SCBCP6M3
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 3
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
วันที่เริ่มเสนอขาย
2 - 8 สิงหาคม 2565
ผลตอบแทนคาดการณ์
0.65% ต่อปี
อายุโครงการ
ไม่ระบุ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
15,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
10,000 บาท
นโยบายการลงทุน
โดยจะลงทุนในตราสารที่มุ่งให้เกิดการรักษาเงินต้นได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก
และ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถานบันการเงิน รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 1 สิงหาคม 2565, เวลา 16:46:15