ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBFF1YP9
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP9
FIFFIX 03/12/2562 09/12/2562
SCBFF6MP8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP8
FIFFIX 03/12/2562 09/12/2562
KTFF266
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 266
FIFFIX 28/11/2562 02/12/2562
K-MBOND
กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIFFIX 03/12/2562 11/12/2562
KFF6MHV
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HV
FIFFIX 03/12/2562 09/12/2562
KFF1YHE
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ตา่งประเทศ ปี HE
FIFFIX 03/12/2562 09/12/2562
SCBFF1YP8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP8
FIFFIX 26/11/2562 02/12/2562
SCBFF6MP7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP7
FIFFIX 26/11/2562 02/12/2562
KFENFIX
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้
FIX 19/11/2562 25/11/2562
T-FixFIF1Y40
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y40
FIF 20/11/2562 25/11/2562
T-FixFIF1Y39
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y39
FIFFIX 13/11/2562 18/11/2562
KTFF264
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 264
FIFFIX 13/11/2562 19/11/2562
KT-ESG RMF
กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFEQ 13/11/2562 20/11/2562
SCBFF1YP6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1ํYP6
FIFFIX 12/11/2562 18/11/2562
SCBFF6MP5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP5
FIFFIX 12/11/2562 18/11/2562
  Total Records : 561
12345...6