KCR1YF-BR
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
วันที่เริ่มเสนอขาย
26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565
อายุโครงการ
ไม่ระบุ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
800,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
500,000 บาท
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
ประมาณ 99.45% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุน
ทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือ
เงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผล
ตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ประมาณ 0.55% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 25 กรกฎาคม 2565, เวลา 09:52:10