KFFAI6M76
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 M76 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยง 100%
วันที่เริ่มเสนอขาย
10 - 17 พฤษภาคม 2565
อายุโครงการ
6 เดือน
จำนวนเงินทุนของโครงการ
7,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
2,000 บาท
นโยบายการลงทุน
กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือศุกูก ทออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการทําสัญญา ป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจํานวน (fully hedge)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 6 พฤษภาคม 2565, เวลา 16:35:45