ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
WE-CANAB
กองทุนเปิด วี แคนนาบิส บิสสิเนส
FIFEQ 26/04/2564 06/05/2564
KFF6MAZ-AI
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAZ
FIFFIX 20/04/2564 26/04/2564
KFF22H
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H
FIXBFT 19/04/2564 23/04/2564
SCBASF6MI9
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 07/04/2564 19/04/2564
MCANN
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคน
FIFEQ 19/04/2564 27/04/2564
LHGLIFEE-A
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้
EQF 21/08/2560 29/08/2560
P-CGREEN
กองทุนเปิดฟิลลิป ไชน่า กรีน เอ็นเนอร์จี แอนด์ เอ็นไวรอนเมนท์
FIFEQ 16/04/2564 26/04/2564
SCBDJI
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ
FIFEQ 01/04/2564 07/04/2564
ABGS-A
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล สมอลแค็พ ฟันด์
FIFEQ 29/03/2564 02/04/2564
WE DEWORLD
กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์
FIFEQ 02/04/2564 08/04/2564
KFF22G
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G
FIFFIX 02/04/2564 09/04/2564
SCBASF6MI8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MI8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 30/03/2564 05/04/2564
K-ATECH
กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน
FIFEQ 01/04/2564 07/04/2564
PRINCIPAL GCLEAN-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า
FIFEQ 24/03/2564 30/03/2564
SCBGTTG
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger
MIXBAL 23/03/2564 29/03/2564
  Total Records : 880
12345...6