เงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน
ธนาคาร
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
01/12/2558  ถึง  31/12/2558
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
50,000 บาท
จำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด
ติดต่อธนาคาร
แบบการคิดดอกเบี้ย
แบบคงที่ตลอดอายุโครงการ เป็นช่วงเวลา ไม่ทบต้น
ระยะเวลาการฝาก
6 เดือน
ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
1.85 % ต่อปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ติดต่อธนาคาร
ผู้มีสิทธิ์ฝาก
บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
เงื่อนไขอื่นๆ
- รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
- ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
ที่มา
http://www.cimbthai.com/CIMB/personal/promotion/deposit/6month-fixed_dec2015/
อัพเดทวันที่ 11 ธันวาคม 2558, เวลา 10:51:53