ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBFF1YH5 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH5
FIFFIX 25/04/2561 30/04/2561
SCBFI6MA9 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA9
FIFFIX 25/04/2561 30/04/2561
KFVIET-A
กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-สะสมมูลค่า
FIFEQ 20/04/2561 25/04/2561
M-S50 RMF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFEQ 17/04/2561 30/04/2561
M-S50 LTF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว
LTF 17/04/2561 30/04/2561
SCBFF1YH4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH4
FIFFIX 03/04/2561 09/04/2561
SCBFI6MA8
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA8
FIFFIX 03/04/2561 09/04/2561
CIMB-PRINCIPAL GPS
CIMB-Principal Global Preferred Securities Fund
FIFMIX 28/03/2561 05/04/2561
SCBOPPR
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้
FIFMIX 20/03/2561 26/03/2561
SCBOPPA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้
FIFMIX 20/03/2561 26/03/2561
SCBFI6MA7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA7
FIFFIX 27/03/2561 02/04/2561
LHDIGITAL-R
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ)
FIF 21/03/2561 28/03/2561
LHDIGITAL-D
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดจ่ายเงินปันผล)
FIF 21/03/2561 28/03/2561
LHDIGITAL-A
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (ชนิดสะสมมูลค่า)
FIF 21/03/2561 28/03/2561
SCBFI6MA6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA6?
FIFFIX 20/03/2561 26/03/2561
  Total Records : 292
12345...6