ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
KFXAI6M6 
Krungsri Fixed Income 6M6 Fund-Not for Retail Investors (AI)
FIXBFT 08/08/2565 15/08/2565
SCBAS3MA5 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 09/08/2565 15/08/2565
SCBASF1YD7
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YD7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 04/08/2565 15/08/2565
SCBAS6MA2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 6MA2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 04/08/2565 15/08/2565
SCBCP6M3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 3
FIXBFT 02/08/2565 08/08/2565
SCBCP1Y3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 3
FIXBFT 02/08/2565 08/08/2565
SCBAS3MA4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 03/08/2565 08/08/2565
ES-INDONESIA
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Indonesia Active Equity
EQF 03/08/2565 09/08/2565
KCR1YF-BR
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 26/07/2565 08/08/2565
TMB-ES-FIX2YBA
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ 2YBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 20/07/2565 25/07/2565
SCBCP1Y2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 2
FIXBFT 20/07/2565 01/08/2565
SCBCP6M2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 2
FIXBFT 20/07/2565 01/08/2565
SCBASF3MC2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3MC2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 20/07/2565 01/08/2565
WE-REALASSETS
กองทุนเปิด วี เรียล แอสเซท
MIXBAL 20/07/2565 09/08/2565
PRINCIPAL GCF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้
FOF 01/07/2565 07/07/2565
  Total Records : 1,346
12345...6