ข้อมูลกองทุน
ชื่อกองทุน
รหัสกองทุน
ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่าย (Fees and Expenses)

ค่าธรรมเนียม (สูงสุด)

Sales Charges (Maximum)

ค่าธรรมเนียมการขาย

Front end Fee

%
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน

Back end Fee

%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน

Switching Fee

%

ค่าใช้จ่ายรายปี

Annual Charge

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

Management Fee (Max)

%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม

Total Expense Ratio

%
รายละเอียดการซื้อ (Purchase Details)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

Initial

บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป

Additional

บาท
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
© สงวนลิขสิทธิ์ 2557 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  ข้อกำหนดและเงื่อนไข