เงินฝากออมทรัพย์ Double Savings
ธนาคาร
ธ. อาคารสงเคราะห์
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
06/10/2558  ถึง  08/01/2559
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
500 บาท
จำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด
ติดต่อธนาคาร
แบบการคิดดอกเบี้ย
แบบคงที่ตลอดอายุโครงการ เป็นช่วงเวลา ไม่ทบต้น
ระยะเวลาการฝาก
ติดต่อธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย
2.00 % ต่อปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ติดต่อธนาคาร
ผู้มีสิทธิ์ฝาก
- อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559
- เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
- กรณีดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีไม่ต้องเสียภาษี
- ลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ
เงื่อนไขอื่นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ที่มา
http://www.ghbank.co.th/th/services_loan_detail.php?cms_id=186&cms_cate_id=6&parent=services_loan.php?cms_cate_id=6
อัพเดทวันที่ 11 ธันวาคม 2558, เวลา 11:04:59