SCBAS3MA5
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
วันที่เริ่มเสนอขาย
9 - 15 สิงหาคม 2565
อายุโครงการ
ไม่ระบุ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
15,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
500,000 บาท
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายทั้งใน และ/หรือ
ต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
และ/หรือเงินฝาก รวมถึงตราสารหนี้อื่นใด กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้ net exposure ที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.99 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 8 สิงหาคม 2565, เวลา 10:14:32