ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
  Total Records : 0
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
บาท/หน่วย
  Total Records : 0
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง