เงินฝากประจำ 12 เดือนแบบ Step Up
ธนาคาร
ธ. อาคารสงเคราะห์
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
11/01/2559  ถึง  15/03/2559
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
10,000 บาท
จำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด
ติดต่อธนาคาร
แบบการคิดดอกเบี้ย
แบบคงที่ตลอดอายุโครงการ เป็นช่วงเวลา ไม่ทบต้น
ระยะเวลาการฝาก
12 เดือน
ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
12 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
2.00 % ต่อปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ติดต่อธนาคาร
เงื่อนไขอื่นๆ
- รับดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน
- เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท ขึ้นไป
ที่มา
http://www.ghbank.co.th/th/services_loan_detail.php?cms_id=189&cms_cate_id=6&parent=services_loan.php?cms_cate_id=6
อัพเดทวันที่ 20 มกราคม 2559, เวลา 16:24:34