KT-G90
กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมผสม
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ
วันที่เริ่มเสนอขาย
10 - 16 มิถุนายน 2564
อายุโครงการ
ไม่ระบุ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
10,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
10,000 บาท
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ / หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 9 มิถุนายน 2564, เวลา 18:06:08