ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KFF1YGZ  
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GZ
FIFFIX 21/10/2562 28/10/2562
KFF6MHP 
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HP
FIFFIX 21/10/2562 28/10/2562
KFPREFER-A 
กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มกิซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า
MIX 21/10/2562 30/10/2562
KFF1YGY
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GY
FIFFIX 15/10/2562 18/10/2562
KFF6MHO
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HO
FIFFIX 15/10/2562 18/10/2562
KFF1YGM
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GX
FIFFIX 08/10/2562 11/10/2562
KFF6MHN
กองเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HN
FIFFIX 08/10/2562 11/10/2562
LHPROP-G
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พรอ็พเพอร์ตี้
OTH 21/10/2562 29/10/2562
SCBFF1YP1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP1
FIF 08/10/2562 15/10/2562
SCBFF6MO9
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO9
FIF 08/10/2562 15/10/2562
KFFIF1Y30
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y30
FIFFIX 08/10/2562 15/10/2562
KAB22A
กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เลท เอเซียน บอนด์ 2022A
FIF 16/10/2562 22/10/2562
SCBCR1YC
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
MIXBAL 01/10/2562 07/10/2562
T-FixFIF1Y37
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y3Y
FIFFIX 01/10/2562 07/10/2562
KFF6MHM
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HM
FIFFIX 01/10/2562 07/10/2562
  Total Records : 536
12345...6