BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 81 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.57% -16.80% 1,969,329,856 09/07/2563
0.03% -19.97% 1,085,405,743 09/07/2563
-0.50% - 6,318,476,112 09/07/2563
-0.26% -16.51% 2,491,763,902 09/07/2563
BKA
-0.14% -18.48% 2,667,892,127 09/07/2563
-0.02% -18.28% 869,612,929 09/07/2563
BKD
-0.05% -18.32% 4,091,986,562 09/07/2563
-0.41% -20.98% 580,882,353 09/07/2563
-0.57% -20.15% 3,934,815,783 09/07/2563
1.00% -21.42% 305,506,522 09/07/2563
BTK
-2.24% -23.66% 642,719,133 09/07/2563
BTP
0.12% -19.72% 12,210,482,634 09/07/2563

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.03% 0.93% 107,034,359,131 09/07/2563
0.03% - 710,484,733 09/07/2563
0.03% 0.97% 43,983,468,165 09/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% - 377,791,911 08/07/2563
0.04% 2.03% 39,470,518,070 09/07/2563
0.07% - 22,195,683,015 09/07/2563
- - 729,474,595 09/07/2563

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.62% -4.67% 311,742,461 09/07/2563
-0.11% -4.63% 1,067,045,907 09/07/2563
-1.00% -2.91% 9,370,344,331 07/07/2563
-0.40% -1.95% 16,461,533,194 09/07/2563

กองทุนรวม SSF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.62% - 1,328,487,983 09/07/2563
- - 1,045,372,079 09/07/2563

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.58% -15.52% 8,320,491,805 09/07/2563
-0.66% -19.13% 56,891,995,495 09/07/2563
-0.59% -16.19% 32,556,628,928 09/07/2563
0.15% -19.94% 1,094,312,364 09/07/2563

กองทุนรวม RMF
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% -4.08% 3,883,999,614 09/07/2563
1.15% -16.51% 664,239,920 09/07/2563
8.89% -4.14% 93,635,668 08/07/2563
0.60% -15.99% 2,976,505,679 09/07/2563
-1.26% 17.64% 4,915,673,680 07/07/2563
-0.68% -19.09% 12,252,170,429 09/07/2563
-0.56% -16.37% 21,482,737,598 09/07/2563
0.06% 1.94% 9,244,870,835 09/07/2563
2.12% 3.08% 814,395,878 07/07/2563
-0.42% 24.01% 1,311,014,832 09/07/2563
4.36% -20.95% 693,201,848 08/07/2563
5.37% 24.62% 1,461,209,229 07/07/2563
-3.92% - 177,610,865 09/07/2563
-0.67% -19.80% 3,357,153,131 09/07/2563
3.53% -14.25% 1,196,064,611 09/07/2563
0.12% -19.70% 3,446,711,267 09/07/2563
-0.42% -15.22% 7,519,013,212 09/07/2563
0.04% 0.66% 2,499,774,703 09/07/2563

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.27% -16.96% 338,443,875 09/07/2563
8.80% -4.00% 2,420,659,024 08/07/2563
6.57% -18.87% 976,019,130 08/07/2563
-1.26% 17.85% 3,648,247,064 07/07/2563
8.20% 26.04% 3,380,917,104 08/07/2563
6.52% 15.46% 596,275,398 07/07/2563
2.16% 3.42% 727,904,473 07/07/2563
-0.19% -1.27% 390,739,897 07/07/2563
-2.39% 0.98% 82,290,820 07/07/2563
5.30% 25.71% 4,035,909,731 07/07/2563
-2.44% -7.96% 813,760,039 08/07/2563
0.06% - 6,122,645,513 09/07/2563
0.19% - 8,065,629,061 09/07/2563
0.06% - 3,357,458,487 09/07/2563
- - 11,514,813,110 09/07/2563
0.10% - 8,111,748,950 16/04/2563
0.14% - 6,732,073,433 23/04/2563
0.08% - 3,862,821,876 09/07/2563
- - 8,056,473,247 09/07/2563
0.15% - 3,594,420,391 28/04/2563
0.11% - 2,544,573,706 07/05/2563
0.14% - 5,221,962,985 13/05/2563
0.09% - 5,334,970,468 20/05/2563
0.04% - 3,768,374,617 02/06/2563
0.05% - 3,053,631,574 09/06/2563
0.08% - 7,565,942,883 24/06/2563
- - 10,979,153,263 09/07/2563
-0.18% -1.97% 7,279,439,962 07/07/2563

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.16% - 2,615,942,040 09/07/2563

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.38% 24.89% 1,134,526,864 09/07/2563

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 242,308 31/05/2563
0.00% 5.64% 242,277 30/04/2563
0.00% 80.72% 242,308 31/05/2563
0.00% -3.73% 242,308 31/05/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th