ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย (Fees and Expenses)
ค่าธรรมเนียม (สูงสุด)
Sales Charges (Maximum)
ค่าธรรมเนียมการขาย
Front end Fee
%
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
Back end Fee
%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
Switching Fee
%
ค่าใช้จ่ายรายปี
Annual Charge
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
Management Fee (Max)
%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม
Total Expense Ratio
%
รายละเอียดการซื้อ (Purchase Details)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
Initial
บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป
Additional
บาท
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง