ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KFFAI6M77 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 M77-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
FIXBFT 18/05/2565 24/05/2565
KTFIX3M3 
กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น3
FIXROB 17/05/2565 20/05/2565
SCBASF6MO8 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MO8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 17/05/2565 23/05/2565
SCBASF3MB3 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MB3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 17/05/2565 23/05/2565
KFF6MCC-BR
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCC ห้ำมขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 17/05/2565 23/05/2565
SCBRMPGF(A)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า
RMFEQ 17/05/2565 23/05/2565
UGREF-UI-N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
FOF 12/05/2565 23/05/2565
UINC-A
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
FIFFIX 19/02/2563 25/02/2563
UINC-N
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
FIFFIX 19/02/2563 25/02/2563
KFF6MCB-BR
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCB ห้ำมขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 10/05/2565 13/05/2565
KFFAI6M76
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 M76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 10/05/2565 17/05/2565
SCBAXJ(SSF)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan ชนิดเพื่อการออม
SSF 05/05/2565 17/05/2565
SCBAXJ(A)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan ชนิดสะสมมูลค่า
EQF 05/05/2565 17/05/2565
KTGNEXT2
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 2
MIXBAL 28/04/2565 06/05/2565
KFF6MBZ-BR
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBZ ห้ำมขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXMTB 26/04/2565 29/04/2565
  Total Records : 1,266
12345...6