เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน
ธนาคาร
ธ. ออมสิน
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
02/01/2559  ถึง  31/03/2559
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
10,000 บาท
จำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด
ติดต่อธนาคาร
แบบการคิดดอกเบี้ย
แบบคงที่ตลอดอายุโครงการ เป็นช่วงเวลา ไม่ทบต้น
ระยะเวลาการฝาก
4 เดือน
ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
4 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
1.45 % ต่อปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ไม่เสียภาษี
ผู้มีสิทธิ์ฝาก
บุคคลธรรมดาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
เงื่อนไขอื่นๆ
- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
- เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.705 ต่อปี ของเงินฝากประจำที่ต้องเสียภาษีฯ
- ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
- มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อใช้เป็นบัญชีคู่โอน
- ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาฝาก โดยจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
ที่มา
http://www.gsb.or.th/personal/products/saving/special/special-102day.aspx
อัพเดทวันที่ 20 มกราคม 2559, เวลา 16:13:07