SCBPMOA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า)
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
วันที่เริ่มเสนอขาย
11 - 16 สิงหาคม 2564
อายุโครงการ
ไม่ระบุ
ลงทุนขั้นต่ำ
1,000 บาท
นโยบายการลงทุน
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 2 กันยายน 2564, เวลา 18:26:20