.44% 8,778,552,614 07/05/2564
-1.92% 12.93% 58,425,124,428 07/05/2564
-1.74% 8.40% 32,228,283,642 07/05/2564
0.18% 12.42% 1,170,987,774 07/05/2564

กองทุนรวม RMF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% 4.14% 4,113,792,850 07/05/2564
-0.11% 29.64% 802,855,904 07/05/2564
-0.09% 61.12% 376,444,555 06/05/2564
0.41% 18.04% 3,145,549,702 07/05/2564
3.41% 22.84% 6,540,167,835 05/05/2564
6.84% - 2,562,270,232 06/05/2564
-1.85% 12.53% 13,242,692,808 07/05/2564
-1.72% 8.08% 23,039,407,374 07/05/2564
0.27% 0.39% 9,780,457,981 07/05/2564
4.53% 40.74% 1,186,022,130 05/05/2564
3.34% 0.71% 1,247,247,490 07/05/2564
0.39% 65.71% 995,759,368 06/05/2564
3.02% 60.09% 4,593,932,184 05/05/2564
-0.83% 2.58% 187,472,623 07/05/2564
2.49% 18.25% 3,642,993,540 07/05/2564
4.91% 54.50% 1,518,323,855 07/05/2564
0.17% 12.04% 3,994,966,337 07/05/2564
0.69% 12.19% 7,977,114,287 07/05/2564
0.01% 0.28% 2,725,937,906 07/05/2564

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.26% 29.32% 350,884,995 07/05/2564
-0.08% 62.27% 4,410,763,882 06/05/2564
-0.24% 59.64% 789,878,816 06/05/2564
3.36% 22.93% 4,650,637,270 05/05/2564
2.89% 51.78% 7,901,521,069 06/05/2564
6.53% 63.48% 2,878,956,728 05/05/2564
4.39% 40.30% 1,737,795,324 05/05/2564
4.93% - 3,812,134,197 05/05/2564
0.59% 13.37% 419,302,683 05/05/2564
0.34% 10.10% 68,897,223 05/05/2564
3.20% 61.40% 7,418,603,126 05/05/2564
-5.13% 12.73% 689,976,030 06/05/2564
0.07% - 8,100,229,237 09/12/2563
0.09% - 11,571,824,989 15/12/2563
0.09% - 8,093,955,689 23/12/2563
0.11% - 11,034,804,927 06/01/2564
0.05% 0.42% 7,075,911,164 18/02/2564
0.97% 5.08% 4,672,164,580 05/05/2564
1.34% - 2,860,100,883 05/05/2564

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% 3.11% 1,781,169,550 07/05/2564

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.34% 0.83% 1,013,922,598 07/05/2564

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,581 28/02/2564
0.00% 5.64% 242,581 28/02/2564
0.00% 80.72% 242,581 28/02/2564
0.00% -3.73% 242,581 28/02/2564
1.28% -0.04% 242,581 28/02/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th