เงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน
ธนาคาร
ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
18/01/2559  ถึง  31/01/2559
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
10,000,000 บาท
จำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด
ติดต่อธนาคาร
แบบการคิดดอกเบี้ย
แบบคงที่ตลอดอายุโครงการ เป็นช่วงเวลา ไม่ทบต้น
ระยะเวลาการฝาก
14 เดือน
ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
14 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
1.95 % ต่อปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ติดต่อธนาคาร
เงื่อนไขอื่นๆ
- จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
- ครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
- เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ที่มา
http://www.ktb.co.th/ktb/th/promotion-detail.aspx?cat=fy2ZBNPzmo%2f15l33B4MdPg%3d%3d&promotion=Ntv3YjF56kwJHcfb0sdRhg%3d%3d
อัพเดทวันที่ 20 มกราคม 2559, เวลา 16:54:46