เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน
ธนาคาร
ธ. ออมสิน
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
01/04/2559  ถึง  30/06/2559
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
10,000 บาท
จำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด
ติดต่อธนาคาร
แบบการคิดดอกเบี้ย
แบบคงที่ตลอดอายุโครงการ เป็นช่วงเวลา ไม่ทบต้น
ระยะเวลาการฝาก
5 เดือน
ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
5 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
1.30 % ต่อปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ไม่เสียภาษี
ผู้มีสิทธิ์ฝาก
- บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคลทุกประเภท
เงื่อนไขอื่นๆ
- ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
- นิติบุคคลและสถาบันการเงินรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 50 ล้านบาท กรณีผู้ฝากประสงค์จะฝากเกินกว่า 50 ล้านบาท เป็นดุลพินิจของธนาคารที่จะพิจารณารับฝากเงินในส่วนที่เกินจำนวนดังกล่าว
- การถอน ถอนเงินเท่าใดก็ได้ ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
- เมื่อครบระยะเวลาฝาก จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
ที่มา
http://www.gsb.or.th/personal/products/saving/special/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9.aspx
อัพเดทวันที่ 21 เมษายน 2559, เวลา 14:28:06