BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 102 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.99% 5.91% 1,655,513,263 19/05/2565
-2.69% 6.43% 862,947,952 19/05/2565
-3.68% -0.62% 5,788,308,142 19/05/2565
-2.24% 5.72% 2,090,574,420 19/05/2565
BKA
-2.55% 4.59% 2,779,880,604 19/05/2565
-2.56% 4.81% 776,918,772 19/05/2565
BKD
-2.50% 4.71% 3,864,313,006 19/05/2565
-3.12% 5.93% 497,978,954 19/05/2565
-2.37% 6.02% 3,564,809,349 19/05/2565
-4.40% - 254,236,684 19/05/2565
-2.48% 4.16% 238,965,379 19/05/2565
BTK
-5.30% 10.19% 656,358,814 19/05/2565
BTP
-1.76% 1.04% 9,990,703,111 19/05/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% 0.22% 104,528,981,960 19/05/2565
0.02% 0.24% 827,135,248 19/05/2565
0.02% 0.24% 37,346,459,633 19/05/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.94% -2.34% 961,484,551 18/05/2565
-0.68% -1.02% 24,950,998,105 19/05/2565
-0.73% -1.15% 20,384,654,705 19/05/2565
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.25% -11.71% 349,052,717 19/05/2565
-1.94% -4.08% 654,209,214 19/05/2565
-1.41% 1.76% 5,275,413,071 17/05/2565
-4.98% -8.85% 521,693,402 17/05/2565
-1.63% -3.00% 423,327,717 17/05/2565
-2.97% -5.02% 814,621,221 17/05/2565
-1.44% -0.36% 9,646,878,651 19/05/2565
-2.95% - 1,898,507,027 19/05/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 19,575,922 18/05/2565
-5.51% - 201,064,923 18/05/2565
-2.45% 4.58% 2,631,498,184 19/05/2565
-13.33% -24.30% 810,228,103 17/05/2565
-13.36% - 111,045,738 17/05/2565
-1.36% 1.21% 195,272,408 17/05/2565
- - 53,059,581 17/05/2565
-1.93% 2.15% 1,879,737,761 19/05/2565
-5.70% - 198,234,447 17/05/2565
-9.67% - 84,445,403 17/05/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.78% -0.61% 8,083,343,563 19/05/2565
-2.70% 5.02% 53,706,946,637 19/05/2565
-2.20% 4.29% 29,448,821,326 19/05/2565
-1.76% 1.33% 1,173,275,293 19/05/2565

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.43% 0.37% 4,230,447,438 19/05/2565
-3.76% 5.12% 849,593,251 19/05/2565
-4.50% -15.12% 374,176,317 18/05/2565
-2.76% -0.67% 2,955,548,426 19/05/2565
-7.47% -7.11% 6,800,412,668 17/05/2565
-6.79% -22.88% 2,760,199,419 18/05/2565
-2.70% 5.03% 13,236,242,958 19/05/2565
-2.34% 3.92% 23,063,881,791 19/05/2565
-1.00% -1.85% 9,617,284,346 19/05/2565
-14.24% -26.27% 339,178,791 17/05/2565
-6.94% -8.64% 1,387,085,461 17/05/2565
-5.61% 6.21% 1,332,783,330 19/05/2565
-13.49% -22.08% 292,791,064 17/05/2565
-8.42% 8.92% 1,374,432,117 18/05/2565
-6.75% -3.81% 6,567,981,273 17/05/2565
-2.53% 1.34% 201,770,442 19/05/2565
-5.97% - 1,076,092,252 17/05/2565
-2.32% 5.85% 3,594,505,038 19/05/2565
-6.18% -4.66% 1,333,601,708 19/05/2565
-1.76% 1.23% 4,130,783,081 19/05/2565
-10.14% - 245,111,100 17/05/2565
-7.17% - 1,114,479,680 19/05/2565
-2.16% 5.54% 8,131,602,494 19/05/2565
0.03% 0.18% 3,499,844,358 19/05/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.81% 5.28% 285,713,321 19/05/2565
-4.53% -14.90% 4,295,752,638 18/05/2565
-7.57% 13.54% 1,341,836,237 18/05/2565
-7.46% -7.15% 5,763,553,713 17/05/2565
-5.76% -27.43% 6,308,131,327 18/05/2565
-13.33% - 861,333,578 17/05/2565
-14.02% -25.09% 2,235,507,478 17/05/2565
-6.90% -8.82% 3,242,629,834 17/05/2565
-3.03% - 164,796,240 17/05/2565
-13.53% -22.12% 1,909,745,253 17/05/2565
-3.59% -6.06% 260,336,007 17/05/2565
-1.36% 1.27% 56,529,927 17/05/2565
-6.80% -3.78% 8,348,145,772 17/05/2565
-6.03% -17.08% 627,302,419 18/05/2565
0.03% - 9,710,212,541 24/02/2565
0.03% - 12,136,160,050 23/03/2565
0.04% - 2,012,971,387 19/05/2565
0.04% - 3,909,672,993 19/05/2565
0.05% - 5,769,647,624 04/11/2564
0.04% - 3,176,148,516 24/11/2564
0.09% - 14,598,489,837 19/05/2565
0.05% - 4,079,949,567 30/11/2564
0.02% - 2,513,696,353 13/01/2565
0.01% - 11,126,022,829 20/01/2565
0.03% - 5,757,091,294 10/02/2565
-1.77% -2.56% 3,444,026,422 17/05/2565
-5.94% -1.80% 4,428,922,389 17/05/2565
-10.11% - 1,756,681,779 17/05/2565
-6.90% - 2,167,611,919 19/05/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.58% 1.53% 1,626,635,839 19/05/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.67% 6.20% 1,002,024,966 19/05/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% 80.72% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th