เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน เฉพาะลูกค้ารายใหม่
ธนาคาร
ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
29/03/2559  ถึง  ติดต่อธนาคาร
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
5,000 บาท
จำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด
100,000,000 บาท
แบบการคิดดอกเบี้ย
แบบคงที่ตลอดอายุโครงการ เป็นช่วงเวลา ไม่ทบต้น
ระยะเวลาการฝาก
8 เดือน
ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
8 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
1.80 % ต่อปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ติดต่อธนาคาร
ผู้มีสิทธิ์ฝาก
เฉพาะลูกค้าใหม่บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ (ต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภท รวมไปถึงการซื้อตั๋วแลกเงินกับ ธนาคารมาก่อน) สามารถเปิดบัญชี ชื่อร่วม และ/หรือ ได้ (ไม่รวม มูลนิธิ วัด สมาคม โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย)
เงื่อนไขอื่นๆ
- สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ ภายในระยะเวลา โปรโมชั่น
- กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
--> ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
--> ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
- ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
ที่มา
http://www.kiatnakin.co.th/promotion-detail.php?id=72
อัพเดทวันที่ 21 เมษายน 2559, เวลา 14:38:37