ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
WE-CYBER 
กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต
FIFOTH 18/01/2564 28/01/2564
MRENEW-A 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า
EQF 07/12/2563 14/12/2563
MATECH-A 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดสะสมมูลค่า
EQF 07/12/2563 14/12/2563
SCBASF6MH6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 12/01/2564 18/01/2564
KFFAI6M50
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M50
FIXMTB 12/01/2564 18/01/2564
SCBUSA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยเูอส แอคทีฟ
FIFEQ 12/01/2564 18/01/2564
M-EM
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
EQF 12/01/2564 19/01/2564
SCBASF6MH5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 05/01/2564 11/01/2564
LHGEQ-E
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ - ชนิดอิเล็กทรอนิกส์
FOF 16/07/2561 24/07/2561
LHCHINA-E
LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND
EQF 08/06/2563 16/06/2563
LHDIGITAL-E
LH DIGITAL ECONOMY FUND (LHDIGITAL)
EQF 02/11/2563 13/11/2563
LHPROPINFRA-E
กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิก)
MIXBAL 12/10/2563 19/10/2563
MCHiNAGA
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่ำ อิควิตี้
EQF 11/05/2563 22/05/2563
KFACHINSSF
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม
EQF 17/12/2563 25/12/2563
KFACHINRMF
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFEQ 17/12/2563 25/12/2563
  Total Records : 800
12345...6