เงินฝากประจำ Step up 9 เดือน
ธนาคาร
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
07/07/2558  ถึง  ติดต่อธนาคาร
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
10,000 บาท
จำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด
ติดต่อธนาคาร
แบบการคิดดอกเบี้ย
แบบขั้นบันได เป็นช่วงเวลา ไม่ทบต้น
ระยะเวลาการฝาก
9 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1 - 3 : 1.70 % ต่อปี
เดือนที่ 4 - 6 : 1.90 % ต่อปี
เดือนที่ 7 - 9 : 2.55 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
2.05 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด
1.70 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
2.55 % ต่อปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ติดต่อธนาคาร
เงื่อนไขอื่นๆ
- รับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ที่แจ้งไว้อัตโนมัติ
- เมื่อครบกำหนดการฝากธนาคารจะต่ออายุเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ วันต่ออายุการฝากนั้น
- กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดการฝาก โดยหากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย และผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นหลังจากหักดอกเบี้ย (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้น หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจำนวนวันที่ฝากจริง
ที่มา
https://www.krungsri.com/bank/th/All-Promotion/Personal-Promotions/step-up9M.html
อัพเดทวันที่ 26 มกราคม 2560, เวลา 14:24:18