BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 111 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.01% 1.45% 290,363,946 22/09/2565
1.07% 4.53% 1,711,764,497 22/09/2565
1.57% 2.60% 846,112,873 22/09/2565
2.10% -1.88% 6,141,459,804 22/09/2565
4.17% 9.31% 2,106,195,066 22/09/2565
BKA
1.95% 4.63% 2,837,314,045 22/09/2565
1.97% 4.84% 791,395,628 22/09/2565
BKD
1.87% 4.90% 3,792,569,524 22/09/2565
0.65% 2.05% 460,791,117 22/09/2565
0.87% 5.36% 3,542,721,207 22/09/2565
1.34% - 250,620,194 22/09/2565
-0.14% 0.21% 239,262,362 22/09/2565
BTK
2.25% 9.54% 663,476,032 22/09/2565
BTP
2.62% 0.08% 9,778,954,212 22/09/2565

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.25% 101,305,890,881 22/09/2565
0.03% 0.31% 885,029,740 22/09/2565
0.03% 0.27% 37,846,817,428 22/09/2565

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.28% -2.49% 859,843,974 21/09/2565
-0.34% -0.84% 21,168,698,971 22/09/2565
-0.31% -0.83% 20,889,792,011 22/09/2565
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 3,453,049,686 22/09/2565
- - 3,451,419,387 22/09/2565
- - 2,300,897,596 22/09/2565
- - 3,448,940,514 22/09/2565
0.08% - 2,453,524,186 22/09/2565
0.13% - 5,140,272,302 22/09/2565
0.17% - 8,899,112,034 22/09/2565
- - 8,054,490,672 22/09/2565
-3.36% -9.31% 241,984,586 20/09/2565
-0.47% -1.15% 57,771,223 20/09/2565
0.02% - 5,765,297,027 04/08/2565
0.03% - 2,012,981,486 01/06/2565
-0.01% - 9,429,555,427 10/08/2565
-0.06% - 6,295,397,314 01/09/2565
-0.01% - 7,188,483,065 08/09/2565
0.03% - 14,625,536,217 22/09/2565
0.06% - 10,521,609,236 22/09/2565
0.09% - 7,128,387,651 22/09/2565

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.20% -15.09% 314,806,372 22/09/2565
0.18% -4.15% 622,012,926 22/09/2565
0.34% 1.31% 5,071,938,467 20/09/2565
-3.60% -13.66% 516,001,249 20/09/2565
-1.08% -4.13% 414,836,815 20/09/2565
-2.09% -8.00% 745,065,641 20/09/2565
0.47% -0.14% 9,281,453,691 22/09/2565
-0.66% -3.82% 3,334,741,789 20/09/2565
1.72% - 1,871,234,030 22/09/2565

กองทุนรวม SSF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.73% - 21,970,904 21/09/2565
-6.07% -25.77% 220,411,317 21/09/2565
1.96% 4.85% 2,781,825,915 22/09/2565
-5.22% -30.49% 868,310,098 20/09/2565
-7.26% -31.91% 115,347,287 20/09/2565
0.30% 0.91% 209,714,217 20/09/2565
-6.60% - 73,130,922 20/09/2565
1.53% 2.74% 1,960,831,873 22/09/2565
-7.15% - 214,190,612 20/09/2565
-6.08% - 88,768,233 20/09/2565

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% -0.12% 8,255,202,866 22/09/2565
2.13% 1.41% 53,100,415,206 22/09/2565
1.62% 1.41% 29,041,713,413 22/09/2565
2.62% 0.36% 1,201,040,599 22/09/2565

กองทุนรวม RMF
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.33% -0.38% 4,243,188,001 22/09/2565
1.01% 1.74% 870,979,311 22/09/2565
-3.86% -11.98% 371,010,637 21/09/2565
0.12% -0.31% 3,038,356,723 22/09/2565
-4.93% -13.82% 6,911,784,350 20/09/2565
-8.48% -26.00% 2,782,760,595 21/09/2565
1.86% 1.22% 13,222,900,468 22/09/2565
1.49% 0.63% 22,973,816,720 22/09/2565
-0.46% -1.41% 9,656,237,694 22/09/2565
-5.57% -31.38% 369,545,955 20/09/2565
-5.57% -18.81% 1,326,520,348 20/09/2565
-0.33% 3.82% 1,361,250,221 22/09/2565
-7.25% -32.35% 299,251,207 20/09/2565
3.68% -0.71% 1,520,174,709 21/09/2565
-7.14% -13.57% 6,554,257,649 20/09/2565
-0.61% -1.29% 207,737,871 22/09/2565
-3.79% - 16,662,223 20/09/2565
-1.06% - 57,863,346 20/09/2565
-1.59% - 60,495,475 20/09/2565
-7.35% - 1,147,516,493 20/09/2565
0.82% 5.21% 3,609,917,771 22/09/2565
1.35% -7.35% 1,283,597,252 22/09/2565
2.62% 0.31% 4,258,737,169 22/09/2565
-6.46% - 257,865,449 20/09/2565
-2.14% - 1,327,304,299 22/09/2565
3.93% 8.78% 8,619,658,310 22/09/2565
0.04% 0.29% 3,746,092,129 22/09/2565

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.88% -11.81% 4,210,987,871 21/09/2565
3.23% -1.75% 1,145,148,345 21/09/2565
-4.95% -13.85% 5,708,248,916 20/09/2565
-6.48% -26.99% 6,549,908,346 21/09/2565
-4.67% -38.81% 828,796,011 20/09/2565
-5.63% -31.74% 2,268,967,563 20/09/2565
-5.65% -18.95% 2,989,309,103 20/09/2565
-5.63% - 286,075,845 20/09/2565
-7.25% -32.62% 1,882,908,116 20/09/2565
-7.14% -13.65% 7,725,272,780 20/09/2565
-6.94% -24.18% 591,786,010 21/09/2565
0.02% - 3,910,182,148 15/06/2565
-7.47% -13.45% 4,323,545,858 20/09/2565
-6.39% -18.35% 1,730,175,732 20/09/2565
-2.09% - 2,566,939,415 22/09/2565

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.35% 3.93% 1,056,750,960 22/09/2565

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.58% -1.18% 1,644,509,462 22/09/2565
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% 80.72% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th