KFXAI6M6
Krungsri Fixed Income 6M6 Fund-Not for Retail Investors (AI)
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
วันที่เริ่มเสนอขาย
8 - 15 สิงหาคม 2565
อายุโครงการ
6 เดือน
จำนวนเงินทุนของโครงการ
7,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
2,000 บาท
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน และ/หรือศุกูก ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 8 สิงหาคม 2565, เวลา 10:50:08