K-CHINA-A(A)
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
มีการลงทุนในเงินตราต่างประเทศ
วันที่เริ่มเสนอขาย
20 - 30 เมษายน 2564
อายุโครงการ
ไม่ระบุ
จำนวนเงินทุนของโครงการ
30,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
500 บาท
นโยบายการลงทุน
-กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD (กองทุนหลัก)
-กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
-กองทุน K-CHINA-A(A) เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 20 เมษายน 2564, เวลา 15:39:56