ข้อมูลกองทุน
ชื่อกองทุน
รหัสกองทุน

ประเภทกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
สูง
12345678
Morningstar Rating
Click here to see Methodology
นโยบายการจ่าย
เงินปันผล
Legal Structure
วันที่จดทะเบียน
กองทุน
รอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นเดือน
กลยุทธ์การลงทุน ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเงิน ฝาก ตราสารหนี้ ธุรกรรมการเงิน และ/หรือ ตราสารการเงินอื่นใด ที่กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่ ก.ล.ต. กำหนด และอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดอัตราเสี่ยง (Hedging) และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ย้อนหลัง
NAV ล่าสุด
บาท/หน่วย
NAV เปลี่ยนแปลง
บาท/หน่วย
ราคาซื้อคืน
บาท/หน่วย
ราคาขาย
บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
บาท
ข้อมูล ณ วันที่  
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
© สงวนลิขสิทธิ์ 2557 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด นโยบายความเป็นส่วนตัว  |  ข้อกำหนดและเงื่อนไข