ชื่อกองทุน
ประเภทกองทุน
วันที่เสนอขาย
ชื่อ บลจ.
ชื่อ บลจ.กองทุนประเภท
กองทุน
วันเริ่มเสนอขายวันสิ้นสุดเสนอขายซื้อกองทุน
SCBASF6MM7 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 08/12/2564 13/12/2564
KFF1YK-BR 
กองทุนเปิดเคตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 08/12/2564 15/12/2564
MRENEWRMF 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ
RMFEQ 08/12/2564 21/12/2564
UEV-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
SSF 05/03/2564 12/03/2564
UCI-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
SSF 12/11/2563 18/11/2563
KTTFP-UI
กองทุนเปิดกรุงไทย Term Fund Ultra Plus ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 03/12/2564 09/12/2564
SCBASF1YC3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YC3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 30/11/2564 07/12/2564
SCBASF6MM6
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 30/11/2564 07/12/2564
KFFAI6M69
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M69
FIXBFT 30/11/2564 08/12/2564
KFF1YJ-BR
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 30/11/2564 07/12/2564
SCBWORLD(SSF)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก ชนิดเพื่อการออม
SSF 24/11/2564 29/11/2564
SCBWORLD(A)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก ชนิดสะสมมูลค่า
FIFEQ 24/11/2564 29/11/2564
SCBASF1YC2
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YC2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 23/11/2564 29/11/2564
SCBASF6MM5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MM5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
FIXBFT 23/11/2564 29/11/2564
MRENEW-SSF
กองทนุเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม
SSF 24/08/2563 28/08/2563
  Total Records : 1,139
12345...6