WE-REALASSETS
กองทุนเปิด วี เรียล แอสเซท
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
วันที่เริ่มเสนอขาย
20 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2565
อายุโครงการ
ไม่ระบุ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
1,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
5,000 บาท
นโยบายการลงทุน
•บริหารกองทุนเชิงรุก คัดเลือกสินทรัพย์ที่มีการเติบโตจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าและกระแสเงินสดรับอย่างสม่ำเสมอ
•กองทุนจะกระจายลงทุนแบบ Multi-Asset Allocation มีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตลาดใน 5 กลุ่มสินทรัพย์
ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ , โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ , สินค้าโภคภัณฑ , กลุ่มธุรกิจสินเชื่อให้กู้ และ การจัดหาเงินทุนด้านสินทรัพย์
•โดยสัดส่วนสินทรัพย์ที่ลงทุนในพอร์ตกว่า 80% ได้รับกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอมีความเชื่อมโยงจากอัตราเงินเฟ้อที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 25 กรกฎาคม 2565, เวลา 16:49:38