SCBAS3MA4
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3MA4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
วันที่เริ่มเสนอขาย
3 - 8 สิงหาคม 2565
ผลตอบแทนคาดการณ์
0.40% ต่อปี
อายุโครงการ
ไม่ระบุ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
15,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
500,000 บาท
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ
โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน และ/หรือเงินฝาก
รวมถึงตราสารหนี้อื่นใด กองทุนมีนโยบายลงทุนที่ส่งผลให้ net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ
โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.99 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 2 สิงหาคม 2565, เวลา 09:11:55