(เฉพะา SCBAM Fund Click เท่านั้น) SCBAMFC1Y1
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
12345678
สูง
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยง 100%
วันที่เริ่มเสนอขาย
19 - 1 2562
ผลตอบแทนคาดการณ์
ประมาณ 2.25% ต่อปี
อายุโครงการ
ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ตํ่ากว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน)
จำนวนเงินทุนของโครงการ
15,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
1,000 บาท
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เสนอขายในต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัทเอกชนชั้นดี ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 18 มิถุนายน 2562, เวลา 12:14:19