ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
LHDIGITAL-R 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ)
FIFEQ 21/03/2561 28/03/2561
LHDIGITAL-D 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FIFEQ 21/03/2561 28/03/2561
LHDIGITAL-A 
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดสะสมมูลค่า)
FIF 21/03/2561 28/03/2561
SCBFI6MA6 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA6?
FIFFIX 20/03/2561 26/03/2561
GI5EM1 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1
FIFOTH 14/03/2561 27/03/2561
ONE-EUROEQ 
กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้
FIF 19/03/2561 23/03/2561
KFHASIA-A
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ๊กซ์-สะสมมูลค่า
FIF 16/03/2561 27/03/2561
SCBFI6MA5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA5?
FIFFIX 13/03/2561 19/03/2561
K-EUSMALL
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน
FOF 13/03/2561 19/03/2561
ONE-VIETNAM-RA
กองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
FOF 06/03/2561 12/03/2561
SCBFI6MA4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA4?
FIFFIX 07/03/2561 12/03/2561
ONE-INDIAOPP-ID
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
FOF 26/02/2561 14/03/2561
ONE-INDIAOPP-IA
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
FOF 26/02/2561 14/03/2561
ONE-INDIAOPP-RD
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
FOF 26/02/2561 14/03/2561
ONE-INDIAOPP-RA
กองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
FOF 26/02/2561 14/03/2561
  Total Records : 283
12345...6