ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KFFAI6M64 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M64
FIXBFT 20/09/2564 27/09/2564
KFF6MBH-BR
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBH ห้ำมขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 20/09/2564 27/09/2564
SCBCTECH-SSF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology ชนิดเพื่อการออม
SSF 24/08/2564 30/09/2564
ABGDD-R
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
EQF 13/09/2564 23/09/2564
ABGDD-A
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
EQF 13/09/2564 23/09/2564
ABGDD-SSf
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
SSF 13/09/2564 23/09/2564
KT-EUROTECH-A
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟัน (ชนิดสะสมมูลค่า)
FIFEQ 15/09/2564 21/09/2564
SCBASF1YA9
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YA9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 07/09/2564 13/09/2564
SCBASF6ML3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6ML3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 07/09/2564 13/09/2564
ES-SPlus
กองทุนเปิดอีสท์สปริง ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส
FIXSTB 06/09/2564 10/09/2564
LHHEALTH-D
กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น(ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FIFEQ 20/09/2564 28/09/2564
LHHEALTH-A
กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น(ชนิดสะสมมูลค่า)
FOF 20/09/2564 28/09/2564
KFF6MBG-BR
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ประเทศ6MBG ห้ำมขายผุ้ลงทุนรายย่อย
FIFFIX 07/09/2564 13/09/2564
SCBER1YA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์รีเทิร์น 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
MIXBAL 01/09/2564 10/09/2564
SCBS&P500A
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส
EQF 11/08/2564 16/08/2564
  Total Records : 1,015
12345...6